• Home
  • De val en opkomst van Abrahams verwanten – De genade – Deel 15
19 december, 2022
Adam de Witt

Te veel mensen denken dat de “genade” die ons gegeven is ons toestaat “vrij te komen van verbetering”. Genade betekent, net als barmhartigheid, vriendelijkheid. Het is een daad van liefde. Maar de Bijbel wijst erop dat wie zijn kind niet corrigeert, zijn kind haat. Paulus vraagt: Nu wij onder de genade (vriendelijkheid) zijn, mag de wetteloosheid toenemen? Hij antwoordt: “God verhoede het”. Vriendelijkheid wordt gegeven als een geschenk, het geschenk moet worden aangenomen door de gunst terug te geven door vriendelijk te zijn tegen de gever. Hoe kunnen we vriendelijk zijn tegen de gever? Jezus zei: Indien gij Mij liefhebt, doe mijn wil. Gehoorzamen aan de Wet verdient je redding niet, maar geloof ook niet. Redding is een gratis geschenk dat aan jou gegeven wordt. Redding werd gegeven door een lam dat in de plaats kwam. Koning Jezus, het Lam, stierf in plaats van wij, wij waren wetteloos, niet Jezus. Laat je wassen (dopen) omdat ( daarvoor) je verlost bent. Dopen of wassen (betekent niet onderdompelen als zodanig) wordt niet gedaan om gered te worden, maar omdat je gered bent, het is een daad na de daad. Dit wordt naar voren gebracht in de wet van de rode vaars. Wanneer een man op het veld werd gedood, maar de moordenaar onbekend was, moesten de oudsten van de dichtstbijzijnde stad de bevolking van hun stad redden van Gods toorn, want de bloedschuld viel op het volk van de stad. Om hun levens te sparen werd in plaats daarvan een rode (Adam) vaars gedood, verbrand, en de as vermengd met water en over het volk gesprenkeld (ze werden niet ondergedompeld).

De oudsten wasten daarna hun handen en beweerden dat de schuld van het bloed op de vaars rustte en niet op het volk. Zij werden niet gered door de eigenlijke besprenkeling of handenwassing (gedoopte handen), maar door de gedode vaars. Dit patroon werd herhaald toen Pontius Pilatus zijn handen waste. De wet van de rode vaars was een voorafschaduwing van de slachting van Jezus. Toen Jezus gedood was, was het bloed van de vaarzen niet meer nodig, omdat Hij het was. Het betekent dat wij gered zijn zonder de doop. De doop was nodig om een teken of “zion” te zijn van het Nieuwe Verbond tussen de Israëlieten die zeiden “Hij is Koning” en Jezus die Koning werd toen het offersysteem van het Pesach-tijdperk ten einde kwam in AD33. Gehoorzamen aan de Wet en vertrouwen (geloof) in de gever is hoe je genade of vriendelijkheid toont aan de gever. Je gehoorzaamheid is bedoeld als je antwoord op het geschenk. Je kunt niets doen om verlossing te krijgen, het wordt gegeven. Maar om minder pijnlijke correctie te hebben, loont het om vriendelijk te zijn tegen de gever door Hem te gehoorzamen, Koning Jezus. Verder zeggen sommigen dat Identiteitschristenen een minder dan genadige houding hebben tegenover niet-Israëlieten. Het is waar dat alle dingen en schepselen Gods schepping zijn, maar de genade die Jezus gaf was alleen voor Israëlieten; Lees Romeinen 5:8-12. Paulus zegt ons dat door één mens de dood (geestelijke dood) tot velen kwam (alle Adamitische typen), evenzo werd door de heilzame wetmatigheid van Jezus de gave van genade gegeven aan velen van Adams zaad via Abraham.

