• Home
  • Geef de duivel zijn verdiende loon – De oorlog in de hemel Openbaring 12
2 december, 2022
Sheldon Emry

De enige link in de Bijbel (en het is een nogal vage) tussen de slang van Genesis drie en de Satan van de kerken is in Openbaring twaalf. Daar worden zowel de termen “slang” als “Satan” gebruikt om één entiteit te beschrijven. Deze passage wordt gebruikt om het verband te leggen tussen de slang van Genesis drie en Satan of de duivel.

“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.” Openbaring 12:7-9

We hebben al gezien dat het woord “slang” 19 keer wordt gebruikt in het Oude Testament. Van die 19 keer verwijst het 18 keer ofwel naar echte slangen ofwel naar iets dat een symbool is van een slang. Het verwijst niet naar een engelenwezen. Is het mogelijk dat de slang van Genesis drie ook een slang zou kunnen zijn of tenminste een symbool van iets dat een werkelijke slang zou zijn? Laten we verder lezen:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu komt de verlossing, en kracht, en het koninkrijk van onze God, en de kracht van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders is nedergeworpen, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis; en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in den dood. Verheugt u daarom, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee de bewoners van de aarde en van het zegel, want de duivel is tot u nedergedaald, hebbende grote toorn, omdat hij weet, dat hij slechts een korte tijd heeft. Openbaring 12:10-12

Er worden nog steeds veel preken gehouden over deze “grote duivel”, die “vanuit Gods woning op de aarde is neergeworpen”. Sommige predikanten zeggen dat de duivel als een brullende leeuw over de aarde rondloopt, zoveel zielen als hij kan pakken (en ze geven hem er miljarden) en ze meeneemt naar zijn verblijfplaats onder de aarde: een plaats van vuur en zwavel. Volgens deze predikanten is dat wat hier in Openbaring twaalf wordt getoond. Sommigen zeggen dat de slang van Openbaring 12 ook de slang van Genesis drie is. Maar, is het mogelijk dat er een fout zit in de basisinterpretatie van waar deze strijd plaats vond? Laten we even teruggaan en het begin van Openbaring 12 lezen:

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeen en in haar pijn om te baren.” Openbaring 12:1-2

Vergeet niet dat Johannes visioenen zag. Waar verscheen de vrouw? Zij verscheen in de hemel. De meesten van ons accepteren de interpretatie dat de vrouw Israël voorstelt. Waar is Israël? Is Israël boven in Gods verblijf in de hemel of is Israël op de aarde? Johannes zag de vrouw op dezelfde plaats waar hij de draak zag.

“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.” Openbaring 12:3-4

Voor Johannes worden deze beide visioenen gezien als in de hemel. Als de draak in de hemel is, of de verblijfplaats van God, dan zou de vrouw daar ook moeten zijn. Toch weten we dat de vrouw Israël symboliseert. Zij zou een kind krijgen en wij weten dat dat kind Jezus de Christus is, geboren uit het volk Israël. De draak zou haar kind verslinden, zodra het geboren was.

In vers vier staat dat de staart van de draak “het derde deel van de sterren van de hemel trok en ze op de aarde wierp”. Een van onze sprekers op de laatste conferentie maakte duidelijk, door ons enkele statistieken te geven, dat die sterren, in de hemelen, vele miljoenen keren zo groot zijn als deze aarde. Dus, “de sterren” die uit deze “hemel” werden geworpen, waren niet de sterren van het heelal. Als het werkelijk sterren waren geweest, dan zou de aarde vele malen vernietigd zijn. De hemel hier is dus iets anders dan de hemel van de hemelen.

