• Home
  • De val en opkomst van Abrahams verwanten – De terugkeer van Abrahams bloedverwanten – Deel 11
19 december, 2022
Adam de Witt

Koning Asoka verwoestte (vernietigde) zijn land en zijn volk door te doen wat zijn Israëlitische verwanten in Gilgal deden … de inzettingen der koningen te bewandelen. Asoka’s wens was om zoveel mogelijk ondergeschikten te hebben als hij kon verzamelen; geloof of kleur maakte geen verschil. Waarom zou je je beperken tot rasverwanten als je ook niet-Saksen kunt hebben?! Om hen ondergeschikten te maken moet men hen “geestelijk dopen” in het rijk, het koninkrijk der hemelen. Tegenwoordig noemen we dat naturalisatie. “Heidenen (louter volken) zult gij nemen … hen zuiverende met een onwettige zuivering.” Testament van Levi 4:17, dit ondanks Jezus’ bevel om niet naar de loutere volken te gaan om koninkrijksbewoners te vinden (Mattheüs 10:5-6).

Zoals ik eerder heb aangetoond, is het woord ‘verwant’ verbonden met ‘gen’ of ‘genealogie’. Het woord ‘koning’ is verkort van het Saksische woord kinning van ‘kin’ plus ‘-ing’. (Zoals Koning in het Nederlands en de variant in het Duits) Kinning of Koning of ‘Kin’g’ betekent, iemand die verwant is. Vandaar dat Jezus onze verwante Verlosser is. Als Hij niet onze verwant was, en van een ander ras was, kon Hij ons niet terugkopen (verlossen). Als Hij onze verwant is, namelijk als wij van hetzelfde ras zijn als Jezus, dan kan Hij logischerwijze onze Kin’g, kinning, koning zijn. Als wij met een zuwr (iemand van een ander ras) trouwen en naar bed gaan, dan is die zuwr geen verwant (van hetzelfde geslacht). Jezus is dus nooit de verwant van de zuwr partner, mochten er nakomelingen zijn, dan zijn ook zij geen verwanten. Jezus is dus niet de Kin’g van dat hybride nageslacht. Vandaar de Bijbelse waarschuwing dat een bastaard, (mamzer, gemengd bloed, product van overspel) nooit lid zal zijn van de Kinning Nation, namelijk de gemeente van de Heer. De mensen-koningen en hun goedgekeurde kerken hebben gezegd dat de zuwr en mamzers allemaal verwanten zijn, moeten we echt alle trouw zweren aan zulke genocidale monsters? (Genocide = het doden van verwanten).

De koningen van Spanje en Portugal probeerden degenen die God niet erkent tot Zijn kinderen te maken. Denk aan wat Paulus zei in Handelingen; Jezus is de Redder/Koning van Abrahams zaad alleen. Maar deze koningen hadden hun eigen wetten, zij beloofden Jezus te dienen in hun eed, maar hun daden bewezen het tegendeel, en daarom maakten zij burgers van allen waarover zij de heerschappij hadden, inclusief de buitenlanders zuwr. Door deze zuwr, christenen te noemen (d.w.z. ondergeschikten in Jezus’ koninkrijk van de hemel op aarde), overtraden de koningen nog meer van Gods wetten; zij zuiverden hen op onrechtmatige wijze. God aanvaardt geen offers aan afgoden (valse wetten), deze “gezuiverde” (genaturaliseerde) zuwr werden aan Christus geofferd, d.w.z. ondergeschikten gemaakt van de mensen-koningen die het goddelijke recht opeisen om te heersen. De koningen en priesters dachten dat zij het goed deden.

Deze koningen waren altijd in opstand (beschouwd als hekserij, dus moesten zij ter dood gebracht worden). De Britse koningen en koninginnen deden hetzelfde en daarom worden ook zij als heksen beschouwd; bovendien leerden zij niet van de fouten die de Spaanse en Portugese koningen maakten. Zij deden hardnekkig hetzelfde; hardnekkigheid wordt beschouwd als afgoderij, waarop de doodstraf staat. (1 Samuel 15:23)

Koningin Victoria stond aan het hoofd van een systeem dat gevoed werd door blanke slaven. Om hun joods-christelijke schuldgevoel te verlichten, noemden zij blanke slaven “veroordeelden”. In 1833 stemde de vorst, Willem IV, in met de afschaffing van slavernij in het hele rijk… alleen voor zwarten. Zelfs tijdens het tijdperk van de zwarte slavernij, werkten blanke slaven 16 uur per dag; 7 uur meer dan zwarten. Na 1833 kregen zwarten een koninklijk pardon maar blanke slaven niet. Zwarten waren gelijker dan blanke slaven in het rijk. Onder de monarchie maakte gouverneur Davis in Van Diemans Land (Tasmanië) bijvoorbeeld een picturale proclamatie voor de zwarte Australiërs waaruit bleek dat zij gelijk waren aan vrije kolonistenblanken. Dit was de wet van de koning, de statuten van Omri, de wet van Asoka.

