• Home
  • De doden slapen – Is er een hel en een hemel?
12 aug 2022
Dood & Eeuwig leven, Misleiding
Sheldon Emry

Eeuwen geleden leerden de grote mannen van de Protestantse Reformatie, zoals Maarten Luther en John Wesley, “de doden slapen”. Vandaag de dag wordt hun veronderstelde volgelingen de Rooms Katholieke doctrine geleerd van ‘de doden leven’. Ik geloof dat onze mensen de laatste vijftig jaar niet zo gemakkelijk voor de gek hadden kunnen worden gehouden door de valse ‘opname’-doctrine, als zij niet eerst geconditioneerd waren om te geloven dat de doden nu leven, hetzij in de hemel of in de hel.

God sprak tot het oude Israël: “Mijn volk wordt vernietigd bij gebrek aan kennis.” Hosea 4:6a Hij bedoelde, natuurlijk, gebrek aan kennis, die voor hen beschikbaar was in Gods Woord. Dus, in de volgende zin, zei God tegen Israël: “Omdat gij de kennis verworpen hebt, zal Ik ook u verwerpen.” Hosea 4:6b

In alle wetboeken en historische boeken van het Oude Testament vinden wij geen enkel geval waarin God zich van Israël afwendt, of toestaat dat rampen over hen komen, behalve wanneer Israël zich van Gods Woord afkeert.

Dit is onze situatie vandaag. Van begin 1600 tot begin 1800 zegende God het volk van Noord-Amerika en Noordwest Europa zoals geen ander volk ooit gezegend was. Hij opende een uitgestrekt land dat rijk was aan bodem en natuurlijke hulpbronnen; een land met een uitzonderlijk klimaat over het grootste deel van zijn gebied voor de productie van enorme landbouwoogsten. Gods geest bracht de Europeanen en Europeanen ideeën en uitvindingen in handen die zowel ons eigen volk als de wereld versteld deden staan.

Terwijl miljoenen in Azië en Afrika niet genoeg te eten hadden, hadden Europa en Amerika een overvloed. Terwijl de rest van de wereld zijn lasten droeg op mensenhoofden en mensenruggen, ging Europa in minder dan drie eeuwen van het paard naar de trein, naar de vrachtwagen en naar een vliegtuig. Terwijl de rest van de wereld berichten verstuurde via lopers, ruiters, rooksignalen en trommels, vonden Europa en onze blanke rassenbroeders de telegraaf, de telefoon, de radio en de satelliet uit en ontwikkelden deze.

Terwijl de mensen in fantasie en fictie nadenken over hoe het leven en de beschaving op andere planeten eruit zouden kunnen zien, hebben zij verzuimd op te merken dat hier op aarde de rassen van Azië en Afrika bijna net zoveel verschillen van het ras van West-Europa (en de plaatsen waarheen zij zich hebben verspreid) alsof ook wij onze oorsprong in verschillende melkwegstelsels zouden hebben. Waarom?

Waarom zo’n ongelijkheid tussen wat wij kennen als de Westerse Beschaving, en de Oosterse en Afrikaanse culturen? Als God het wil, zal ik daar een andere keer antwoord op geven. Op dit moment wil ik doorgaan met die gedachte, waar God tegen Israël zei dat zij werden vernietigd wegens gebrek aan kennis, en dat de vernietiging was gekomen omdat zij Zijn Woord verwierpen. Hoe zit het met een parallel in onze moderne natie?

Ondanks wat ik zojuist heb gezegd over de schijnbare superioriteit van onze cultuur, van onze zegeningen, kunnen intelligente mensen zien dat onze superioriteit en onze zegeningen aan het verdwijnen zijn. Onze rijkdom is veranderd in schulden. Onze gezondheid is veranderd in ziekte, aandoeningen en vroegtijdige dood. Onze zegeningen van de baarmoeder, onze kinderen, worden niet meer genoemd. In plaats daarvan hebben we abortussen en een dalend geboortecijfer. Over ons machtige leger, dat een generatie geleden de wereld domineerde, wordt gesproken in termen van ontwapening, van co-existentie, en van samenspannen met onze vijanden.

De christelijke moraal, de onschendbaarheid van het huis en de Bijbelse normen voor ons sociale leven zijn bedekt met de laster van pornografie, geweld en verkrachting, sodomie en moord. Waar twee generaties geleden dronkenschap werd afgekeurd, en een dronkaard een voorwerp van medelijden en minachting was, drinkt nu 25% overmatig, is 5% van de bevolking alcoholist, en gebruiken tientallen miljoenen mensen regelmatig geestverruimende drugs.

