• Home
  • De doop door verdieping
12 aug 2022
Misleiding
Adam de Witt

Dopen: βαπτίζοντες. De Apostolische Bijbel Polyglot gebruikt het woord “onderdompeling”.

Door een zeer enge of andere betekenis van het woord “onderdompeling” te maken of te creëren, kan een hele religieuze retoriek worden uitgevonden waarbij het alleen maar kan betekenen dat men om gered te worden onder water moet worden gedompeld. Maar in de context van dit vers draagt het woord niet, zelfs niet in het minst, de betekenis “onder water worden gedompeld”. Ik zeg niet dat er geen passages zijn die dat beweren, maar in dit geval, geen onderdompeling, of besprenkeling. We moeten echt afstand nemen van ALLE kerkelijke tradities.

De zin is: “Gaat dan heen, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

Nu weer het Griekse getranslitereerde woord vertalen; Dopen: “Gaat dan heen en onderwijst alle volken, hen onderdompelende in de AUTORITEIT van de Vader, en van de Zoon, en van de heilige Geest.”

Als men serieus is, zou men veel vragen moeten stellen, zoals: “Ondergedompeld worden in wat? Waarin staat dat men ondergedompeld moet worden?”

Ook, “Welke stammen moeten worden ondergedompeld? “

Of slikken we gewoon de standaardtraditie die het zo vertelt: “Ga nu en bekeer alle rassen, zorg ervoor dat ze correct gedoopt worden door vol water te dompelen zodat de Heilige Geest als een entiteit in hen komt en alleen dan zijn ze gered van op de een of andere manier onvolmaakt te zijn.” En sommigen gaan nog een stap verder en zeggen dat dit vers ook leert dat het bewijs dat deze heilige geest in hen komt, zich manifesteert door plotseling uit te barsten in gebrabbel in een of andere onbekende taal.”  Is dat wat de bijbel zegt in dit vers… of is dat allemaal verzinsel?

Welnu, de stammen die in dat vers worden genoemd zijn de Verloren stammen van Israël met wie het Nieuwe Verbond werd gesloten en die onder het oude Verbond waren en die ALLEEN de leermeester hadden tot Christus aan wie de beloften en de dienst en de aanneming tot in eeuwigheid toebehoren, Amen (Romeinen 9). Zij waren de Stammen (ethnos) die onbesmet waren door de staatsgodsdienst van Judea en vrij waren van deze Onheilige geest of smerige gezindheid van de Farizeese godsdienst. Zij zouden zich daarom gemakkelijk bekeren tot de nuchtere leer van de heilige of afgescheiden leer zoals die door Jezus en de Uitgeroepenen werd onderwezen.

Dan moet men zich afvragen, onderdompelen in wat? Waarom wordt dat nooit gevraagd? De kerken hebben water voorgesteld, maar dat is niet wat hier staat. Het zegt ons eigenlijk waarin we ondergedompeld moeten worden…

“Hen onderdompelen in de naam/het gezag”. Onderdompelen in AUTORITEIT… niet in water. En welk gezag? Het is de autoriteit gegeven aan de Uitgeroepenen door Jezus, en zijn Vader, en van ZIJN WET; d.w.z., heilige geest. Dit wordt ondersteund met het volgende…

“Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen; hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur” Mattheüs 3:11

Onder water dompelen is een Oud Verbonds ritueel als voorbode van het Nieuwe Verbondsdoel. Het Nieuwe Verbondstijdperk begon met de onderdompeling van de 120 met heilige geest en vuur.  Niet met water. Jezus voegt er zelfs aan toe wat we moeten onderwijzen als we ondergedompeld zijn: “Leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb…”

Onderdompeling:

het feit dat je ergens volledig bij betrokken raakt:

Totale onderdompeling in een videogame is bijna alsof je een ander leven leidt.

het proces van het leren van een taal of vaardigheid door niets anders te gebruiken dan die taal of vaardigheid:

Wij hebben allen een complex geheel van grammaticaregels geleerd, gewoon door ons vanaf onze geboorte in een taal onder te dompelen.

voorstanders van de onderdompelingsmethode voor het leren van talen

Cambridge Woordenboek.

Dus laten we dit voor eens en altijd rechtzetten…

Onderdompelen betekent niet ‘onder water dompelen’ Het kan wel … maar dan moet het woord ondersteund of gevolgd worden door de woorden … “onder water” of “met water”. Als het NIET gevolgd wordt door deze woorden dan beschrijven de woorden die er wel op volgen waarin men ondergedompeld moet worden, en in het geval van de opdracht of roeping, moet de onderdompeling zijn in Gods Wet… wat een Levend water is dat van God stroomt. Onderdompelen wordt in dat vers NIET vereist. Johannes eiste dit ook niet als een middel om gered te worden, maar als een middel om de ware onderdompeling voor te stellen zodra die kwam met het Nieuwe Verbond!

Wat nodig is, is dat wij de stammen van ONZE verwanten moeten leren dat het Nieuwe Verbond voor hen is en dat God Zijn volk niet heeft verstoten, maar heeft verlost en dat zij maar beter kunnen leren wat hun Vader hen wil leren. Dat Gods Weg (Gods Wet) leven geeft, terwijl de Weg van de mens (wetten) dood geeft. Dat is de grote roeping, het GOEDE nieuws.

De roeping is NIET om naar de jungle te trekken zoals de misleide kerkelijke missionarissen deden om andere rassen weg te halen van de specifieke Wetten die God hen gaf. Dan deze Wetten die hen gegeven waren en die God in Genesis 1 “Goed” noemde, te vervangen door valse kerkelijke wetten. Om hen vervolgens te vertellen dat zij volledig ondergedompeld moeten worden in water. Ik hoop dat de lezer kan inzien hoe vreemd dit alles moet lijken.