Terwijl de zwarten vanaf 1833 vrije mannen werden genoemd en gemaakt, werden veel blanken in Groot-Brittannië vervloekt om de ideeën van landbezit of huiseigendom te vergeten. Zij werden naar de steden gedwongen, beroofd van hun rijkdom. In totaal 67.665 van hen werden alleen al als blanke slaven (zacht gezegd veroordeelden genoemd) naar Van Diemen’s Land gestuurd. Toen Capt. Maconochie het lot van de blanke slaven wilde verbeteren, zo’n 4 jaar nadat de zwarte slavernij in het rijk was beëindigd, weigerde de koningin zijn verzoeken.

Er waren zoveel slaven in overheidsbezit dat de vrije kolonisten uiteindelijk meer belasting moesten betalen voor kleding, huisvesting enzovoort voor de slaven/veroordeelden die in de meerderheid waren. In 1843 werden 15.000 blanke slaven naar Van Diemen’s Land “getransporteerd” terwijl slechts 27 vrije kolonisten werden gestuurd. De “Anti-Transportation League” ontstond niet uit medelijden met blanke slaven, maar omdat de belastingen te zwaar waren voor de vrije kolonisten. Uit angst voor een opstand stopte het parlement van Westminster, nu geleid door Koningin Victoria, op 10/08/1853 het transport. Dit werd niet gedaan omdat de koningin van de armen hield (degenen die Jezus opdroeg goed te doen), maar uit angst voor problemen, dat is alles… een walgelijk gebrek aan getoonde liefde voor degenen voor wie Jezus stierf. Op het Australische vasteland nam de slavernij een nieuwe wending. Het transport was eerder beëindigd, maar de gelijkheid van de koningin Asoka zorgde voor een multi-raciaal Australië. Er was geen gelijkheid tussen de tere rijken en de arme blanken, maar de arme blanken moesten zich volgens de wet gelijkstellen met de heidenen. Chinese arbeiders mochten de goudvelden bewerken en het goud naar China sturen.

De wrok van de werkende blanken groeide. Er vonden een aantal incidenten plaats die leidden tot de “White Australia Policy”. Koningin Victoria was tegen een blank Australië beleid en gaf de voorkeur aan Asoka’s multi-culturalisme boven Gods etno-koninkrijk. Zij zei dat een blank Australië de gekleurde naties van het Gemenebest zou verstoren. Zij verdedigde niet degenen voor wie Jezus stierf. In plaats daarvan verdedigde zij degenen die Hij zei te verdrijven. De Australische Nationalisten, na vaak gevochten te hebben met de staande legers van de Koningin met de ‘rode jassen’, verkregen hun apartheid, ondanks de Koningin. Ik ben niet voor de republikeinse licentie van Australië, maar de monarchisten willen ons doen geloven dat we zonder de koningin de slechtste wetten ooit zouden krijgen. Ze vergeten dat de slechtste wet ooit de afschaffing van de White Australia Policy in 1972 was, toen de koningin nog aan het hoofd stond. De koningin was erop uit om de heidenen te beschermen, niet de Israëlieten, net als haar moeder en grootmoeder voor haar.

Nu is het 1999. De Boeren, wiens families leden onder genocide, kunnen geen audiëntie bij haar krijgen. Maar een groep van 5 ‘onreinen’ (zogenaamde Aboriginals), uit Australië, kunnen naar Engeland gaan en haar persoonlijk spreken. In oktober schetsten zij de benarde situatie van de onreine niet-Israëlieten van Australië. De koningin toont daarmee haar rebellie tegen Gods wetten die elke overeenkomst met de onreinen verbieden.

Toen Groot-Brittannië de Kaapkolonie van Zuid Afrika innam, onder het voorwendsel de expansie van Napoleon te stoppen, riep men dat de zwarte man even goed was als de blanke man en gelijke aanspraken moest hebben, ook al vestigden de blanken de zuidelijke delen van Afrika 150 jaar voordat de zwarten er hun intrek namen. De Boeren die Gods wetten bestudeerden, zeiden geen andere koning dan koning Jezus. Zij wisten dat koning Willem IV een oplichter was, dus pakten zij hun boeltje en verlieten de Kaapkolonie; een gebied dat de Kroon in 1805 onwettig in beslag had genomen. Het was een groot offer voor hen. Ze moesten niet alleen een veilig gebied verlaten, maar ze moesten ook hun land achterlaten dat ze hadden bewerkt en hun mooie hofsteden die gretig werden ingepikt. De Boeren begonnen echter geen burgeroorlog omdat ze waren uitverkocht en als vee waren verhandeld aan het keizerrijk. In plaats daarvan vertrokken ze naar een land dat nooit door de koningin van Engeland was opgeëist. Zij stichtten een aantal Boerenrepublieken, zoals ‘De Republiek van Natalia’, ‘De Oranje Vrystaat’, ‘De Zuid Afrikaansche Republiek’ of Transvaal Republiek (van de oversteek van de Vaal rivier). Gedurende ongeveer 50 jaar leefden de Boeren in vrede in hun internationaal erkende vrijstaande republieken of gemenebesten. In 1877 werd deze rust verbroken.