Ik denk niet dat er al te veel discussie zou zijn als ik zou zeggen dat dit land Gods Woord heeft verworpen. Maar wat als ik zou zeggen dat God ons volk heeft verworpen? Hoe zou je dan antwoorden?

Ik heb eerder onderwerpen behandeld als de ‘geheime opname’ en 1 Thessalonicenzen 4, waar gesproken werd over christenen die reeds gestorven waren, als slapende. De leer dat ‘christenen naar de hemel gaan zodra ze sterven’ is een valse leer, dus ik zal een paar Schriftgedeelten doornemen over de toestand van de doden.

U kunt luisteren naar onze op band opgenomen preken “Geestelijk leven, een vernietigende doctrine, (#7506)” en een serie getiteld, “De brandende hel, is het Bijbelse waarheid of is het godslastering? (#7604)” Zij bewijzen vanuit de Bijbel dat de doden slapen, en dat zij bewusteloos zijn. Zij zijn noch in de ‘Hemel’ van de kerken, noch in de ‘Hel’ van de kerken. Zij zijn precies waar de Bijbel zegt dat zij zijn: slapend, bewusteloos, en zullen dat blijven tot de dag der opstanding. Als je deze doctrine nog nooit hebt gehoord, blijf dan lezen!

HELL

Het Engelse woord ‘hell’ komt 31 keer voor in het Oude Testament. Het komt van het Hebreeuwse woord ‘sheol’, maar de vertalers van King James hebben ‘sheol’ ook 31 keer vertaald met het woord ‘graf’. Dus, in feite, gebruikten ze de woorden ‘hel’ en ‘graf’ door elkaar.

Het Saksische woord ‘hel’, 300 jaar geleden, betekende gewoon een gat in de grond of een bedekking. Aardappelen, of welk wortelgewas dan ook, in een uitgegraven of ‘wortelkelder’ onder afdekking zetten, werd ‘in de hel zetten’ of ‘hellen’ genoemd.

Salomo schreef: “Er is geen werk, noch werktuig, noch kennis, noch wijsheid in sheol, waarheen gij gaat.” “Want de doden weten niets.” Prediker 9:10, 5 Job beschrijft de plaats waar hij zou zijn geweest, als hij al gestorven was, op deze manier: “Want nu had ik stil moeten liggen en stil moeten zijn, ik had moeten slapen; dan was ik in rust geweest.” Job 3:13

Job zegt over deze dodenplaats: “Daar houden de goddelozen op met tobben, en daar rusten de vermoeiden. Daar rusten de gevangenen samen, zij horen de stem van de onderdrukker niet.” Job 3:17-18

De kerk van de Roomse paus en veel Protestantse kerken vertellen ons dat de goddelozen daarheen gaan waar ze nooit rust krijgen, en waar ze duivels horen schreeuwen tot in alle eeuwigheid. Goddelijke Job heeft God, de Almachtige, nooit beschuldigd van het voorzien in zo’n verschrikkelijke plaats.

Enkele jaren geleden sprak ik met de voorganger van een grote kerk hier in Phoenix over dit onderwerp, en hij geloofde me niet toen ik hem vertelde dat de Engelse vertalers van de King James Bijbel ‘hel’ en ‘graf’ door elkaar hadden gebruikt voor het Hebreeuwse woord ‘sheol’. Hij pakte zijn Strong’s Concordance, en zocht het op. Het bewees dat ik gelijk had, maar in vijftien jaar prediking had hij die eenvoudige waarheid nooit geleerd. In plaats daarvan had hij altijd gedacht dat het graf iets anders was dan de hel.

Ik liet het hem zien: “En de zee gaf de doden over, die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden over, die in hen waren.” Openbaring 20:13

Ik wees naar de kantlijn in zijn Bijbel, waar stond dat het woord ‘hel’ vertaald had kunnen/moeten worden met ‘graf!’ En het stond daar in het Nieuwe Testament.

Toen las ik: “En de dood en de hel werden in de poel des vuurs geworpen.” Openbaring 20:14

Ik vroeg hem, hoe kan de vuurzee de hel zijn, als de hel in de vuurzee geworpen is? De man was bijna sprakeloos. In die vijftien jaar dat hij zijn gemeente vertelde dat zij voor eeuwig en altijd in de hel zouden branden, tenzij zij de rituelen zouden ondergaan die zijn kerk als verlossing onderwees, had hij nog nooit deze twee verzen gezien, die duidelijk maken dat de hel en het graf hetzelfde zijn.