Laten we eens kijken naar de beschrijving van deze draak. We lezen in vers negen van hoofdstuk 12 dat hij “die oude slang”, “de duivel” en “Satan” werd genoemd en dat hij “de aarde misleidde”. In vers drie staat dat de draak aan Johannes verscheen als een “grote rode draak, hebbende zeven koppen en tien horens, en zeven kronen op zijn koppen”. Het is duidelijk dat dit iets concreets voorstelde – iets echts – maar, iets anders dan een letterlijke duivel die eruit zag als een draak. Laten we verder gaan naar hoofdstuk 13:

“en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.” Openbaring 13:1

Als je de rest van het hoofdstuk leest, ontdek je dat dit beest grote wereldmachten voorstelt die uit de zee (of uit de volken) oprijzen en gedurende een bepaalde tijd op aarde heersen. We hebben het hier niet over iets dat zich in de ruimte bevindt. We hebben het over iets dat hier op aarde is. Jezus Christus maakte duidelijk dat het Koninkrijk der hemelen op aarde is. Het woord “hemel” in deze passage kan niet, en betekent niet, de verblijfplaats van God, zoals ons is geleerd. Deze draak bevond zich niet in de verblijfplaats van God. Hij vertegenwoordigde een heersende macht op de aarde.

Dit visioen wordt herhaald in Openbaring 17. In het volgende vers spreekt Johannes over een van de zeven engelen van hoofdstuk 16:

En hij (een van de zeven engelen) voerde mij weg in de geest naar de woestijn; en ik zag een vrouw zitten op een scharlaken gekleurd beest, vol van namen van godslastering, hebbende zeven koppen en tien horens. Openbaring 17:3

Dit is hetzelfde beest dat in Openbaring 12 werd beschreven. Johannes beschrijft de vrouw en vertelt ons haar naam:

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: MYSTERIE, BABYLON DE GROTE. DE MOEDER VAN HARLOTEN EN ABOMINATIES VAN DE AARDE. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering. Openbaring 17:5-6

Deze vrouw berijdt dus een beest met dezelfde beschrijving als het beest dat in Openbaring 12 en 13 “draak”, “Satan” en “die oude slang” wordt genoemd. Deze vrouw heet Babylon en zij doodt christenen. Worden de christenen gedood in een verre hemel? Nee, ze worden hier op aarde gedood.

“En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.” Openbaring 17:7-8

Johannes beschrijft hier iets dat de bewoners van de aarde zullen zien en waarover zij zich zullen verwonderen. Waar zal het gezien worden? Hier op de aarde.

“Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is.” Openbaring 17:9

Uit de Bijbelse profetie weten we dat “bergen” naties zijn.

En er zijn zeven koningen; vijf zijn er gevallen, en één is er, en de andere is nog niet gekomen; en wanneer hij komt, moet hij nog een korte tijd blijven. Openbaring 17:10

Wat beschrijft Johannes? Hij beschrijft de hoofden van het beest, en hij zegt dat het koningen zijn. Zijn de koningen in een verre hemel? Nee, ze zijn ergens hier op aarde.

En de tien horens, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar die één uur met het beest als koningen macht ontvangen. Openbaring 17:12

“En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.” Openbaring 17:18

Deze vrouw berijdt een rood beest. De engel vertelt Johannes dat de vrouw die grote stad is, of dat grote systeem, Babylon genaamd, dat regeert over het beest dat zij berijdt. Wat is het beest? Het stelt de koninkrijken van de aarde voor. Deze grote draak, deze Satan, is niet in een verre hemel. Het is een groot wereldheersysteem van koningen en naties hier op aarde. Wanneer hij wordt “neergeworpen”, wordt hij vernietigd of wordt zijn macht gebroken door het bloed van Jezus.

De oorlog in de hemel werd niet uitgevochten in een of andere verafgelegen verblijfplaats van God met een engelenwezen dat tegen God in opstand kwam. Deze oorlog is wat hier aan de gang is; op aarde tussen de koningen der aarde en de mensen die zij doden, die de martelaren van Jezus worden genoemd. Het beest, deze hoofden en deze vrouw zijn allen tegenstanders van christelijk Israël. Het is niet een of ander engelachtig wezen. Het is geen alomtegenwoordige, bovennatuurlijke engel die seksuele relaties met een vrouw kan hebben en een kind kan voortbrengen. Deze oorlog in de hemel is de oorlog in het koninkrijk van de hemel op aarde, die wij hebben gezien, en waar alle naties van de wereld en alle mensen van de wereld vol verwondering naar kijken – precies zoals de engel Johannes vertelde dat ze zouden doen.