Toen kostbare mineralen werden gevonden, verkoos de koningin het advies van hebzuchtige, zigeunerachtige Kanaänieten op te volgen boven het Woord van God, dat Saksische oorlog tegen Saksische verbood. Ze stuurde haar legers om de Boeren Republieken binnen te vallen.

Koningin Victoria lokte de zawr zwarten die zij bevrijdde om zich bij haar legers aan te sluiten om huizen en kerken van de Boer-Israëlieten te verbranden en te plunderen en om de Saksische Boeren die overleefden tot slaven te maken. Zij stond haar ‘aanvoerders’ toe om (bij duizenden) het vee van de Boeren te vernietigen en concentratiekampen te bouwen om de ouderen, vrouwen en kinderen te laten verhongeren. Zij werden begraven met 4-5 per graf; een zesde van de Boeren stierf op deze manier. Zij stond een enorm fonds toe voor de bouw van het ‘blokhuis’-systeem, een versterkt ‘IJzeren Gordijn’ om de Boerenrepublieken af te snijden en alle Israëlitische Boeren uit te hongeren; dit alles terwijl de zwarten in vrede konden leven! Een totaal verschroeide-aarde politiek, waarbij huizen en land tot de grond toe werden afgebrand, en waarbij al het vee werd doodgeschoten of door Engelse soldaten met bajonetten werd doorboord!

Deze enorme kapitaalverspilling had gebruikt kunnen en moeten worden om de heidenen te verdrijven. De Bijbel noemt Victoria’s rebellie tegen Gods wetten hekserij. Zij die hekserij bedrijven zijn heksen. Koningin Victoria was een heks. Ze leidde de genocide op de Saksen om de Kanaänitische zuwr. De oorlog tegen de Boeren werd niet uitgevochten omdat de Boeren in opstand kwamen tegen de koningin. De legers van de koningin marcheerden tegen de Boerenrepublieken die buiten en ten noorden van de door de Britten bezette Kaapkolonie lagen. De republieken hebben nooit deel uitgemaakt van het keizerrijk. Het keizerrijk koos ervoor hen te overweldigen en op te slokken voor goud, diamanten en het plezier van de Kanaänieten. Waarom zag de koningin de Boeren niet als Gods kinderen? Koning Willem zou in 1833 de zwarten bevrijden maar de blanken tot slaaf maken en zijn opvolgster Victoria zette dit beleid in 1889 met nog meer wreedheid voort. Drie jaar later waren de eens zo gelukkige republieken deel geworden van het keizerrijk, onder de “bescherming” van de monarchie. Deze bescherming betekende dat de Boeren geen huizen, geen vee, geen land en geen rechten hadden. De Britten in de nieuwe ‘Unie van Zuid-Afrika’ vertelden de Saksische Boeren dat ze liever met de zwarten werkten.

Zwarten mochten onder bescherming van de monarchie, via haar vertegenwoordiger de gouverneur-generaal, hun talen en gewoonten behouden, maar het werd de Boeren verboden om Nederlands of Afrikaans te spreken. Boerenkinderen op school die dat wel deden, werden gedwongen bordjes om hun nek te hangen met de tekst: “Ik ben een domkop, ik sprak Nederlands.”

De vorstelijke ‘zegen’ zorgde ervoor dat de Britse immigranten de economische controle over Boerland kregen, in de overtuiging dat zij het recht hadden om te stelen omdat zij de tempel van de Heer in hun midden hadden. Natuurlijk strekte deze zegen zich niet uit tot de arme Britse blanken, hun lot was slaaf te zijn in strafkolonies.

De koningin is het ‘hoofd’ van de Anglicaanse Kerk. Alle bisschoppen van de Anglicaanse Kerk in Zuid Afrika waren aangestelden uit Engeland, die zeer toegewijd waren aan de politieke doelstellingen van de regering van de Koningin. Eén zo’n benoemde met de stempel van goedkeuring van Koningin Elizabeth II is Desmond Tutu, een zwarte zuwr. De nakomeling van Victoria, Elizabeth II, zette de zonden van haar voorouders voort, want de wet zegt: “Gij moogt geen vreemdeling (zuwr, raciale vreemdeling) over u (Israëlieten) stellen, die niet de uwe is.

In 1965 publiceerde de Britse Raad van Kerken, een orgaan gedomineerd door de Anglicaanse Kerk, onder leiding van de Koningin, een boek getiteld “De toekomst van Zuid-Afrika”.Daarin lezen we: “Hoewel de Raad economische sancties in dit stadium niet als waarschijnlijk beschouwt om tot een bevredigende oplossing (d.w.z. de val van de ‘houd u heilig’-wetten) van het Zuid-Afrikaanse probleem (namelijk apartheid) te leiden, verzoekt hij de regering van Hare Majesteit met spoed te overwegen welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië en haar burgers niet langer op zodanige wijze handelen dat apartheid wordt aangemoedigd. De Raad besluit dat spoedig de gelegenheid moet worden aangegrepen om het rapport over “De toekomst van Zuid-Afrika” en de daaruit voortvloeiende resoluties van de Raad voor te leggen aan de Minister van Buitenlandse Zaken en met hem het Britse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika te bespreken.