Deze genade of goedertierenheid is wat redt, maar alleen Israëlieten. De genade is dus alleen aan ons als een geschenk, een parel die niet voor de zwijnen geworpen mag worden. Geef de genade (aan u gegeven) niet aan hen voor wie zij niet bestemd was. U belijdt Jezus niet om gered te worden, maar u belijdt Hem omdat u gered bent. Romeinen 10:9-10 is altijd verkeerd geciteerd door de kerkelijke types die God behandelen als een geest in een fles; zeg de juiste woorden en je zult gered worden. Dat soort onzin was bedoeld om niet-Saksen te “kerstenen”. Het punt is dat niet-Saksen nooit “gered” zijn en dus nooit Jezus kunnen belijden. Dat dwarsboomt dan het hele idee van beweringen (gedaan door kerkelijke types) dat niet-Saksen christenen kunnen zijn. Sorry, dat zijn ze niet, hoe je ze ook noemt. Het is waar, velen kunnen vriendelijk en aardig zijn, maar zij werden niet gered of kregen geen genade (vriendelijkheid) en kunnen daarom niet gezalfd of ‘verchristelijkt’ worden en dus nooit en te nimmer christen zijn, alleen een schaduw of een Judee-christen. Elke Israëliet die de Bijbel leert aan een niet-Israëliet of probeert hen te bekeren is een zondaar van een zeer slechte orde. Het is een belediging van Jezus, het geeft het brood van de kinderen voor wie Hij stierf, aan anderen voor wie Hij NIET stierf. Het is een belediging van God, want het impliceert dat God niet weet wat het beste is door andere rassen verschillende “geesten”-religies te geven. Het beledigt ook de andere rassen, omdat zij van hun goden houden. Het bekeren van andere rassen is op zijn best dwaas, op zijn slechtst rebellie. Ga liever naar degenen voor wie Christus stierf. De prijs voor de volledige rebellie is de dood!

Deze dwazen/rebellen zijn zo vol van hun eigengerechtigheid door te geloven in hun vermogen om zo vol van “liefde” (vriendelijkheid) te zijn en dit te kunnen geven aan wie het niet toekwam, dat zij Gods Wetten over haat negeren. De niet-Israëlieten die onze zonen en dochters huwen, die in ons land wonen en werken (en daarbij het deel inpikken dat aan de Israëlieten toebehoort, waardoor de Israëlieten in armoede vervallen) haten God in feite omdat zij diegenen verwoesten voor wie Jezus stierf. Daarom, haat hen (de niet-Saksen die ons verwoesten), 0 Heer, die U haten,… Ik haat hen met een volmaakte haat, ik reken hen tot mijn vijanden.” Psalm 139:21-22. “Zoudt gij de goddelozen helpen en hen liefhebben die de Here haten? 2 Kronieken 19:2. En voor de Judeo-christenen die de niet-saksen helpen: “Daarom is toorn over u (Israëlieten) van de Here” 2 Kronieken 19:9. Maar goedertierenheid voor velen van hen die Jezus gehoorzamen, door de Wet.

Dit zijn overwinnaars die werken aan de Opkomst van Abrahams verwanten en niemand anders. Dit zijn Elia-typen, gezalfde typen, Jezus Christus’ lichaam, stand (Beth-huis-tabernakel) typen. Degenen die de huidige heersende klasse zullen vervangen. Zij zullen met Jezus regeren om in volheid te herstellen wat verloren was, wat van ons volk was weggenomen, Babylon het dubbele aandoen van wat zij ons heeft aangedaan. Het terugnemen van al het land dat we verloren onder kerkelijke heerschappij, het ontbinden van de melting-pot en al het heidendom dat daarmee gepaard gaat, van maffe mode tot Rock ‘n’ Roll en van moderne kunst/architectuur tot de wetten van de mens, parlementen, centrale regeringen enzovoorts. Er zal een verenigde natie zijn, maar niet de smeltkroes-versie van Esau, eerder een eenheid (united) van Jakob, Abrahams verwanten, één ongeacht waar zij wonen. Ik heb een droom’, mijn volk Jezus te zien gehoorzamen, als één roep en als één lied. AMEN!

OM TOEGEVOEGD TE WORDEN:

“Spuwen of niet spuwen”

Spuwen is een smakeloos onderwerp; maar zeer Bijbels. Het is te smakeloos voor de verwijfde sierlijke kerkleiders van vandaag, en nooit begrepen door kerken door de geschiedenis heen, maar zij zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de wetten op het spuwen. De wet (van God) stelt dat de straf in overeenstemming moet zijn met de misdaad. Te vaak hebben onze mensen – teruggekeken op rampen die hen zijn overkomen en gevraagd: “Wat hebben we gedaan om dit te verdienen?” Een voorbeeld: Een “blanke Indonesiër” (dat wil zeggen, een Indonesiër die blank is geboren – een Israëliet) die tijdens WO II met zo’n 10.000 andere blanke Indonesiërs (geleid door de Japanners) in een concentratiekamp werd gedwongen, vroeg zich af: “Waarom wij? Wanneer zal God ons helpen?