Dit visioen wordt ook gevonden in Daniël zeven

De visioenen die Daniël had zijn tegenhangers van de visioenen van Johannes in het Boek Openbaring.

“Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.” Daniël 7:7

Daniël wilde weten wat het beest was, dus vroeg hij het aan de engel, die het vervolgens gedetailleerd beschreef. Hier is een gedeelte van die beschrijving:

“Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen”. Daniël 7:23-24

Wat is dit vierde beest? Het is de “sawtawn” of “Satan” uit Openbaring 12, die een grote wereldmacht is. Het wordt “de draak”, “die oude slang”, “de duivel” en “Satan” genoemd, het is iets dat Gods christelijke Israël vernietigt of bestrijdt, maar het is geen alomtegenwoordig, alwetend, engelachtig wezen.

We hebben gezien dat het woord “sawtawn” een Chaldeeuws woord is dat tegenstander of tegenstander betekent. Wat zag Johannes in zijn visioen in Openbaring? Hij zag hetzelfde wat Daniël in zijn visioenen zag: de grote vijanden (meervoud) van Gods volk, Israël. In Openbaring wordt over de strijd tussen die koninkrijken en Gods christelijke Israël gesproken als een “oorlog in de hemel”. Helaas hebben onze mensen dat zo opgevat dat er daarboven (in een fysieke hemel) engelen waren die tegen God in opstand kwamen en op de aarde werden neergeworpen. Nee, die draak, Satan, of die engelen, zijn niet bovennatuurlijk. Het zijn koningen en rijken! Wanneer we iets zien dat past in de beschrijving van Satan of “sawtawn”, dan is het gewoon een vijand, een tegenstander, of een tegenstrever.

Eén Anti-Christ of velen?

Je hebt gehoord van de doctrine van de ene, grote anti-christ die, zo wordt verondersteld, op een toekomstig tijdstip zal verschijnen en de controle over de aarde zal overnemen. Johannes schreef 1900 jaar geleden over deze gebeurtenis:

“Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.” 1 Johannes 2:18-19

Johannes zegt dat er meer dan 1900 jaar geleden anti-Christenen (meervoud) waren en dat zij bij zijn volk waren geweest en daarna van hen waren uitgegaan.

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” 1 Johannes 2:22

Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hierdoor kent gij de Geest van God: Elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God: En iedere geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; en dit is de geest van den anti-christ, van welken gij gehoord hebt, dat hij komen zou; en ook nu reeds is hij in de wereld. 1 Johannes 4:1-3

Dan, in 2 Johannes, lezen we:

Want vele misleiders zijn in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit is een misleider en een anti-christ. 2 Johannes 7

Ook hier vinden we weer vele anti-Christen. Uit eerdere studies is gebleken dat er miljoenen mensen op aarde zijn die nu en in het verleden als antichristen kunnen worden geïdentificeerd – meervoud. Collectief noemen wij hen antichrist – enkelvoud.

Symbolen van de Anti-Christ

In het Boek Openbaring zag Johannes een visioen van een grote conglomeratie van vijanden van “de vrouw”, Israël. Zij werden getoond als één schepsel, maar deze ene draak vertegenwoordigde vele schepselen. De draak stond voor vele menselijke wezens die anti-christelijk waren en daarom ook anti-christ. Deze draak stond dus niet voor één individu, maar voor een hele schare mensen, net zoals de uitdrukking “anti-Christ” staat voor een grote schare mensen – niet slechts één persoon. We zouden kunnen zeggen dat de draak ook de anti-Christ is, maar in beide gevallen bestaat de anti-Christ uit vele mensen, niet slechts één, en zij zijn niet engelachtig.