In alle vier de betreffende resoluties wordt niet één keer verwezen naar God, Jezus of de Bijbel. De Anglicaanse Kerk (aan het hoofd waarvan de Koningin staat) gaf miljoenen ponden aan het ANC om het in staat te stellen een terreurcampagne uit te voeren. De regering van Hare Majesteit bood in Londen onderdak aan de hoofdofficieren van het ANC en de SACP, de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, terwijl de geheime dienst van de Koningin de Anti-Apartheids Beweging (AAM) oprichtte, leidde en betaalde. Tot zover de bescherming van de monarchie, tot zover de kroningseed.

Die ‘gezegende’ Asoka, Omri, Victoria tot Elizabeth ‘bescherming’ kan het best worden samengevat met deze statistieken; de man-koningin zette de Empire bevolking van Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland van 64 miljoen zielen tegenover de bevolking van de Boerenrepubliek van slechts 0,25 van een miljoen (250.000) gedurende een drie jaar durende blitz. Daarna werd de oorlog voortgezet door de kerk van de koningin. Koningin Elizabeth is zich ten volle bewust van wat de blanken is aangedaan. Tijdens haar laatste rondreis door Zuid Afrika, danste en zong zij met zwarte kinderen van een zwarte school, om echt een negerterm te gebruiken, “Getting Down”.Daarin lezen we: “Hoewel de Raad economische sancties in dit stadium niet als waarschijnlijk beschouwt om tot een bevredigende oplossing (d.w.z. de val van de ‘houd u heilig’-wetten) van het Zuid-Afrikaanse probleem (namelijk apartheid) te leiden, verzoekt hij zijn regering met spoed te overwegen welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië en haar burgers niet langer op zodanige wijze handelen dat apartheid wordt aangemoedigd. De Raad besluit dat spoedig de gelegenheid moet worden aangegrepen om het rapport over “De toekomst van Zuid-Afrika” en de daaruit voortvloeiende resoluties van de Raad voor te leggen aan de Minister van Buitenlandse Zaken en met hem het Britse beleid ten aanzien van Zuid-Afrika te bespreken.

In alle vier de betreffende resoluties wordt niet één keer verwezen naar God, Jezus of de Bijbel. De Anglicaanse Kerk (aan het hoofd waarvan de Koningin staat) gaf miljoenen ponden aan het ANC om het in staat te stellen een terreurcampagne uit te voeren. De regering van Hare Majesteit bood in Londen onderdak aan de hoofdofficieren van het ANC en de SACP, de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, terwijl de geheime dienst van de Koningin de Anti-Apartheids Beweging (AAM) oprichtte, leidde en betaalde. Tot zover de bescherming van de monarchie, tot zover de kroningseed.

Die ‘gezegende’ Asoka, Omri, Victoria tot Elizabeth ‘bescherming’ kan het best worden samengevat met deze statistieken; de man-koningin zette de Empire bevolking van Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland van 64 miljoen zielen tegenover de bevolking van de Boerenrepubliek van slechts 0,25 van een miljoen (250.000) gedurende een drie jaar durende blitz. Daarna werd de oorlog voortgezet door de kerk van de koningin. Koningin Elizabeth is zich ten volle bewust van wat de blanken is aangedaan. Tijdens haar laatste rondreis door Zuid Afrika, danste en_ zong zij met zwarte kinderen van een zwarte school, om echt een negerterm te gebruiken, “Getting Down”. Waarom ging ze niet naar een Afrikaans’ school en danste een Afrikaans dansje en leerde Afrikaans liedjes? Omdat ze meer van de zwarten houdt. In haar kersttoespraak van 1999 zei ze tegen alle volkeren dat ze verandering moeten aanvaarden, met andere woorden, dat ze moeten lappen wat de gevestigde orde jullie aandoet. Is dat het naleven van haar christelijke eed?

Een trieste voetnoot bij het bovenstaande: De Boeren zijn zo geconditioneerd om te denken dat verdragen met zuwr zwarten OK zijn, dat zelfs de meest pro-Boeren vrijheidsstrijders geloven dat Suid Afrika gedeeld kan worden. Zij vinden het prima om hier en daar een paar Boerenstaten te hebben en hier en daar wat zuwrstaten. De WET zegt: STRIJDT TEGEN Afrika zal pas vrij zijn als alle zuwr ten noorden van de Zambezi zijn verdreven. We zien deze zelfde onzin in Amerika waar sommigen denken dat de zuwr recht hebben op zuwr thuislanden in de VS, NEE, verdrijf ze naar Afrika, Azië of als de Kanaänieten zo van ze houden, naar Palestina!