De Japanners hadden vele concentratiekampen, elk met wel 10.000 blanken, opeengepakt in de meest onhygiënische omstandigheden, waar verhongering een dagelijkse straf was, terwijl de bewakers de voedselpakketten van het Rode Kruis opaten, of vers fruit aan apen voerden, terwijl stervende blanken zich vasthielden. Afranselingen en andere mishandelingen waren aan de orde van de dag voor onbenullige dingen, zoals het niet netjes buigen voor een Japanse bewaker, die geen ander doel dienden dan de kampmeesters een superieur gevoel te geven. Jongens van tien jaar en ouder werden naar het jongenskamp gebracht, waar velen werden doodgewerkt in uitroeiingskampen voor slavenarbeid. Deze mensen werden opgepakt, meegenomen en opgesloten en gemarteld om het land van hen te bevrijden, gebaseerd op slechts één criterium: ze waren blank!

Als het om andere mensen dan blanke slachtoffers zou gaan, zouden we spreken van etnische zuivering, of de Endlösung. De Nederlanders (Israëlieten) of (blanke-Indonesiërs zo u wilt) waren onderworpen aan deze langzame genocide. Gemiddeld bedroeg het sterftecijfer per kamp per maand tussen 75 en 100 blanken per dag. Maar al te vaak stellen wij de vraag “als er een God is, waarom zou Hij dit dan toestaan?” Beter zou zijn: “omdat er een God is WAAROM liet Hij dit toe?”

Het heeft te maken met de wet van het spuwen. Zoals ik in dit boek heb laten zien, hebben we de heidenen nooit verdreven. Wij hebben altijd gedacht dat wij het beter wisten dan God, dat wij de heidenen beter begrepen dan Hij. En ook het feit dat de Israëlieten altijd goedkope arbeidskrachten hebben gewild om dingen voor hen te doen. Dus wat gebeurt er – wij (Israëlieten) worden hun ‘goedkope of slavenarbeid’! Zelfs in het Kerktijdperk, of Pinkstertijdperk, waarin wij de Wet (van God) op ons hart geschreven moesten hebben, maakten wij onze eigen wetten en schreven deze in plaats daarvan op ons hart. Een dergelijke stap vereiste dan dat wij koningen en priesters kozen om die wetten te vertegenwoordigen; zij vertegenwoordigden onze hartafgoden, of hartnatuur, een terugkeer naar de goddeloosheid van Gilgal.

Omdat wij de heidenen niet hebben verdreven toen God ons de kans gaf en ons de opdracht gaf toen Hij ons de ‘sleutel van David’ gaf (Openb. 3:7, Jes. 22:15-25), werden wij onderworpen aan corrigerende wetten die moesten afrekenen met onze ongehoorzaamheid. De straf moest passen bij die misdaad. Dus, als wij de heidenen niet zouden verdrijven, is de straf dat zij ons verdrijven! De “Sleutel van David” staat geschreven in het verslag met betrekking tot het 6e kerktijdperk, waarin de kerken de zendingsgenootschappen begonnen en hun koningen/regeringen in kolonisatie-ijver verkeerden. Maar toen ons volk (met de sleutel van David, d.w.z. heerschappij nemend in Jezus’ naam), de Spanjaarden land in Zuid-Amerika innamen, hebben zij de heidenen nooit verdreven. Toen de Portugezen land veroverden in Zuid-Amerika, Afrika en elders, hebben zij nooit de heidenen verdreven. Toen de Nederlanders land veroverden in Zuid- en Noord-Amerika, Afrika en Indonesië, hebben zij nooit de heidenen verdreven.

Toen de Fransen land veroverden in Noord-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië, hebben zij de heidenen nooit verdreven. Toen de Engelsen land veroverden in Noord-Amerika, Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, hebben zij de heidenen nooit verdreven. Al het bovenstaande waren onze verwanten van Israëlitische afkomst, allen kwamen in opstand tegen Gods bevelen.