Enkele jaren geleden hield ik een toespraak in Chicago, en in de vraag- en antwoordronde na mijn toespraak, stelde een protestantse dominee mij op de proef over mijn uitspraak over de hel. Ik antwoordde: “Ik ga een vers uit de Schrift voorlezen en dan stel ik u een vraag. Daarna zal ik je vraag beantwoorden, is dat goed?” Hij ging akkoord. Ik las dit vers, maar vertelde hem niet wat ik las. “De zondaars in Sion zijn bevreesd; vrees heeft de huichelaars verrast. Wie van ons zal bij het verterende vuur wonen? Wie van ons zal wonen bij eeuwige branden?” Jesaja 33:14

Ik vroeg de prediker: “Wie denkt u dat er in dat verterend, eeuwig brandend vuur zullen wonen?” Hij antwoordde: “Wel, de zondaars natuurlijk, de goddelozen, zij die Christus niet hebben aangenomen.

Dus ik zei: “Hier is Gods antwoord in het volgende vers,” “Wie rechtvaardig wandelt en rechtvaardig spreekt, die veracht de winst der verdrukkingen, die zijn hand schudt van het vasthouden van steekpenningen, die zijn oren stilt van het horen van bloed, en zijn ogen sluit van het zien van kwaad.” Jesaja 33:15

Het gaat verder, in onmiskenbare taal, dat het de gelovigen, de oprechten, de rechtvaardigen zijn die zullen wonen bij het verterende vuur en de eeuwige brandingen. Ik kwam niet verder, want de dominee stond op uit zijn stoel, schreeuwde tegen mij dat ik een valse profeet was en valse leerstellingen onderwees, en liep de zaal uit.

“Onze God is een verterend vuur.” Hebreeën 12:29

Waarom houden predikers vol dat mensen voor eeuwig en altijd zullen worden gefolterd, in pijn, in vuur, terwijl de Bijbel zoiets niet leert?

Ik heb een preek op band, genaamd: “Het vuur dat Babylon zal verbranden” (#7221). De volgende verwijzing is naar waar Johannes de vernietiging beschrijft van Mysterie Babylon de Grote: “En zal volkomen verbrand worden door vuur, want sterk is de Here God die haar oordeelt.” Openbaring 18:8

Het “vuur” of “hellevuur” van de Bijbel is heel anders dan dat wat de kerken onderwijzen.

DE RIJKE MAN EN LAZARUS

Het verhaal van de rijke man en Lazarus is een vrij standaardbron voor de kerkelijke leer dat mensen zowel in de ‘hemel’ als in de ‘hel’ leven. Het is een verhaal, verteld door Christus zelf, en veel kerkgangers zijn verbaasd als men hen erop wijst dat het woord ‘hemel’ niet in die passage voorkomt; net zomin als het woord ‘hemel’ voorkomt in 1 Tessalonicenzen 4, de zogenaamde opname passage. Hier is het verhaal van de rijke man en Lazarus:

“Er was een zeker rijk man, die gekleed was in purper en fijn linnen, en zich elke dag weelderig vermaakte: En er was een zekere bedelaar, Lazarus genaamd, die aan zijn poort lag, vol zweren, en verlangde gevoed te worden met de kruimels die van de tafel van de rijke man vielen; bovendien kwamen de honden en likten zijn zweren.

En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en door de engelen in Abrahams boezem werd gedragen; ook de rijke stierf, en werd begraven; en in de hel sloeg hij zijn ogen op, terwijl hij in kwelling was, en hij zag Abraham van verre, en Lazarus in zijn boezem.

En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm U over mij en zend Lazarus, opdat hij het topje van zijn vinger in het water doopte en mijn tong verkoelde, want ik word gekweld in dit vuur.

Maar Abraham zeide: “Zoon, bedenk, dat gij in uw leven uw goede dingen ontvangen hebt, en evenzo Lazarus slechte dingen; maar nu is hij getroost, en gij wordt gekweld. En daarnaast is er tussen ons en u een grote kloof, zodat zij, die van hier tot u willen komen, niet kunnen passeren, evenmin als zij tot ons kunnen komen, die van daar willen komen.