Deze anti-christen zijn menselijke wezens die de tegenstanders zijn van christelijk Israël.
In het geval van Openbaring 12 komt het woord “slang” van “ophis” dat “scherpte van visie” betekent. De letterlijke betekenis is “een sluw of listig schepsel,” en in de omgangstaal wordt het “slang” of “serpent” genoemd. Dus deze hele groep van miljoenen vijanden van de kinderen Israëls zou werkelijk “een slang” genoemd kunnen worden, omdat zij sluwe, listige, misleidende mensen zijn, die trachten het christelijke Israël te vernietigen. Het maakt hen niet engelachtig en het maakt hen geen letterlijke slangen. Het woord “slang” is een beeldspraak.

In de verklaring van Johannes over de antichrist, en in de visioenen van Johannes over de draak, stellen die entiteiten grote aantallen mensen voor. De mensen, die de koningen der aarde zijn, zijn mensen. De mensen die deze koningen steunen en die de christenen bestrijden, zijn mensen. Maar in plaats daarvan wordt ons door predikanten verteld dat dit allemaal een soort engelachtig wezen is, of een engelachtig schepsel.

Valse doctrine verblindt ogen voor de realiteit

Om de meeste leugens die ons volk hebben misleid te kunnen vernietigen, moeten we uitzoeken wat de Bijbel NIET leert. Dat is een tamelijk onbegonnen werk, want je moet naar alle verzen gaan die deze leraars van leugens gebruiken en elk vers afzonderlijk onderzoeken.

Het christendom ligt onder vuur, zoals we eerder zagen bij het lezen van hoofdstuk 2 van Mattheüs. Jezus waarschuwde dat de grootste misleiding van Gods volk zou komen van mensen die Jezus Christus komen prediken. Wie leert dat er zo’n plaats is als een brandende hel, waar miljoenen zullen leven en schreeuwen in pijn tot in de eeuwigheid? Wie leert dat de Joden Israël zijn en dat wij geen Israëlieten zijn? Wie leert dat de christenen van de aarde worden weggevoerd voordat de anti-christ komt? Wie leert dat de heerschappij van de anti-christ toekomstig is, nadat wij weg zijn?

PREDIKANTEN! Omdat onze mensen deze doctrines van zoveel predikanten horen, nemen zij aan dat deze doctrines in de Bijbel staan. Geen van die doctrines staan in de Bijbel! Elk van hen is een heidens bijgeloof of een uitvinding van mensen. Toch worden ze ons geleerd door predikanten; daarom nemen mensen aan dat ze uit de Bijbel komen.

Laat me een theorie poneren: Als de predikanten niet zouden onderwijzen dat de anti-christ in de toekomst zou zijn, zouden onze mensen erkennen dat de anti-christen nu hier is. Als de predikanten niet zouden onderwijzen dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn, en dat God je zal verwonden als je de Joden verwondt, zouden velen van ons volk eisen dat Joodse misdadigers worden uitgeroeid en gestraft of verbannen uit het land. Als de predikanten niet zouden onderwijzen dat de christenen zullen worden weggevoerd, zouden veel van die christenen zich zorgen maken over de redding van Amerika. Als de predikanten niet zouden onderwijzen dat Satan een grote boze macht is die de aarde overheerst, zouden velen van ons volk erkennen dat degenen die de aarde willen overheersen MENSEN zijn.