Zoals ik al eerder heb gezegd, werkten zij in plaats daarvan samen met de heidenen om andere Israëlitische verwanten te verdrijven, die zij niet als broeders zagen, maar als rivaliserende vijanden! Zo vochten Gods kinderen Gods kinderen dood en verachtten zij de goede landen die God hun had gegeven door Gods erfdeel (namelijk Israëlitische kinderen) niet toe te staan die landen te erven. Britten (Israëlieten) zouden zich aansluiten bij Joden (Kanaänieten) om Fransen (Israëlieten) of Nederlanders (Israëlieten) te verdrijven en andersom.

Al die tijd profiteerden de heidenen die God beloofde te verdrijven (uit te spuwen) hiervan, want op den duur zou God deze het gezag geven om ons ongehoorzame volk uit te spuwen. Wat kon/kan de Soevereine Landheer nog meer doen?

Als we de heidenen niet uitdrijven, beginnen we hun gewoonten over te nemen. (zelfs tot christenen die Aboriginal kunstvoorwerpen beschilderen, om aan toeristen als authentiek te worden verkocht). Christenen poeieren dit misschien af, maar het is waar. Waar komt Jazz, Rock ‘N-Roll, Ramba, Samba vandaan? Of de kunst en architectuur van vandaag, of heidense festivals? We importeren zelfs hun woorden en maken ze tot de onze (kangoeroe, dugon, saté, tsunami, enzovoort), onze mode neemt hun invloed over en zelfs ons hele regeringssysteem (namelijk mensen-koningen). Zo wordt de hele natie gewonnen voor het heidendom omdat de centrale regering met haar systeem van mensen-koningen heidens is. Kerken spreken graag over geestelijke Israëlieten, de waarheid is dat we geestelijke Kanaänieten worden (‘homo’ mardi-gras, etc).

Zoals eerder gezegd, wij zeiden “Geef ons een koning zoals alle andere naties (of heidenen).” En daarom hebben onze parlementen (torens van Babel) niet-Israëlieten in zich, ondanks de Wet dat “Gij geen vreemdeling (zuwr – rasvreemdeling) over u stellen mag, die niet uw broeder (verwant) is.” Deut 17:15. In Nederlands-Indië, zoals in zoveel andere Israëlitische landen, lieten wij de zuwr over ons heersen en wij hebben hen zelfs “uitgehuwelijkt en in bed gelegd”. “Verontreinigt u in geen van deze dingen, want in al deze dingen zijn de volken verontreinigd, die Ik voor uw aangezicht heb uitgezonden.” Lev 18:24. Toch verontreinigen wij ons met de zuwr…. “Gij zult ook niet met een beest liggen om u daarmede te verontreinigen.” Elders (Lev 20:15) zegt de wet dat zowel de Israëliet als het “beest” voor deze misstap ter dood moeten worden gebracht. Maar denk erom, het beest zou de geestelijke middelen moeten hebben om toestemming te geven voor de seksuele misstap, anders wordt het beschouwd als verkrachting. En als de daad verkrachting is, zegt de wet dat een verkrachtingsslachtoffer vrijuit moet gaan. Maar in dit geval is er wederzijdse toestemming. Kan een dier toestemming geven? Dit “beest” betekent een “geschapen-wezen” in de zin van “beest van het veld,” wat een Hebreeuws idioom is voor “jagers en verzamelaars. Je kunt geen goedkeuring vragen, of een afspraakje, laat staan trouwen en naar bed gaan met een paard, koe, kameel of Giraffe; maar je kunt het bovenstaande fysiek doen met een jager en verzamelaar, of Beest van het Veld. Die wet in Leviticus 18 gaat duidelijk over rassenvermenging. Rasvermenging en dus liegen met het ‘Beest van het Veld’ was gebruikelijk in Nederland-Indonesië, zoals het in alle Saksische (Israëlitische) landen was. Degenen die niet met hen trouwden en naar bed gingen, dachten niet aan degenen die dat wel deden.