De Anglicaanse Kerk is zeer actief geweest in de Verenigde Staten sinds zij werd gesticht in Jamestown, Virginia in 1607 als de Episcopale Kerk. “Episcopaal” is een afschuwelijk klinkend woord uit het Grieks om de betekenis te verbergen; het betekent “opziener”. Haar doel is toezicht te houden en te manipuleren namens haar moeder, de monarchaal geleide Anglicaanse Kerk. De Anglicaanse Kerk is, zoals alle kerken, joods-christelijk, dat wil zeggen dat zij de Kanaänieten niet durft te beledigen. De koningen luisterden liever naar de Kanaänieten en zo typeert een onheilige drie-eenheid het kerkelijke tijdperk; koningen, kerken en Kanaänieten. Samen hadden zij geen moeite om hoeren te vinden die bereid waren Gods Israëlische kinderen te verraden door hen te vertellen dat God koningen het goddelijke recht heeft gegeven om te heersen; dat de Kanaänieten Gods uitverkoren volk zijn; dat blanken (Israëlieten) zich universeel moeten verzoenen (assimileren) met alle niet-Saksen; dat Jezus van iedereen houdt; dat Jezus nog moet regeren en dat Israëlitische Saksen zich niet te veel moeten bezighouden met het verbeteren van de wereld voor Saksen omdat hun doel een fictieve nephemel in de wolken moet zijn (zoals eerder gezegd, ze hebben hun geboorterecht verkocht voor een nep-hemel, een halo van tinolie, en een harp die waarschijnlijk in China is gemaakt). De Israëlieten moeten echter serieus in actie komen om de drie-eenheid Koning-Priester-Peddler en hun smeltkroes-utopie te verdedigen. Dat is, in een notendop, de wolfsdoctrine. In Amerika is één familie van hebzuchtige hoeren de Kennedy’s, die bereid waren de wetten van Asoka/Omri te handhaven. Een van de meest actieve instanties om de Israëlitische ‘wees gescheiden’ wetten te forceren (vernietigen) en te verpletteren in Amerika’s zuidelijke staten gedurende de jaren ’60 was de Queen Elizabeth’s Episcopal Church. We zongen voor God om haar te redden, maar nooit zongen we voor haar om God te gehoorzamen en hen te redden die haar kerk aan het vernietigen was.

Zoals alle mensenkoningen die haar voorgingen, heeft Elizabeth II de gewoonte om de Israëlieten te verlaten en de onreinen te ontmoeten. Zij ontmoet de onreine Mandela (agent van de koningin en haar Kanaänitische poppenkast in Babel-ia-ment House of Westminster,) en maakt een verontschuldiging met de onreine kannibalen, de Maori’s van Nieuw Zeeland. Haar voorouders keurden in 1840 het Nieuw-Zeelandse verdrag van Waitangi goed, ondanks Gods wet: “Sluit geen verbond met de inwoners van dit land.” Rechters 2:2. “Gij zult met hen geen verbond sluiten…” Deut 7:2.

De verontschuldiging van de koningin aan de onreinen was dat zij de dag betreurde dat Saksisch-Israëlieten zich in Nieuw-Zeeland vestigden. Ze betreurde de verspreiding van het koninkrijk van Christus. In feite betreurt zij het volgende: “Als het Gods wil zal zijn dat wij erin slagen deze kolonie te stichten, ben ik ervan overtuigd dat wij, met Zijn zegen die ons vergezelt, instrumenten mogen zijn om op deze gunstige eilanden een goed geordende godvrezende gemeenschap te planten, die in deze onherbergzame streken een voorbeeld mag zijn van het KONINKRIJK VAN CHRISTUS, dat als een licht dat brandt in een donkere plaats, geen onduidelijke visie zal dragen,” woorden die door de stichters van de stad op een plaquette in de grote zaal van de eerste kerk van Dunedin zijn geschreven. Deze verlichte mannen wisten wie de KONING was en begrepen waar het koninkrijk was. Het ging hen erom Nieuw Zeeland op te nemen in het Koninkrijk van Christus! Koningin Elizabeth betreurde de dag dat Nieuw-Zeeland in Jezus’ Koninkrijk werd opgenomen! Wat zei God over de mensenkoningen/koninginnen? ZIJ HEBBEN MIJ VERWORPEN! Nogmaals, tot zover het handhaven van de kroningseed.

Denk je niet dat God ons daardoor zou haten? Ondanks koningin Elizabeth Il’s kroningseed om Gods Wetten te handhaven, werkte haar kerk aan rassenvermenging. Haar kerk doet vandaag de dag hetzelfde in Engeland, en overal waar ze overschaduwt. Groot-Brittannië wordt vandaag overschaduwd door vreemdelingen. De mensen van Groot-Brittannië verliezen banen, huizen, families, levens. Vrouwen komen in opstand tegen echtgenoten, echtgenoten zijn een stelletje S.N.A.G.S. (Sensitive New Age Guys). De grootste groeiende bezigheid voor deze uit de lente van Vikingen en Israëlitische krijgers is naaldwerk! Uit een recente opiniepeiling bleek dat in Groot-Brittannië meer mensen in buitenaardse wezens (E.T.s) geloofden dan in God. Kinderen houden van Rock & Roll, drugs en rassenvermenging. De Koningin lacht rustig toe terwijl haar blanke volk uitsterft. (Haar kleindochter is “bij de tijd” en “ermee” met een naald door haar tong!) Haar kersttoespraken gaan over multiraciale harmonie in een Asoka Utopisch Gemenebest. We kunnen roepen en de Kanaänieten de schuld geven, maar zij doen wat natuurlijk voor hen is, de monarchen echter zwoeren Gods wetten te handhaven en hun ondergeschikten te sparen voor al het bovenstaande.

