• Home
  • De rijke man en Lazarus(1)
12 aug 2022
Dood & Eeuwig leven
Sheldon Emry

Een reactie van de vertaler

Ik(Sjouke) neem u mee in een studie wat bestaat uit 4 hoofdstukken. Ik ga al de 4 hoofdstukken in delen plaatsen zodat een ieder op zijn/haar eigen gemak dit kan lezen. Deze studie omvat schokkende stukken wat uw beeld drastisch kan veranderen. U zult merken dat uw geloof op de proef zal worden gesteld en dat wat u altijd hebt geloofd op zijn kop zal zetten.

Het is niet ons doel om u aan te vallen. Ons doel is om u uit uw slapende toestand te kunnen krijgen. Ons volk is momenteel bedekt met een sluier van onwetendheid.

In deze studie zullen vele misstanden naar voren komen. Mensen hebben onterecht in dingen gelooft die niet bestaan. Mensen zijn onterecht bang gemaakt voor een hel en een verdoemenis waardoor je steeds meer ziet hoe bang mensen zijn gemaakt voor de dood. Gelovig of ongelovig, beiden zullen uiteindelijk eindigen in een graf(sheol). In deze 4-delige studie nemen wij u mee en alleen vanuit de Bijbel laten wij u zien hoe predikanten en evangelisten tegenwoordig ons volk aan het misleiden zijn.

Het verhaal omtrent de Rijke man en Lazarus werd en wordt nog altijd gebruikt om daarmee aan te tonen dat er een hel en een hemel bestaat. In deze studie gaan wij juist laten zien welke beeldspraak in die gelijkenis zit verwikkeld. Verborgenheden worden geopenbaard en de misleiding over ons volk zal op een dag verdwijnen.

Omdat ik vroeger(voorheen) ook altijd heb geloofd in een hemel en een hel, ben ik nu op een punt gekomen waarin ik terdege besef hoe misleidt ik was. Jezus zegt immers zelf ook: zie dat niemand u misleide, dit betekend dat je als bekeerde Israëliet ook nog misleid kunt worden. Gelukkig heb ik nu de juiste mensen om mij heen waarmee ik nauw samenwerk en ik ben dankbaar dat God mij hierin heeft geholpen. Het is geen verdienste van mijzelf om de waarheid te mogen kennen, het is een gift wat ons gegeven kan worden indien we er naar zoeken.

Mijn koppigheid, het dwars tegen de draad in te gaan was blijkbaar een vereiste om tot de erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Wie zich verzet en dwars tegen de huidige stelsel(Overheid en Kerk) in gaat is klaar om de waarheid te aanvaarden.

Hoofdstuk 1

Waar verhaal? Of gelijkenis?

We zullen hier in enig detail ingaan op het verhaal van “De Rijke Man en Lazarus,” zoals het door Jezus werd onderwezen en zoals het in Lukas 16 in de King James Bijbel staat opgetekend.

De meeste christenen hebben wel eens een boek gelezen of een preek gehoord waarin dit verhaal werd gebruikt. Bijna altijd zegt de spreker of de schrijver: “De rijke man werd getergd in het hellevuur en Lazarus was in de hemel.” Zij dringen er dan op aan dat dit verhaal hun leer “bewijst” dat “de meeste mensen na hun dood de eeuwige eeuwen schreeuwend en huilend zullen doorbrengen in grote hitte en vuur.”

Op het ogenblik zijn er miljoenen bladen en boeken in omloop in het Christendom, die de algemene bewering herhalen, dat dit verhaal, dat Jezus aan Zijn discipelen vertelde, eenvoudigweg gaat over “de gelukzaligheid van de hemel en de kwelling van de hel”.

Laten we eerst het hele verhaal lezen uit de King James Bijbel, Lucas 16: 19-31. Terwijl we lezen, zult u zien dat er andere mensen, dieren en voorwerpen in het verhaal voorkomen dan de rijke man en Lazarus. Deze worden door de predikanten zelf genoemd en bijna nooit uitgelegd.

“Er was een zekere rijke man, die gekleed was in purper en fijn linnen, en zich elke dag weelderig vermaakte;

En er was een zekere bedelaar, Lazarus genaamd, die aan zijn poort lag, vol zweren, en verlangde gevoed te worden met de kruimels die van de tafel van de rijke man vielen; bovendien kwamen de honden en likten zijn zweren.

En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en door de engelen in Abrahams boezem werd gedragen; ook de rijke stierf, en werd begraven;

En in de hel sloeg hij zijn ogen op, terwijl hij in kwelling was, en zag Abraham van verre en Lazarus in zijn boezem.

En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm U over mij, en zend Lazarus, opdat hij het topje van zijn vinger in water doopt, en mijn tong verkoele, want ik word gepijnigd in dit vuur.

Maar Abraham zeide: Zoon, bedenk, dat gij in uw leven uw goede dingen ontvangt, en evenzo Lazarus slechte dingen; maar nu is hij getroost, en gij wordt gekweld.
En daarnaast is er tussen ons en u een grote kloof, zodat zij, die van hier tot u willen komen, niet kunnen passeren, evenmin als zij tot ons kunnen komen, die van daar willen komen.

Toen zeide hij: Ik bid u dan, vader, dat gij hem naar het huis mijns vaders wilt zenden;

Want ik heb vijf broeders, opdat hij hun getuigenis aflegge, opdat zij ook niet komen in deze plaats van kwelling.

Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten; laat hen naar hen horen.

En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen zou komen, zouden zij zich bekeren.

En hij zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook niet overtuigd worden, al ware het, dat iemand uit de doden opstond.”