Hoe groter de verontreiniging, des te sneller Gods toorn. Lev 18:25-28 “en het land is verontreinigd; daarom bezoek Ik de ongerechtigheid daarvan over het land, en het land zelf spuwt zijn inwoners uit; daarom zult gij mijn inzettingen en mijn oordelen onderhouden (d.w.z. niet uw eigen wetten of grondwetten maken) en al deze weerzinwekkende daden niet volvoeren, opdat het land u niet ook uitspuwt”. Dit thema zet zich voort in Jezus’ heerschappij vanaf het jaar 33AD, want in het verslag van de 7 gemeenten (tijdens het 7e en laatste kerktijdperk, de Laodiceese uitstorting) lezen wij: “Ik ken uw werken, dat gij koud noch heet zijt,” (zij trokken zich niets aan van Gods wetten, omdat zij beweerden dat die ‘afgeschaft’ waren, inclusief de wet van het Heilig zijn of apart, het verbieden van rassenassimilatie en -integratie). “En omdat gij lauw zijt, zal Ik u uit mijn mond SPUWEN”. Openb. 2:14-16.

Dit zijn de woorden van Jezus, die de woorden van zijn Vader weerspiegelen, want Hij kan niets anders doen dan wat Hij zijn Vader ziet doen.

De westerse wereld was en is de kerkelijke wereld. Dus als Jezus een ‘kerk’ uitspuwt, spuwt hij het volk uit dat naar die kerk gaat. Hoe pijnlijk dat ook is, wij .moeten zeggen: “Ja Here al Uw oordelen zijn rechtvaardig.” (Ps 19:9). In het licht van de Heilige Schrift wordt de geschiedenis duidelijk en logisch, hoe pijnlijk ook. Het is waar dat niet iedereen zich aan bepaalde misdaden schuldig maakt, maar het effect van het tolereren en goedkeuren van diegenen die ras vermengen, zelfs het verdedigen ervan brengt je onder de wet die leert dat degenen die “behagen scheppen in hen die ze doen” even schuldig zijn (Rom. 1, 22). Inderdaad, zij hebben de misdadigers (rassenvermengers) niet van hun misdaad (zonde) gered. En als iemand iets zou zeggen, dan zou die persoon ongetwijfeld bestempeld worden als een hater, racist, blanke supremacist enzovoort.

Omdat de natie niet wilde luisteren naar de Heer, straft de Heer de natie, als ze nog steeds niet zouden luisteren, zou Hij hen 7 keer meer straffen voor hun misdaden (zonden) Lev 26:18. “En Ik zal over ulieden aanstellen verschrikking, vertering en een brandende pijniging, die uw ogen zal verteren, en droefheid des harten veroorzaken; en gij zult uw zaad tevergeefs zaaien, want uw vijanden zullen het eten. En Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, en gij zult gedood worden voor het aangezicht uwer vijanden; die u haten, zullen over u heersen” “Wendt u af van uw boze wegen (te leven naar de wetten van de mens) want waarom zult gij sterven, 0 huis Israëls?” (Eze 33:11). “Wie zijn oor wegtrommelt van het horen der wet (Gods wet, dus dat zouden bijna alle Saksen zijn), zelfs zijn gebed zal een gruwel zijn.” (Spr. 28:9) Kerken en kerkleiders moeten daar in het bijzonder nota van nemen. “Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis (welke kennis? over wie de banken beheert? Eerder gebrek aan kennis van Gods wetten) zal ik u ook afwijzen, omdat u de wet van uw God vergeten bent. (dat is de kern ervan) zal ook uw kinderen VERGETEN.”

(Hos 4:6) AUW! Dat is waar het rubber de weg ontmoet mensen – begrijp je nu het lijden van ons volk, onze kinderen, onze geliefden? (Ons volk maakt onze KONING (Jezus) behoorlijk verdomd boos. God heeft zijn Israëlitische volk gemaakt om een taak uit te voeren. Het principe is om Gods werk goed te doen of helemaal niet.