Ik heb predikanten veel moeite horen doen om de grote heerschappij van “de toekomstige anti-christelijke wereldmacht” uit te leggen. Zij beschrijven hoe Rusland naties onder zich verzamelt. Zij beschrijven hoe de tien naties van de Europese Gemeenschappelijke Markt zich aan het verzamelen zijn en dat deze naties de zetel van de anti-christ zullen worden. Deze predikanten beschrijven andere slechte dingen op aarde, maar zij zeggen altijd dat het deel uitmaakt van een “toekomstig antichristelijk wereldsysteem”. Als zij in plaats daarvan diezelfde gebeurtenis zouden beschrijven en u zouden vertellen dat die dingen gebeuren omdat bepaalde levende mensen zich voorbereiden om ons te vernietigen, dan zou de reactie van ons volk heel anders zijn, nietwaar? In plaats van dat de mensen zouden zeggen dat het allemaal voorspeld is en zal gebeuren, en dat het die engelachtige, boze geest van Satan is die het allemaal teweegbrengt, zouden zij erkennen dat het door mensen wordt gedaan. Maar, wie heeft de geesten van onze mensen geconditioneerd om in een bovennatuurlijke Satan te geloven? Het waren de predikanten op de kansels van Amerika maar ook in ons land.

Al onze christelijke mensen zijn in de positie gebracht dat zij de schuld voor alle kwaad bij een zogenaamd geestwezen leggen, dat zij de Duivel of Satan hebben leren noemen. Zij leggen de schuld niet bij individuele mensen die gecorrigeerd of geëlimineerd kunnen worden. Deze duivelse doctrine heeft onze mensen ervan weerhouden om zelfs maar te willen leren over de mensen die onze vijanden zijn. Als de mensen wisten dat deze Satan van de kerken niet bestaat, zouden zij begrijpen dat de dingen die tegen Israël gebeuren, door MENSEN worden uitgevoerd. De meeste van deze mannen zijn Joods, zoals: de Rothschilds, de Rockefellers, de Morgans, de Sassoons, de Kuhn-Loebs en nog honderd andere Joodse internationale bankiers of samenzweerders. Het zijn mensen die een plan uitwerken om de christenen te vernietigen. Maar in plaats daarvan denken onze mensen in termen van een of ander vaag geestelijk wezen. De doctrines van de kerken weerhouden hen van rationeel denken.

De katholieke kerk is een goed voorbeeld van hoe een valse leer wordt gebruikt om mensen te veroveren en om diezelfde mensen ervan te weerhouden te leren wie hen verovert. Eeuwenlang heeft de katholieke kerk geleerd dat je naar hun kerk moet komen en voor haar en haar voorschriften moet buigen, anders zal de duivel je grijpen en je voor eeuwig en altijd in de hel verbranden. De mensen zijn zo bang voor de duivel dat zij verovering door de katholieke kerk accepteren omdat hun ogen in de verkeerde richting zijn gericht. Dit gaat maar door en door.

Wat is het dat onze mensen vernietigt? Het is niets anders dan een vertroebeling en verwarring van de waarheid van God. De waarheid is dat de meeste plannen, aanvallen en pogingen om het volk Israël en het christendom te vernietigen afkomstig zijn van mannen die kunnen worden geïdentificeerd en ontmaskerd; mannen die kunnen worden gestopt door de rechtvaardige woede van christenen die volgens de wetten van God werken. Maar in plaats daarvan is ons verstand geconditioneerd om altijd de schaduw te bestrijden – nooit de werkelijkheid. Dat is waarom predikanten veel tijd besteden aan het prediken tegen pornografie en alcohol. Ze zouden de pornografen moeten benoemen en tegen hen moeten prediken. Predikanten moeten zich niet verzetten tegen alcohol – ze moeten zich verzetten tegen de mannen die het maken en promoten. Hetzelfde geldt voor bijna alles wat dit land corrumpeert. De predikanten zijn geconditioneerd, of zij hebben de mensen geconditioneerd, om zich te verzetten tegen de daad, maar nooit tegen de individuen die die daad verrichten. Tegen de tijd dat je de nationale schaal hebt bereikt, hebben ze alle nationale misdaden, de internationale misdaden en de moord op christenen in de schoenen geschoven van een of andere onduidelijke geest die Satan, de Duivel, de draak, de anti-Christ of iets dergelijks wordt genoemd. Zij leggen de schuld niet bij de anti-christ MENSEN.

