• Home
  • De “Rode Draak Satan” van Openbaring 12
11 juni, 2023
Kenneth W. Lent

Als er één boek in de Schrift vol staat met allegorieën, dan is het wel het boek Openbaring. Het was nooit de bedoeling van de Almachtige God om letterlijke betekenissen toe te passen op iets dat in zijn context figuurlijk is.

Mensen gebruiken allerlei metaforen in hun dagelijkse wandel (verf de stad rood, de kat heeft je tong, dat wil ik dolgraag doen, enz. Maar als ze in het Boek Openbaring lezen over “Satan”, hebben ze er om de een of andere reden moeite mee om te beseffen dat dit symboliek is in een poëtische uitdrukkingsvorm. Maar waarom zou er zo’n bijna universele mystieke esoterische perceptie zijn over het woord “satan” in de Schrift? Dit komt zeker door het voortdurende bombardement, generatie na generatie, van de niet-aflatende aandrang van de confessionele theologie dat “de Duivel hen te pakken zal krijgen”. Mensen willen een “Duivel” en, bij God, ze zullen hem krijgen omdat we in Openbaring 12:9 weten dat de “Gevallen Engel” uit de hemel werd geworpen. Dit is misschien wel het meest verkeerd geciteerde vers in de Schrift dat door “Duivel/demon” gelovigen wordt gebruikt om hun positie te ondersteunen dat een letterlijke Duivel genaamd Satan een “tweede-in-leiding geestwezen” is, de aartsengel in de hemel, die in opstand kwam tegen God Almachtig.

“En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de hele wereld misleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem uitgeworpen”. (Openb.12:9)

Maar wat als deze “Duivel”, net als Mysterie Babylon in Openbaring hoofdstuk 17 die de “hoer is met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven” (17:2), helemaal geen echt persoon is, maar iets anders is dat de getrouwen in Christus vervolgt die Gods geboden bewaren (zie vs.12:17)?

Zeker, we beseffen en zijn het erover eens dat de grote wereldmacht Mysterie Babylon niet een of andere individuele boze vrouw is die rondloopt en in bed kruipt met alle wereldleiders. Zou het ook zo kunnen zijn dat “Satan, de Duivel” iets anders is dan een individueel wezen dat rondrent en slechte dingen in de wereld veroorzaakt? De enige manier waarop we dat zeker kunnen weten is door te kijken wat Gods Heilige Woord zelf zegt over deze “Duivel” uit Openbaring hoofdstuk 12.

De Schrift onthult bij nadere beschouwing dat de “hemel” hier in hoofdstuk 12 een rechtsgebied is en te maken heeft met naties en regeringen op aarde, wat duidelijk wordt als we teruggaan en vanaf vers één lezen.

1 En er verscheen een groot wonder in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren:

2 En zij, die zwanger was, huilde, weende bij de geboorte, en smartte zich om bevrijd te worden.

3 En er verscheen een ander wonder in de hemel: en zie, een grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen.

4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp ze op de aarde; en de draak stond voor de vrouw, die gereed was om bevallen te worden, om haar kind te verslinden, zodra het geboren was.

5 En zij bracht een mensenkind voort, dat met een ijzeren staf over alle volken zou heersen; en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon.”

We zien dus dat er staat: “En er verscheen een groot wonder in de hemel – – – zij bracht een mensenkind ter wereld, dat over alle volken zou heersen.” Dit spreekt over het nationale Israël uit wie Christus werd geboren. Deze gebeurtenis vindt plaats op aarde, dat spreekt voor zich. Toch wordt er gesproken over een “wonder in de hemel”, omdat het gebeurt door “een vrouw, bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren:”.

Deze “vrouw” is niemand anders dan het nationale Israël en het heerserschap van Jakob’s 12 zonen die de 12 stammen werden die regeerden op gezag van de Almachtige God. De droom van Jozef in Genesis 37 vertelt ons wat deze “sterren” zijn,

Gen.37:9 “En hij (Jozef) droomde nog een andere droom, en hij vertelde het zijn broeders, en hij zei: Zie, ik heb nog een droom gedroomd, en zie, de zon en de maan en de elf sterren hebben mij gehoorzaamheid bewezen.