Wanneer we onze mensen-koningen kiezen (PMs, Presidenten, Senatoren, MPs, Koningen, Koninginnen, etc) verwerpen we God. Het is een heidense praktijk die leidt tot een valse religie. Een die beweert dat de mensen-koningen een goddelijk recht hebben om te regeren; waardoor de priesters het ‘goddelijke recht’ krijgen, wat leidt tot multi-culturelisme, multi-racialisme, vervolging van degenen die zich ertegen uitspreken en op zijn beurt Gods toorn over de ‘betweterige’ natie waarin zelfs iemands kinderen sterven.

Ik heb geen plezier in de pijn van mijn naasten. Ik wil hen genezen zien en hun land genezen. Ik huil dagelijks van binnen om wat ons volk is overkomen, of het nu Saksische (Israëlieten) uit Engeland, Frankrijk, Amerika, Nederland, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of waar dan ook is, maar ik voel me als Ezra toen hij ontdekte dat ondanks alle kastijding van God, ons volk doorgaat met datgene te doen wat Gods toorn heeft voortgebracht. Geef je er niet genoeg om om je te bekeren (je wegen te veranderen)? Want als u dat niet doet, zullen uw kinderen en de kinderen van hun kinderen veel lijden. Dank God dat de kerken sterven, want zij zijn degenen die ons in het duister hielden, zodat wij zouden sterven. En begin met het bijhouden van uw genealogie, u kunt het nodig hebben in de toekomst!

Weg met de kerkelijkheid en haar “andere” Jezus; verlaat ze, opdat u geen deel hebt aan haar plagen. Het geloof is niet te vinden in de kerken. Tweeduizend jaar heeft bewezen dat dit waar is. Want na 2000 jaar, waar is de Wet van God in het land, waar zijn de zegeningen die God belooft? Vraag de slachtoffers van Nederlands-Indië of de kerken hen gered hebben. De kerken hebben niet alleen zegen onthouden, maar ook vloeken gebracht, of ze nu Anglicaans, Nederlands Hervormd, Katholiek, Mormoons, Jehova’s Getuigen, Zevende-dags Adventisten, pinkster, Uniting, enzovoort zijn.

De Heilige Schrift maakt duidelijk dat het kerktijdperk uit 7 uitwerkingen bestaat. Wanneer het laatste uitwerksel eindigt, zullen er geen kerktijdperken meer zijn. Er zal geen kerkelijke opwekking zijn, geen kerkelijke reformatie. Het nieuwe christelijke werk, of tweede werk van Jezus zijnde de volheid van de Geest (geest, gezindheid) zal zich openbaren door de overwinnaars, het lichaam van Christus, de geroepenen, degenen die als goud zijn geraffineerd, degenen die de kerken belasterd hebben. Zij zijn overwinnaars, de kerken en hun volgelingen zijn de degenen die zijn overwonnen door de geroepenen. De kerken zijn de manifestatie geweest van de “geestelijke Kanaäniet” in ons, d.w.z. zij weerspiegelen de hartnatuur van de massa, maar het hart is bedrieglijk boven ALLE dingen. Dit laat geen ruimte voor de door de kerk gemaakte boogie-man, mr. S.A. Tan. Door de schuld te geven aan de superspook boogie-man, hebben de kerken gefaald om de naties van Kelto-Saksische Israëlieten te redden door een pass-the-buck cultuur te kweken van “de duivel heeft het me laten doen”. Terwijl de echte duivels: koning, priester, miljonairs ons uitleverden in de handen van de heidenen.

En ons volk hield er zo van; dat klopt, omdat we niet van de wet van God hielden. Jezus heeft een appeltje met u te schillen, nakomeling van Jacob. Wij moeten ons aan Zijn Wet houden, en God vrezen, en niet meneer S.A. tan.

De kerken hebben Abrahams verwanten keer op keer laten vallen. Nu zij uit de weg zijn, zal Jezus samen met Zijn lichaam Abrahams verwanten weer doen opstaan en VOOR eeuwig!