Toen de Britten naar India kwamen, was dat niet om het land te herstellen tot God en om het Koninkrijk van Koning Jezus te verspreiden. Het was om meer rijkdom te brengen aan de onheilige drie-eenheid van koningen, priesters en handelaren. Als de kroon India als een heerschappij voor God had gewild, had hij de kleurlingen moeten verdrijven uit de gebieden die hij kon innemen. In plaats van zich te verenigen met andere Israëlitisch-Europese mogendheden, vocht het tegen hen en verwijderde het de Fransen uit India bij Arcor in het Zuid-Oosten onder Robert Clive. Hij trok met een leger naar Calcutta en won een veldslag over de Indiërs, waardoor de staat Bengalen voor de Oost-Indische Compagnie werd gewonnen. In 1774 werd Warren Hastings door koning George III tot gouverneur-generaal benoemd om de Indische bezittingen te beheren. In plaats van de heidenen te verdrijven, probeerde de vertegenwoordiger van de koning hen te voeden tijdens hun vele hongersnoden; in schril contrast met Jezus’ bevel om het brood van de kinderen niet aan de honden te geven. India leed ook toen al hongersnoden, de hongersnoden waren het gevolg van slechte landbouwmethoden, heidendom en wanbeheer als gevolg van het feit dat India een totaal hybride natie is.

Terwijl het beleid van de Triade (beleid van Monarch+geestelijkheid+financiers) was om de Boer uit te hongeren en arme blanken tot slaaf te maken en hen dood te laten werken in de koloniën, zou het de heidenen te eten geven! Die heidenen die het rijk voedde, waren de nakomelingen van moordenaars; hun voorouders pleegden genocide op de oorspronkelijke Indo-Europeanen van India. Dacht de Triade niet dat de HEER dit allemaal zag? Het was gewoon een geval van ‘de tempel van de Heer, …… wij kunnen al deze gruwelen doen’ (Jer7:4-10)

In 1877 werd Koningin Victoria keizerin van India op aandringen van de Kanaäniet Benjamin Disraeli. Dit maakte India’s zuwr wettelijk tot de ondergeschikten van de Koningin, d.w.z. Britten door een onwettige zuivering. Ondanks “Welk deel heeft hij die gelooft met een ongelovige?” II Korinthe 6:15. Het keizerrijk (onder leiding van de keizerin) had van India weer een Indo-Europese natie kunnen maken door de heidenen te verdrijven. Dan had het de weinige overgebleven oorspronkelijke Indo-Europeanen kunnen vinden en hun heerschappij kunnen geven. Het had kunnen samenwerken met het Russische Rijk, het Franse Rijk, het Nederlandse Rijk en het grootste etno-rijk kunnen stichten, gegrondvest op Gods Wetten, dat de wereld ooit heeft gezien, en de wereld tot Christus’ voetbank kunnen maken. Ze hadden kunnen vechten om het rijk van Koning Jezus uit te breiden. In plaats daarvan sloot de Keizerin een verbond met de Afghanen (de onreinen) om een bufferzone te creëren tegen de Tsaren; het overblijfsel van de blanke Kalasj leed enorm, omdat dit triadepact met de Moslims de Moslims in staat stelde de Kalasj te onderdrukken.

Met andere woorden, de Keizerin overtrad de ene wet na de andere. “Sluit
geen verbond met de inwoners van dit land, gij zult hun altaren omverwerpen…” Richteren 2:2 “Indien gij uw land met een vreemdeling (zuwr) hebt bestookt, zijt gij gestrikt.” God leverde de zuwr in de handen van de koningin, maar zij verjoeg hen niet. “…want Ik (God) zal de inwoners in uw hand overleveren, en gij zult hen verdrijven van voor uw aangezicht… zij zullen in uw land niet wonen…” Ex 23:31-32. “Dan zult gij alle inwoners van het land van voor uw aangezicht verdrijven… en gij zult de inwoners van het land onteigenen en er in wonen…” Numeri 33:52-53. “En gij zult al het volk, dat de Here, uw God, u zal overleveren, verteren; uw ogen zullen geen medelijden met hen hebben… indien gij in uw hart zult zeggen: Deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik ze verdrijven? Gij zult voor hen niet vrezen, maar gedenkt goed, wat de Here, uw God, met Pha raoh en met geheel Egypte gedaan heeft” Deut 7:16-17. De keizerin beval Britse Saksen tegen Franse en Nederlandse (Boeren) Saksen te vechten ondanks “Gij zult niet strijden tegen uw broeders, de kinderen Israëls” I Koningen 12:24, Leviticus 19:18.