10 En hij vertelde het aan zijn vader en aan zijn broeders; en zijn vader berispte hem en zeide tot hem: Wat is deze droom, die gij gedroomd hebt? Zullen ik en uw moeder en uw broeders waarlijk komen, om ons voor u ter aarde neder te buigen?”

De elf “sterren” (dat zijn zonen) plus Jozef vormen de 12 “sterren” van Openbaring 12:1 en het is de regerende natie Israël, de vrouw van vers 1. Dit is Israël in Gods heerschappij over de aarde. Dit is Israël in Gods heersende nationale domein – dat is — “de hemel”. De “sterren” zijn heersende symbolen, maar in werkelijkheid zijn het gewone mensen.

In Openb.12:3 zien we de “duivel” als een grote rode draak, met zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen. Dit is “Satan” van vers 9.

9 “En de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de hele wereld misleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.”

Maar deze zelfde entiteit duikt slechts een paar verzen later op als we naar hoofdstuk 13:1 gaan Openb. 13:1 “En ik stond op het zand der zee, en zag een beest opkomen uit de zee, hebbende zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen
de naam van godslastering.[3 meer beschrijvingen zijn nu toegevoegd aan de 7 kronen, waardoor het er 10 zijn, en staan hieronder] 2 En het beest dat ik zag was als een luipaard, en zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn bek als de bek van een leeuw; en de draak gaf hem zijn macht, en zijn zetel, en grote autoriteit.”

We zien nu ook een vermenging van kwaliteiten die elkaar overlappen binnen deze entiteit, net als de gelijkenis van de woorden naarmate de tekst vordert. Zoals de rode draak de duivel en Satan wordt (verzen 12:3 en dan vers 9), zo raakt de draak verstrengeld met het beest (12:3 & 13:1) In 12:3 heeft het 7 koppen, 10 horens en is “rood”; terwijl hetzelfde beest in 13:1,2 dezelfde overlappende macht heeft als de draak, hebben de horens nu ook kronen en wordt het nu gezien als een luipaard, beer en leeuw. Wat is dit voor een verenigde entiteit? En waar vinden we deze eigenaardige “entiteit” nog meer in de Schrift?

God zij dank, want Hij laat ons niet in het ongewisse zonder inzicht in de “Duivel/Rode Draak/Dierlijk Beest”, want de Heilige Geest gaf eeuwen eerder wijsheid aan een profeet, die ditzelfde visioen zag en het ons in klare taal had uitgelegd. Dit is een voorstelling van een rechtsregering, omdat het gaat over de natie Israël die de Messias voortbrengt, maar toch wordt vervolgd (Openb.12:15 -17). Laten we naar het boek Daniël in het Oude Testament gaan om te ontdekken wat God’s Woord zegt dat deze “Satan” van Openbaring eigenlijk is. Is het een enkelvoudig persoon die Belzebub de Duivel is, of is het net als de vrouw “Mysterie Babylon de Hoer” (Openb.17:1,5) een of ander internationaal wereldsysteem?

Daniël 7:2 “Daniël sprak en zeide: Ik zag in mijn visioen des nachts, en zie, de vier winden des hemels streden op de grote zee.

3 En vier grote beesten kwamen op uit de zee, de een uit de ander.

4 Het eerste leek op een leeuw en had arendsvleugels: Ik zag, totdat zijn vleugelen uitgerukt werden, en het van de aarde werd opgeheven en als een mens op zijn voeten kwam te staan, en het werd een mensenhart gegeven.

5 En zie, een ander beest, een tweede, gelijk een beer, en het hief zich op aan één zijde, en het had drie ribben in zijn bek tussen zijn tanden; en zij zeiden aldus tot het: Sta op, verteer veel vlees.

6 Daarna zag ik, en zie, een ander, als een luipaard, dat op zijn rug vier vleugelen had van een gevogelte; het beest had ook vier koppen; en hem werd heerschappij gegeven.

7 Daarna zag ik in de nacht visioenen, en zie een vierde beest, vreselijk en afschuwelijk, en buitengewoon sterk; en het had grote ijzeren tanden; het verslond en brak in stukken, en het stampte de overblijfselen met zijn voeten; en het was verschillend van alle beesten die voor hem waren; en het had tien horens” (Zelfde als in Openbaring 12)

(Dit laatste beest met de nu opmerkelijke 10 horens was een “verslinder”. Wat zijn deze beesten?)

vers 17 “Deze grote beesten, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan”. (De beesten zijn regeringen.)