Elk kerktijdperk heeft een overblijfsel, geroepenen of overwinnaars. Deze worden gesymboliseerd door de Eerste Vruchten die tot God werden gebracht op de oorspronkelijke jaarlijkse drie feesttijden. Dit volk wordt in elk van de kerktijdperken van Openbaring genoemd, zij worden UIT de kerken geroepen. De kerken beweerden met Jezus te regeren, maar in plaats daarvan regeerden zij met hoge financiën en mensen-koningen. Maar het volk van de eerste vrucht is naar buiten geroepen en gebracht (voorgesteld) aan de ware koning. Zij zullen met Jezus regeren, en dan zullen al de landen waar Jakob zijn voeten had vertreden, aan hem worden teruggegeven. Dus waar ons volk ook geweest is, die landen zullen teruggegeven worden, want dan zullen wij behagen – niet de V.N., of welke toren van Babel dan ook, maar de landsheer en zijn Zoon. Dan zullen we een nieuw lied zingen voor God. Halleluja!

Het Pinkstertijdperk zou worden gedekt door De Zeven Kerken. Het zou een tijdperk zijn waarin de mensen zouden deinzen om door mensen geregeerd te worden in plaats van door God. Israël was bedoeld om door God Zelf bedekt te worden; maar omdat zij Zijn bedekking hadden geweigerd, liever door mensen bedekt te worden, had God Zijn bedekking van hen weggenomen.

Het kiezen van mensenkoningen betekende dat wij gelijk werden aan alle andere rassen, omdat wij een koning kozen “zoals alle andere volken”. Toen wij ten strijde trokken, was onze prijs eenvoudig die van onze eigen fysieke middelen, hun kracht tegen onze kracht. Daarom sterven zoveel van onze verwanten in ontelbare oorlogen. Dit zal veranderen met het Bots Tijdperk wanneer alle mensenkoningen onttroond zullen worden en alleen aan de laatste getroonde Jezus zal worden toegegeven.

LAATSTE ONTDEKKINGEN

Veel mensen begrijpen niet waarom de kerken Gods wetten niet handhaven, terwijl ze zeggen dat ze dat wel doen; of mensen zijn verbijsterd over politici, die allemaal Gods wet niet kennen, ook al zweren ze de grondwetten te handhaven die onder het toeziend oog van de kerken zijn opgesteld. Maar de politie komt niet in opstand tegen de grondwetten, evenmin als de koningin tegen de kroningseed, ook al komen zij in opstand tegen God. Ons volk begrijpt niet wat ‘dubbelzinnigheid’ betekent.

Wanneer de gevestigde orde en de kliekjes “goddelijke” of “gods wet” zeggen, bedoelen zij niet de wetten zoals die zijn opgesteld door de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zoals te zien is in het Oude en het Nieuwe Testament van de Bijbel. Nee, zij bedoelen de kerkelijke wet. De kerken hebben, net als de Farizeeën, gezegd dat Gods Bijbelse Wetten zijn afgeschaft. Wij vallen maar al te vaak de Rabbis aan, maar de Judeo-christenen (niet te verwarren met christenen) zeggen hetzelfde als de Rabbis, namelijk dat het Oude Testament voor oude vrouwen, kinderen en dwazen is. Zelfs de beste christelijke mannen, die in de kerkelijke leer zijn opgevoed, hebben ons Saksisch-Israëlische volk altijd in de steek gelaten, zelfs zulke scherpzinnige geesten als Thomas Jefferson, die de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten opstelde. Hij werkte aan vele on-bijbelse wetsvoorstellen die onze mensen vandaag de dag beïnvloeden, zoals het afschaffen van het eerst-geboren-erfrecht.

De kroningseed, en de Australische grondwet, en dergelijke westerse grondwetten en handvesten zijn gebaseerd op “goddelijke” wetten, zoals de gevestigde orde trawanten ons zullen vertellen, maar dit is omdat de kerken geloven en onderwijzen dat de kerkelijke wet goddelijk IS, en in de plaats is gekomen van de wetten van God. In 536 na Christus verordende de kerk dat haar wet de wet van het land moest zijn. Zij troonden koningen en zegenden hen die zwoeren de kerkelijke wet te handhaven. Onthoud, Gods Bijbelse Wet werd officieel gezien als een vloek tegen mensen. De kerkelijke wet werd al vóór 536 n. Chr. geformuleerd, maar in 536 was de kerk in een positie om haar wet in het hele Christendom te handhaven. De protestantse “afvalligen” hebben (toen zij hun eigen kerken stichtten) nooit gezegd: “Laten we terugkeren naar de Bijbelse Wet. In plaats daarvan sleutelden ze gewoon aan de stukjes (katholieke) kerkelijke wet die hen niet bevielen en volgden ze hetzelfde rebelse, ranzige, farizeïsche pad.