Het Britse Rijk, het grootste in de moderne geschiedenis, was vanaf het begin verzwakt door goddeloze pacten en verdragen met bedriegers, afstammelingen van moordenaars, kannibalen en allerlei heidenen, die het bloed van Saksische broeders gebruikten om de boel bij elkaar te houden. Het zag er geen misdaad (zonde) in om in bed te liggen met de Kanaänitische ministaat van financiën, genaamd “de Stad” (een vierkante mijl binnen de stad Londen, lees het boek “The Empire of The City”). Toch weigerde het elk verbond met God en Zijn uitverkorenen. (zoals eerder geschetst in Jeremia 4:7-16 waarin staat dat zij geen kwaad zagen in overspel, namelijk het onzuiver maken van Gods wetten of het toevoegen of wegnemen van de wetten, het herschrijven ervan en het creëren van nieuwe documenten genaamd grondwetten).

De Keizerin was volgens de Bijbel niet alleen een heks en een afgodendienares, maar volgens Jeremia ook een ” hopeloze”. “Er is geen hoop, nee, want ik heb vreemdelingen liefgehad (zuwr-raciale vreemdeling) en achter hen aan zal ik gaan.” Jeremia 2:25. De zonden van de vaders (in dit geval, moeders) zullen worden bezocht op de kinderen en kindskinderen tot de 4e generatie. En inderdaad, voordat India op 15 augustus 1947 onafhankelijk werd, “genoot” de vrouw van Lord Mountbatten “een borstel van het teer.” Verraad zit diep. Louis von Battenburg’s (Mountbatten’s) vrouw verdrievoudigde de Gilgaliaanse goddeloosheid.

Eén: ze was een overspelige sloerie. Ze had vele getuigen van haar buitenechtelijke vreemdgaan. Volgens Gods wetten stond op haar de doodstraf, maar niemand, zelfs niet het hoofd van het Rijk, de koningin, eiste de doodstraf voor haar. (De lijn van hypocrieten.Zij riepen om de doodstraf voor peuters, baby’s, mannen en vrouwen in Zuid Afrika, alleen maar omdat de Boeren niet binnengevallen wilden worden, en Boerenmannen die Britse uniformen droegen werden op bevel van Kitchener prompt geëxecuteerd, ondanks het feit dat de Boeren geen andere keus hadden dan ze te dragen, omdat hun eigen kleren als vodden waren).Zij riepen om de doodstraf voor peuters, baby’s, mannen en vrouwen in Zuid Afrika, alleen maar omdat de Boeren niet binnengevallen wilden worden, en Boerenmannen die Britse uniformen droegen werden op bevel van Kitchener prompt geëxecuteerd, ondanks het feit dat de Boeren geen andere keus hadden dan ze te dragen, omdat hun eigen kleren als vodden waren). Twee: Ze had een grote mond. Zij riepen om de doodstraf voor peuters, baby’s, mannen en vrouwen in Zuid Afrika, alleen maar omdat de Boeren niet binnengevallen wilden worden, en Boerenmannen die Britse uniformen droegen werden op bevel van Kitchener prompt geëxecuteerd, ondanks het feit dat de Boeren geen andere keus hadden dan ze te dragen, omdat hun eigen kleren als vodden waren). Twee: Ze had een zwak voor de Boeren. Twee: Ze had een afkeer van niet-Israëlieten. Fluisteraars spreken over een reeks gekleurde lustpartners, waaronder een zwarte zangeres, maar één lustpartner was geen roddelaarsverhaal, hij was bij miljoenen bekend, Jawaharlal Nehru. “Er is geen hoop, nee, want ik heb vreemden liefgehad (zfiwr) en achter hen aan zal ik gaan.” Jeremia 2:25.”Wij hebben de wet tegen onze God overtreden en hebben vreemde (nokriy; niet verwant of genetisch verwant, vreemdeling, buitenstaander) vrouwen genomen van de mensen van het land… Gij hebt de wet overtreden en vreemde vrouwen genomen om de wetteloosheid van Israël te vermeerderen…daarom…scheidt u af van de mensen van het land, en van de vreemde vrouwen.” “Wij hebben de wet tegen onze God overtreden en hebben vreemde (nokriy; niet verwant of genetisch verwant, vreemdeling, buitenstaander) vrouwen genomen van de mensen van het land… Gij hebt de wet overtreden en vreemde vrouwen genomen om de wetteloosheid van Israël te vermeerderen…daarom…scheidt u af van de mensen van het land, en van de vreemde vrouwen.” Ezra 10:1-17. “Het land, waarheen gij gaat, is een onrein land met de vuiligheid van het volk van het land met zijn gruwelen, die het van het ene einde tot het andere met onreinheid hebben vervuld. Geef daarom uw dochters niet aan hun zonen en neem hun dochters niet aan uw zonen, en zoek hun vrede en hun rijkdom niet voor eeuwig …”. Ezra 9:11-12. “Ja, de hand van de vorsten en heersers is de baas geweest in deze losbandigheid.” Ezra 9:2.