Het “verslindende beest” is het laatste beest, en net als “Satan de Duivel” in Openbaring 12 heeft het 10 horens.

Wat zowel Daniël als Johannes in Openbaring hadden gezien, was de lange geschiedenis van de naties in een rechtsstrijd tegen de “sterren” (Jakob/Israël) op aarde.

Het laatste van de aardse koninkrijken is bijzonder kwaadaardig omdat, naarmate de geschiedenis vorderde, dit koninkrijk alle kwaadaardige eigenschappen van de vorige goddeloze naties had verworven (opgeslokt) en meer en meer kwaadaardigheid van de vroegere “beesten” in zijn systeem had opgenomen. Dit laatste slechte Koninkrijk heeft gezag van de “Rode Draak” of rode jurisdictie, waarvan we vandaag de dag weten dat het Edomitisch (wat rood betekent) communisme is. [Wanneer we Jakob/Israël noemen, moet het duidelijk zijn dat dit niet verwijst naar de “joodse Israëlische V.N.-staat” in het Midden-Oosten, welke mensen niet het Bijbelse Israël zijn. De afstammelingen van Bijbels Israël zijn van Izaäks verbondslijn (Gen. 21:12) namelijk “zonen van Izaäk” “Izaäks zonen” “Saäks zonen” die vandaag de dag “Saksen” worden genoemd. De Saksen migreerden uiteindelijk als christenen naar Amerika en Europa en bouwden hele steden waaruit een regeringsstelsel is ontstaan].

Niets van dit alles in Openbaring hoofdstuk 12 beschrijft een strijd tussen een opstandige engel genaamd “Satan”, en een engel van God genaamd “Michael” lang geleden in een hemels vlak.

“Michaël” betekent “die als God is” een positie die ooit zelfs door Mozes werd bekleed. In deze passage verwijst het naar Jezus Christus of de Heilige Geest van Christus. Het is Christus en Zijn heiligen (engelen – “boodschappers”) die deze strijd tegen “de Roden” voeren en overwinnen. “En zij overwonnen hem door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openb.12:11) – – – wat dezelfde gebeurtenis is die wordt voorgesteld door een kruisverwijzing met de “duivel/satan/leeuw/beer/luipaard/beest” koninklijke wereldregeringsentiteit van Daniël die wordt verslagen door de heiligen in dat boek:

Dan. 7:17 ” Deze grote beesten, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan.

18 Maar de heiligen des Allerhoogsten zullen het koninkrijk nemen, en het koninkrijk bezitten in der eeuwigheid, ja in der eeuwigheid.”

Laten we opmerken dat in deze strijd tussen “Satan” en “Michaël” Satan in staat is 1/3 van de “sterren” op de aarde te laten neerstorten.

Openb.12:3 “En er verscheen een ander wonder in de hemel; en zie, een grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen.

3 En zijn staart trok aan het derde deel van de sterren des hemels, en wierp ze op de aarde; en de draak stond voor de vrouw, die gereed was om bevrijd te worden, om haar kind te verslinden, zodra het geboren was.”

Denken we ook maar één minuut dat dit specifiek letterlijk is en dat “Satan de Draak” ervoor zorgde dat een derde van de sterren van het universum op de aarde neerstortte? De aarde zou een asteroïde van 1/10 van haar grootte niet kunnen overleven, laat staan 1/3 van de sterren! Nee broeders en zusters, de Schrift onthult hier een meer waarheidsgetrouwe boodschap waarvan God wil dat wij die kennen.

Deze “sterren” zijn, zoals we gezien hebben, de heersende overheden van de regering (de stammen van Jakob’s zonen, hedendaagse Saksische christenen) zoals in Jozefs droom in Genesis 37. Toen de 12 stammen van Israël als natie en regering uit Egypte kwamen, reisden ze in een “vierkantenformatie” met elk drie stammen in het noorden, zuiden, oosten en westen, met de tabernakel in het midden. Er was een commandostructuur gegeven, waarbij vier stammen, of 1/3 van “de sterren”, de dominante leiders van deze regeringsopstelling werden. Elk van deze stammen hield de banier van elk kwadrantenkamp in de vierkantenformatie. Aan het hoofd van het oostelijke kamp stond Juda, in het zuiden Ruben, in het westen Efraïm en in het noorden Dan (zoals weergegeven in Numeri hoofdstuk 2).