Het was onze taak onze afgedwaalde verwanten onder te dompelen in de heilige Geest, de geest die hen bijbrengt “van Boven verwekt te zijn”. Waarom is dat zo moeilijk te krijgen? Wel, het eerste deel van de zin geeft daar antwoord op…Jezus dompelt de ware gelovigen onder in bekering. Wat betekent dat? Om zich te bekeren van de Vlees-wet en de Heilige-wet of Heilige Geest aan te nemen. Zolang de Rest zich niet bekeert van hun eigen geschapen doctrines en theologie dan zullen zij het niet ‘krijgen’. Als zij besprenkeld worden of onder water gaan, maar niet weten dat Autoriteit die van de Vader komt, Zijn Wet is, en zeggen dat Gods Wet (autoriteit) aan het kruis is genageld, dan zijn zij alleen maar nat geworden. Zij kunnen wel zeggen dat zij iets gevoeld hebben dat met hen gebeurde. Als dat zo is, dan is dat gewoon het begin van het vastnagelen van IEMAND ZIJN EIGEN wet (het vlees) aan het kruis en het dagelijks vervangen daarvan door Gods Wet. Je inschrijven voor een cursus betekent niet dat je een graad hebt. Het harde werk is nog maar net begonnen. Gal. 5:24.

Het fysieke onderdompelen in het Oude Verbond (ervan uitgaande dat ze onderdompelden) was om water te gebruiken als een symbool van het wegwassen van de onreinheid van ONZE wegen, dat het moest staan voor ons gevoel van berouw voor de priesters en anderen om te zien. Maar zoals alle symbolen of symbolische daden, is het symbool nutteloos als de gelovige de Wet van God aan het kruis nagelt. Want alleen een vernieuwd hart heeft enige waarheid in zich. Daarom zei Johannes de Doper dat de ware bekering komt met heilige wet/geest…niet met water. Niet door een toneelvoorstelling voor anderen.

De uitdrukking “gedoopt in” wordt vijf keer gevonden in het NT in de KJV en de NASB:

Rom. 6, 3: “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?”

In dit vers staat niets over water.

1 Cor. 10:2, “en allen werden in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee.”

In dit geval gingen alleen de Egyptenaren onder water.

1 Kor. 12, 13: “Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Judaieten, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij zijn allen van één Geest te drinken gegeven.”

Gal. 3:27, “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.”

In geen van deze verzen wordt daadwerkelijk over water gesproken, hoewel het geen kwaad kan om onder water te gaan, maar er is wel kwaad wanneer men niet begint uit te zoeken waar Gods AUTORITEIT voor staat en dit niet leert. Gedoopt of ondergedompeld worden “in Christus,” “in zijn dood,” “in Mozes,” en “in één lichaam” is publiekelijk vereenzelvigd worden met datgene waarin je wordt ondergedompeld.  De nadruk ligt niet op de onderdompeling zelf, maar op datgene wat de doop vertegenwoordigt.  In het geval van Rom. 6:3-5 is gedoopt worden in Christus een publieke identificatie met de dood, begrafenis en opstanding van Christus, waarvan gezegd wordt dat het evangelie is dat redt in 1 Kor. 15:1-4.  Dus dan is de doop een openbare verklaring die verkondigt dat de persoon vertrouwt op het offer van Christus.

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?  4 Daarom zijn wij met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.  5 Want indien wij met Hem verenigd zijn in de gelijkenis van zijn dood, zo zullen wij ook zeker zijn in de gelijkenis van zijn opstanding,” (Romeinen 6:3-5).

Als de doop deel uitmaakte van de verlossing, dan had Paulus moeten zeggen: “Geloof en laat u dopen en u zult behouden worden.”  Maar, dat deed hij niet.  En denk hier ook aan…

“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die naar de boodschap luisterden. 45 Al de besneden gelovigen die met Petrus meekwamen, stonden verbaasd, omdat de gave van de Heilige Geest ook op de (Verloren) stammen was uitgestort. 46 Want zij hoorden hen met talen spreken en God verheerlijken. Toen antwoordde Petrus: 47 “Niemand kan toch het water weigeren om hen onder te dompelen die de Heilige Geest hebben ontvangen zoals wij?” 48 En hij beval hen ondergedompeld te worden in het gezag van Jezus Christus…” (Handelingen 10:44-48).

De Heilige Geest kwam over hen zonder onder water te gaan. Dit te doen bewijst inderdaad niets, anders dan te willen tonen dat men zich uiterlijk identificeert met de dood en opstanding van Jezus.

Simon de Tovenaar werd gedoopt door de apostel Filippus, maar waar was de Heilige Geest in hem? Na zijn doop trachtte Simon het ambt van apostel van Petrus te kopen, in de hoop zo de macht te verkrijgen om anderen de Heilige Geest te schenken. Gedreven door hebzucht naar macht en invloed, veinsde hij bekering en slaagde erin zich te laten dopen om christen te lijken (Handelingen 8:9-23). Uit latere historische bronnen blijkt dat hij verschillende elementen van heidendom en mystiek vermengde tot een valse christelijke filosofie.

Als men wil dompelen, prima, maar het is GEEN must om gered te worden. Water redt niet. Heilig gezag redt. Alleen heilige wet die in je groeit redt je van de onheilige wet van je jungle natuur, natuurlijke geboorte.

Wij hebben alle Bijbelstudies op deze website geplaatst zodat u deze op elk moment, op uw gemak, kunt lezen. 

>