1900 jaar geleden zei Johannes: “Ook nu zijn er vele antichristen.” Wie heeft de geesten van christelijke mensen geconditioneerd om alleen aan de schaduw te denken en nooit aan de werkelijkheid? De mannen op de kansels van alle kerken! Zij hebben het gedaan met die valse doctrines.

Maarten Luther, en anderen, hebben de macht van de Rooms Katholieke Kerk over ons Israëlvolk gebroken door te bewijzen dat de leerstellingen van die kerk vals waren. Ik geloof dat de manier waarop wij, vandaag, als Gods volk en Gods dienaren, de macht van de vijand over ons gaan breken, is door te bewijzen dat hun doctrines valse doctrines zijn:

Jezus Christus zei: “en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8:32).

Onze mensen worden veroverd omdat hun geesten eerst werden veroverd door valse doctrines die door predikanten in kerken werden onderwezen. De rode bolsjewistische vijand en de joodse internationale bankiers hadden nooit zo ver kunnen komen in hun macht over ons planeet als nu het geval is, ware het niet dat de geesten van ons volk verduisterd zijn door predikanten die valse leerstellingen onderwijzen. Eén van die valse leerstellingen is dat er zoiets bestaat als een grote, boze, aartsengel die de macht heeft om de geesten van de mensen over de hele aarde tegelijk te verleiden.

Is “Lucifer” werkelijk Satan?

Laten we het woord “Lucifer” nu eens onderzoeken. Lucifer wordt genoemd in Jesaja:

“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.” Jesaja 14:12-15

Dit lijkt God te zijn die tegen Lucifer spreekt. In veel gevallen noemen mensen Satan, deze grote aartsengel, bij de naam Lucifer. Er zijn mensen die de duivel aanbidden en hem bij de naam Lucifer noemen. Verbazingwekkend genoeg is de enige plaats waar je de naam Lucifer in de Bijbel tegenkomt, deze passage die je zojuist gelezen hebt. Lucifer is een Latijns woord dat het Hebreeuwse woord “heylel” vervangt, dat “de morgenster” betekent (in de zin van helderheid). Lucifer is een Latijns woord dat “helder” of “vuur” betekent en het komt overeen met het Griekse woord “fosfor”, dat “lichtdrager” betekent. Oudere mensen herinneren zich misschien dat de eerste lucifers, gemaakt met fosfor, “Lucifers” werden genoemd. Vroeger kon je naar de winkel gaan en een doosje Lucifers kopen.

Wij hebben ook een zekerder woord van profetie; waartoe gij er goed aan doet acht te slaan op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de dagster opgaat in uw harten:

De woorden “dagster” komen van het Griekse woord “phosphoros” dat “lichtdrager” of “morgenster” betekent. Het kan alleen betrekking hebben op Jezus Christus, want in Openbaring 22 zegt Jezus:

Ik Jezus heb mijn engel gezonden om u deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, en de stralende morgenster. Openbaring 22:16

De dagster of de heldere en morgenster in het Nieuwe Testament verwijst alleen naar Jezus Christus. Het is een titel of een ondertitel.

In Jesaja 14:12, als u in de kantlijn kijkt in sommige Bijbels, staat er een cijfer bij het woord Lucifer en in de kantlijn staat “dagster”. Dus, Jesaja 14:12 zou moeten luiden: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o dagster, zoon des morgens”! Jesaja 14 – Het ware verhaal

Je moet begrijpen hoe God tot deze “dagster,” of “Lucifer,” spreekt om te begrijpen wat Hij bedoelt. Dit hele ding is sarcasme. Laten we teruggaan naar vers vier, waar de Heer tot de profeet spreekt.