Deze vier stammen (1/3 van de sterren, Jakob’s zonen) vertegenwoordigden de “banierstammen” van de leiderschapsstandaard, of symbolisch tenminste leiderschap in het algemeen. In Openbaring 12:4 brengt “Satan” 1/3 van de “sterren van de hemel” (invloedrijk leiderschap) naar de aarde, wat hetzelfde goddeloze niveau van jurisdictie is dat aan de systemen van “beesten” in Daniël is toegewezen, door de wil van God. Zie je waarom ons Congres, onze vermeende leiders, die beweren dat zij de banierstandaard van leiderschap zijn, zich vandaag de dag op hetzelfde vlak bevinden als de “roden”? De “strijd” in Openbaring 12 is nu aan de gang, recht voor onze neus. Onze leiders, die verondersteld worden ons baken van “leiderschapssterren” te zijn, zijn in de wereldgemeenschappelijke doctrine van rechtspraak getrapt en hebben ons verraden. Onze leiders zijn naar de aarde geworpen door “Satans staart”; dat wil zeggen “zij volgen de grote Rode Draak” – wereld Kaïnitisch/Edomitisch communisme. Daarom is de term “1/3 van de sterren neergehaald” in dit vers een eufemisme voor “misleid leiderschap”.

God vertelt ons op andere plaatsen in Zijn Woord dat de ongelovige leiders en hooggeplaatsten worden neergehaald, en de gehoorzamen worden opgewekt:

Psalm 20:8 Zij zijn neergehaald en gevallen; maar wij zijn opgestaan en staan rechtop. Jes. 5:13,15 Daarom is mijn volk in gevangenschap gegaan, omdat het geen kennis heeft; en hun eerbare mannen zijn uitgehongerd, en hun menigte is verdroogd van dorst. 15 En de gemene man zal nedergehaald worden, en de machtige man zal vernederd worden, en de ogen der verhevenen zullen vernederd worden:

Jesaja 9:16 Want de leidslieden van dit volk doen hen dwalen, en zij, die van hen geleid worden, worden verdelgd.

Job 40:12 Zie op een iegelijk, die hoogmoedig is, en breng hem neder; en treed neder de goddelozen in hun plaats.

De hele episode in Openbaring 12 heeft niets te maken met een “ruimtegevecht” tussen Satan, de Duivel van de georganiseerde religie, en God die een enorme kosmische oorlog voert.

Het heeft alles te maken met wat er op dit moment gebeurt, hier op aarde in de Saksische naties van de wereld, terwijl God zich beweegt om Zijn Koninkrijk te brengen om over de naties te heersen met een ijzeren staf. Johannes’ visioen in het Boek Openbaring hoofdstuk 12 gaat over onze geschiedenis van naties, rechtspraak en de strijd tegen het Edomitische “Rode Systeem” (De Draak/Duivel – communisme) dat ons Saksische ras al eeuwenlang vervolgt met totalitaire goddeloze heerschappij. Dit is onze Schriftuurlijke realiteitstoets.

De mystieke ongrijpbare “Satan” van de kerken is een droevige afleiding van de verbeelding van de mens geweest die de meeste van onze mensen eeuwenlang buiten de echte strijd heeft gehouden. Hoe lang zal dit bedrog nog doorgaan om onze mensen in slaap te sussen terwijl ze zich zorgen maken over een of andere onzichtbare goddelijke “Duivel” en zijn “demonen” die door het Baäl priesterschap worden voorgesteld als zogenaamd ons “grootste probleem”?

De ware “Satan” van de Schrift kan duidelijk worden teruggebracht tot twee basisfactoren. Ten eerste (zoals we hier hebben gezien) die sterfelijke rijken van de koninkrijken der mensen die Gods volk vervolgen en Gods regering haten; en ten tweede onze eigen zonde in het vlees. Voor wat de Schrift zegt over Christus’ overwinning op de “satan” (saw-tawn = “tegenstander” in het Hebreeuws) van onze eigen zonden.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>