Jezus Christus vertelde ons zorgvuldig dat de “rijke man” gekleed was in purper en fijn linnen. Wat heeft dit fijne linnen te maken met een man die sterft en naar de hel gaat? En waarom zei Jezus dat “. …hij elke dag rijkelijk gekleed was”? (Lucas 16:19-31)

Behalve de drie mannen en de hel worden ook genoemd: purper, fijn linnen, poort, zweren, kruimels, tafel, honden, engelen, water, vijf broeders, Mozes, en de profeten. Waarom heeft Jezus deze vermeld als ze geen betekenis hebben? Is dit alleen “een verhaal van hel en hemel”? Of gaat het over iets anders?

Ook, “Er was een zekere bedelaar…” Waarom was hij een bedelaar? Waarom was zijn naam Lazarus? Waarom lag hij aan zijn poort, dat wil zeggen aan de poort van het huis van de rijke man?

Wat waren de kruimels van de tafel van de rijke man die Lazarus begeerde? Verder is er een detail dat “. . . honden kwamen en zijn zweren likten.” Wat waren de honden, en waarom had Lazarus zweren?

Als deze man gewoon zou sterven en naar de hemel zou gaan, waarom zou Christus dan in hemelsnaam uw en mijn tijd verspillen met een verwijzing naar honden die de zweren van de bedelaar likten?

In vers 22 staat dat de bedelaar stierf en door de engelen in Abrahams boezem werd opgenomen. Misschien is u nooit verteld waarom de bedelaar in Abrahams schoot werd opgenomen, in plaats van in de hemel. Dit is iets wat altijd uitgelegd zou moeten worden, maar wat bijna nooit gebeurt.

De rijke man stierf ook, maar blijkbaar werd hij nergens heen gedragen. In plaats daarvan “werd hij begraven, en in de hel (dit komt van het woord hades) sloeg hij zijn ogen op, terwijl hij in kwelling was, en hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn boezem” (vs.22, 23). Blijkt hieruit niet, dat waar deze man ook was, hij niet alleen Lazarus kon zien, die in Abrahams boezem was opgenomen, maar ook Abraham! Deze man zei:

“Vader Abraham, ontferm U over mij en zend Lazarus, opdat hij het topje van zijn vinger in water doopt en mijn tong verkoelt…” (vs.24).

Heb je je afgevraagd waarom deze rijke man slechts het topje van Lazarus’ vinger in het water zou willen? Een man “die brandt in de hel” zou toch zeker vragen om een emmer of een oceaan van water, of niet? Is er iets aan dit verzoek dat nadere uitleg behoeft?

De rijke man gaat verder met te zeggen, “…want ik word gekweld in deze vlam. . .” De predikanten leggen dit steevast uit als “de vuren van de hel.” Zoals we later zullen laten zien, wordt dit woord, dat hier met “vlam” wordt vertaald, slechts zeven keer in de Nieuwe Schrift gebruikt, en op de andere zes plaatsen wordt het Griekse woord voor vuur eraan toegevoegd, om het een brandende vuurvlam te laten betekenen. Maar in Lukas 16:24 wordt het woord gebruikt zonder het extra woord dat “vuur” betekent. Het is dus heel eenvoudig in te zien dat dit woord “vlam,” het niet “vuur” doet betekenen. Waarom leggen de predikanten dit niet uit als ze door het verhaal gaan?

“Maar Abraham zeide: Zoon,… (Waarom noemde Abraham deze man “Zoon?”)… Gedenk dat gij in uw leven uw goede dingen ontvangt en Lazarus slechte dingen; maar nu is hij getroost en gij wordt gekweld.”

En daarnaast is er tussen ons en u een grote kloof, zodat zij, die van hier tot u willen komen, niet kunnen passeren; evenmin kunnen zij tot ons komen, die van daar willen komen. (verzen 25, 26)

Let wel, Abraham heeft de rijke man reeds geïdentificeerd met het woord “Zoon”, en toch zegt hij hem, dat zij, die van zijde willen veranderen, dit niet kunnen doen. Dit impliceert dat zij het niet kunnen, maar dat sommigen “zouden willen,” of er naar toe willen. Waarom zou iemand nu van deze “hemel” van de fundamentalisten willen afdalen naar hun “hel”?

Toen zei de rijke man, “…. Ik bid u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt.”

Waarom sprak hij Abraham aan als “vader” en vroeg Abraham dan Lazarus naar zijn vaders huis te sturen? “…. Want ik heb vijf broeders ….” Broeders en zusters, als Jezus’ verhaal slechts een voorbeeld was van twee mannen die stierven, waarbij één van hen naar de hemel ging en de ander naar een brandende hel, waarom zou Hij de man dan beschreven hebben als iemand die vijf broeders had? God zet geen betekenisloze dingen in Zijn Woord.

De rijke man wilde dat Lazarus zijn vijf broeders zou waarschuwen om zich te bekeren, maar Abraham weigerde. Waarom zei Jezus dat de broeders van de rijke man Mozes en de profeten hadden? En wiens opstanding hen niet zou overtuigen zich te bekeren?

Terwijl wij verder gaan in deze studie zullen wij trachten u alle onbeantwoorde vragen in dit verhaal te laten zien, die nooit beantwoord worden door hen die prediken dat het slechts een verhaal van hemel en hel is. Het is onze hoop dat we uw eetlust hebben opgewekt om de antwoorden te willen weten op deze vragen in dit vreemde verhaal dat in Lukas 16:4 staat.

Wij hebben alle Bijbelstudies op deze website geplaatst zodat u deze op elk moment, op uw gemak, kunt lezen. 

>