Altijd zeiden zij “wij zijn gered om deze gruwelen te doen,” nooit begrepen zij waarom Zijne Majesteit Jezus onze naties keer op keer vervloekte met verwoestende plagen en steeds schokkender oorlogen. Het protestantse tijdperk (d.w.z. het kerktijdperk) zag de verschillende grondwetten die allemaal Gods zegen claimen, maar weinig van hun punten zijn Bijbels (zie Adam’s artikel hierover- en luister naar de tape “Should We Be Kind To The Churches” #AC-2053, van CIM)

Al deze documenten (inderdaad elk oprichtingsdocument) zijn opgesteld in blindheid voor Gods Bijbelse Wetten, maar in het ‘negatieve licht’ (duisternis) van de kerkelijke ‘goddelijke’ (sic) wet.

Sommigen beweren dat Koning Alfred Gods wetten invoerde, maar de jurisprudentie overlaadde dit alles al snel en met de invasie van Willem de ‘Overloper’ (agent van het Heilige Roomse Rijk) kwam de katholieke wet in Brittannië. Het was Williams taak om Brittannië in de kudde op te nemen. Hierdoor vervaagde de wet van Koning Alfred nog meer. De Anglicaanse Kerk verving de katholieke wet niet door de Bijbelse wet, maar alleen door de Anglicaanse wet. Het bewijs hiervan ligt in de pudding.

De Boeren (Suid Afrika) waren christelijk. Idealiter betekent dit dat zij trouwe ondergeschikten zijn van Koning Jezus. Als de Britten loyale ondergeschikten van Koning Jezus waren, waarom zou Groot-Brittannië dan Suid Afrika moeten innemen? Immers, de Boeren zouden al een deel van de Aarde hebben afgestaan aan Koning Jezus. En, de wet van Koning Jezus zegt ook dat we niets mogen begeren dat van onze buren is! Toch was dit duidelijk een vergelijkbaar geval met koning Achab die de wijngaard van Naboth begeerde – en bereid was te doden om hem te nemen.

Maar de Britten zagen de Boeren niet als loyale ondergeschikten van de koningin, omdat de koningin een andere Jezus diende, en een ander evangelie. Haar Jezus was slechts een slechte gelijkenis, gemaakt door de Anglicaanse Kerk. Deze ‘andere Jezus’ was onderworpen aan de Anglicaanse wet.

Christenen zijn zo verliefd op de woorden ‘christelijk’ of ‘goddelijk’ dat wanneer een document wordt voortgebracht door de geesten van ’trouwe ondergeschikten van het kerkelijk recht’, deze christenen in opstand komen om deze reglementair gegraveerde beelden te verdedigen. Maar deze literaire “beelden” of “gelijkenissen” met Gods Bijbelwetten lijken slechts in zoverre op Gods wet, dat zij een lijst zijn van “do’s” en “dont’s”, en de woorden christelijk, goddelijk, of andere rookgordijnen gebruiken om ons te misleiden. Zolang christenen kerkelijk recht, parlementair recht of democratie manifesteren, zal de zin van het leven nooit duidelijk worden gemaakt. Wat we nu dus zien is dat het verstand het vlees dient, in plaats van dat het vlees een instrument is om het verstand te dienen. De materiële wereld is geschapen om God te dienen en niet andersom.

In de laatste honderd jaar hebben we het kerkelijke tijdperk zien vervallen tot het Edomitische tijdperk, God zij dank. Want dit is het moment waarop Esau het juk van Jakob afwerpt. Maar het is maar voor een korte tijd. Wanneer Ezau alle vertrouwen in de kerkelijke wet heeft afgelegd, dan wordt de ‘lei schoongeveegd’ voor Gods Bijbelwetten.

Zij die Gods Bijbelwetten liefhebben zijn al zo’n 30 jaar in training, zij worden klaargemaakt voor Koning Jezus om als zijn trouwe ondergeschikten zijn 2e werk uit te voeren, samen met die van de eerste opstanding. Dat is de Opstanding van Abrahams Verwanten.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>