Drie: Niet alleen ging zij om met de onreine terwijl zij trouwde, de onreine was de eerste premier in wording van een volk dat in opstand kwam tegen Gods volk. Zij verontreinigde zich met een onreine die een onrein volk zou leiden dat de Saksisch-Israëlieten zou verdrijven uit het land dat God hun had gegeven. Zij was een bijzondere vrouw! Ze zou Jezebel doen blozen. Maar … nog steeds deed de koningin niets. (Zoveel voor het handhaven van de kroningseed) Verder zitten de Koninklijken tot aan hun oogballen in woekerpraktijken, zoals aan het licht kwam bij de val van de Barings Bank. “Wie… woekerpraktijken uitoefent… die zal zeker sterven.” Ezechiël 18:8-13. Het is één ding om van een woekeraar te lenen, het is iets heel anders. Lenen van een woekeraar is een bewijs van onwettige heerschappij, maar de lener is niet de schuldige aan de lening, hij is slechts het slachtoffer.

Abrahams verwanten keerden terug naar India als de Britten. Hadden zij de wet maar gehoorzaamd; maar zij deden dat niet en werden door de heidenen verstoten…door Gods hand. God waarschuwt ons dat als wij de heidenen niet verdrijven, God de heidenen zal gebruiken om ons te verdrijven. De geschiedenis van de Abrahamitische mens is precies dat geweest, één van gemiste kansen. Wanneer je de boeken leest in de Heilige Schrift, Koningen en Kronieken, lees je een triest verslag van mensenkoningen die de Israëlieten in de smaad van de heidenen brachten, een smaad die begon bij Gilgal. De verliezers zijn altijd Abrahams verwanten geweest. Maar door de geschiedenis heen zijn er altijd enkelen geweest, de overwinnaars, die riepen: “Geen andere Koning dan God”, en daarna “Geen andere Koning dan Koning Jezus.” Deze zullen, samen met hun Koning, al de verloren landen herstellen, waar eindelijk rijkdom en gezondheid in overvloed zullen zijn, de heidenen zullen worden verdreven, met allen die hen liefhadden. Mattheüs 25:31-46, Openbaring 15-22.

In Australië hebben sommigen zich laten misleiden door het referendum om te kiezen tussen een monarchie of een republiek met een president. Geen koning maar Koning Jezus, betekent GEEN Eerste Minister, GEEN President, GEEN Mensen-Koningin. Het woord “republiek” is Frans en het betekent Gemenebest. Wat denk je? We zitten al in een Gemenebest. Het referendum is niet een zaak van de ene de ene kant wint, de andere verliest. Het is gewoon de eeuwenoude truc van de gevestigde orde om een munt op te gooien en tegen ons te zeggen: “Kop win ik, munt verlies jij”… Ik heb nieuws voor hen, met Jezus winnen we, winnen we, en winnen we nog meer. Met mensen-koningen komen de wetten van de mens; soms samengevat als een grondwet. Met Koning Jezus of Koning God komt de Wet van God, genaamd het WOORD of de Bijbel. Omdat sommige grondwettelijke beginselen op elkaar lijken, geloven veel Israëlische elites dat zij op de Bijbel gebaseerd zijn. Dit is gedeeltelijk waar. Het is slechts in zoverre op de Bijbel gebaseerd dat het berust op de formules Heerser+Wet+Dominantie. Voor de rest is er geen gelijkenis. Constituties voegen van nature iets toe of nemen iets weg en vervalsen daardoor de Wet van God. Vandaar Jeremia’s bewering dat de natie leeft door overspel [verontreinigen met een vermenging van iets dat er niet bij hoort]. Het verschil moet voor iedereen duidelijk zijn. Gods Wet was er altijd al, “In den beginne WAS HET WOORD, en het Woord was bij God en het WOORD WAS GOD.

Johannes 1:1. Dus in den beginne bestond de Wet al. God als Koning was er dus ook al voor het begin. De mensen-koningen kwamen veel later, zij waren niet van het begin en waren niet met God. Hun wetsysteem kwam ook pas veel later. De koningen moesten hun systeem opzetten. God hoefde zijn wet niet in te stellen, omdat Hij de wet is. Daarom, als je de Wet van God liefhebt en je zoekt dit voor je leven, dan woont het Woord, de Wet, God in jou. Zo deel je in Zijn troon.

De ingestelde wetten van de mens worden een grondwet genoemd. Constitueren betekent samenstellen. De auteurs van een grondwet zijn dus mensen, niet God. Degenen die leven naar de grondwet van de mens-koning worden het kiesdistrict genoemd, “het . gehele lichaam van kiezers voor leden van het parlement. Dit betekent dat degenen die deze menigte vormen afgodendienaren zijn. God verbiedt je om op een heerser te stemmen, Hij doet het stemmen, tenslotte zijn christenen bedoeld om de uitverkorenen te zijn, de verkozenen. Het principe is: “Ik stem niet op jou om te heersen, ik ben gekozen om te heersen! Samen zullen we met Jezus regeren.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>