Dat gij deze spreuk (beschimping) tegen de koning van Babylon zult opnemen, en zeggen: Hoe heeft de onderdrukker opgehouden! de gouden stad opgehouden! Jesaja 14:4

De koning van Babylon is een mens. Hij is geen god of een aartsengel, hij is een mens. De profeet moest “spottende taal” gebruiken, of sarcasme, wanneer hij tot deze koning van Babylon sprak.

“De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, die in verbolgenheid zonder ophouden natien sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in gejubel; zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen.” Jesaja 14:5-8

Hier wordt gesproken over de vernietiging van het rijk van Babylon. De koning van Babylon wordt verteld dat de aarde zich zal verheugen als hij vernietigd is.

“Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden;” Jesaja 14:9-10

De dode koningen vragen deze grote en machtige koning van Babylon of hij een dode koning zal worden zoals zij.

Uw pracht is ten grave gedragen, en het lawaai uwer violen; de worm is onder u uitgespreid, en de wormen bedekken u. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o Lucifer (dagster), zoon des morgens! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, die de volken verzwakt hebt! Jesaja 14:11-12

Waarvan is de koning van Babylon gevallen? Hij viel van de wereldmacht. De hemel verwijst niet altijd naar de verblijfplaats van God. Soms verwijst het naar de wereldmacht.

“En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” Jesaja 14:13-14

God zegt dat deze koning van Babylon zich boven God wil verheffen. Dit is sarcasme of beschimping. God zegt, in essentie, “je denkt dat je de dagster bent, je denkt dat je de Christus bent, je denkt dat je de grote heerser en God van de aarde bent.” Hij spreekt tegen een mens. Hij spreekt helemaal niet tegen een of andere aartsengel.

“Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven;” Jesaja 14:15-16

Ook al heerste Babylon in die tijd over de gehele bekende wereld, God beschimpt deze koning en zegt hem dat hij geen Christus is, dat hij geen groot heerser is. God zegt dat deze koning een sterfelijk mens is en dat hij zal worden neergehaald in de dood en in het graf.

“die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd. Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des HEREN. En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen, en Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de HERE der heerscharen. De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen” Jesaja 14:17-24

Als je naar de context van deze profetie kijkt, is het waarschijnlijk dat deze vervuld werd bij de vernietiging van Belsazer, koning van Babylon, toen het Babylonische rijk werd overgenomen door de Meden en Perzen. Als u verder leest in Jesaja, zult u ontdekken dat Assyrië het volgende rijk was dat door God werd gebroken.

Nogmaals, Jesaja 14:4 is de enige plaats in de Bijbel waar het woord “Lucifer” wordt gebruikt. Toch hebben we mensen die zichzelf “Luciferianen” noemen, die een vaag, engelachtig, bovennatuurlijk wezen aanbidden, waarvan zij zeggen dat het hun god is. De waarheid is dat het woord “Lucifer” niet eens in de Bijbel zou moeten staan, het is een fout – een verkeerde vertaling. Dus, wat hebben we? Nou, we hebben hetzelfde met Lucifer als we hadden met “sawtan” of Satan. Wanneer we de bijbelpassages onderzoeken waar deze woorden worden gebruikt, blijft er niets over dat niet kan worden vervuld door een sterfelijk mens of sterfelijke mensen.

Ik ben ervan overtuigd dat een van de belangrijkste redenen waarom de kerkgangers vandaag de dag niet in woede opstaan tegen de mensen die onze natie bezoedelen en vernietigen, is dat predikanten hen ervan hebben overtuigd om te kijken naar een aartsengel of een geestwezen waarvan zij zeggen dat die alle problemen veroorzaakt. Hun wordt geleerd boos te zijn op de duivel in plaats van op de mensen die ons vernietigen. Dit wapen tegen ons is een van de meest onrechtvaardige en effectieve wapens die de vijand ooit heeft bedacht. Ons wordt wijsgemaakt dat onze vijanden worden gemotiveerd door iets bovennatuurlijks, terwijl de waarheid is dat zij worden gemotiveerd door woede en haat tegen ons, en het zijn mensen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>