Toen zeide hij: “Ik bid u dan, vader, dat gij hem naar het huis mijns vaders zendt: Want ik heb vijf broeders, opdat hij hun getuigenis aflegge, opdat zij ook niet in deze plaats van kwelling komen.

Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten; laat hen naar hen horen.
En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand uit den dood tot hen zou komen, zouden zij zich bekeren.

En hij zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook niet overtuigd worden, al ware het, dat iemand uit de doden opstond. Lucas 19:31

Denk na over deze vragen:

  1. Welke symboliek zou er kunnen zijn in de kleding van de rijke man; purper en fijn linnen (vooral omdat ons in Openbaring 19:8 wordt verteld dat fijn linnen de gerechtigheid van de heiligen is).
  2. Waarom zou de rijke man door Jezus beschreven worden als iemand die gelovige kleren draagt?
  3. Hoe zit het met de poort waar Lazarus lag?
  4. Waarom wordt hij beschreven met zweren?
  5. Is er enige betekenis voor kruimels van de tafel van de rijke man?
  6. Hoe zit het met de honden? Waarom komen de honden überhaupt in het verhaal voor?

De moderne geestelijken leren dat het ‘hemel’ betekent. Maar er staat niet ‘hemel’, en bovendien houden de meesten van hen vol dat niemand naar de hemel ging tot na Jezus’ dood en verrijzenis. En hier vertelt Jezus dit verhaal voor Zijn dood. Volgens hun eigen doctrine zou Abraham op dat moment in een compartiment van de hel zijn geweest dat zij het ‘paradijs’ noemen.

Toen Lazarus stierf en naar Abraham ging, zou hij naar de hel zijn gegaan, niet naar de hemel. En toch gebruiken dezelfde predikanten dit verhaal om te leren dat zowel Lazarus als vader Abraham in de hemel waren en neerkeken in de hel. Consistentie is niet een van de eigenschappen van de moderne geestelijkheid.

Hoe dan ook, om verder te gaan met het verhaal: de rijke man ging naar de hel, keek omhoog en zag vader Abraham, en vroeg Abraham om Lazarus naar hem toe te sturen met het topje van zijn vinger gedoopt in water om de tong van de rijke man af te koelen. Als de rijke man werkelijk in een vurige hel was, zoals beschreven door de kerken, zou je denken dat hij op zijn minst om een emmer water zou vragen, of misschien een hele oceaan.

  • Waarom slechts een vingertopje?
  • Wat is de ‘grote kloof die vaststaat’?
  • Kunnen levende mensen in de hemel werkelijk levende mensen in een brandende hel zien?

Wat een aanfluiting zou dat van de hemel maken. Hoe zou jij het vinden om naar een hemel te gaan waar het een deel van je dagelijkse opwinding zou zijn om neer te kijken op je vader, of je broer, of je dochter, of je nichtje die brandend in het vuur liggen? Durven we een barmhartige Almachtige God te beschuldigen van het scheppen van zo’n plaats voor ons, om de eeuwigheid door te brengen?

Denk over deze dingen na, mijn vrienden, voordat je zulke verklaringen accepteert als Bijbelse doctrines! Als je de rest van het verhaal leest, zien we dat de rijke man vijf broeders heeft. Waarom? Ik vraag u, als Jezus alleen maar een verhaaltje vertelde over drie mannen, twee in de hemel en één in de hel, waarom stopte hij er dan al die overbodige en dwaze informatie in, die de predikanten nooit uitleggen? In het boekje, “De rijke man en Lazarus,” geef ik de rijke man aan, en de honden, en de poort, en de tafel, en de gewaden, en de vijf broeders, en de grote kloof, en de reden waarom de vijf broeders niet wilden horen naar iemand die uit de dood opstond, zoals Abraham aan de rijke man vertelde. Het echte verhaal van de rijke man en Lazarus is zo totaal anders dan wat vandaag de dag in de kerken wordt onderwezen, dat je verbaasd zult zijn waarom je nooit eerder hebt vermoed dat je werd voorgelogen.

In de twee op band opgenomen preken getiteld, “Paul’s Writings on Death and After” (#7309), behandel ik zinnen zoals die van Paulus in 2 Korintiërs 5, waar hij “liever van het lichaam afwezig te zijn, en met de Heer aanwezig te zijn,” en soortgelijke zinnen, en verklaar ze vanuit de Schrift. Er zijn tal van passages in het Nieuwe Testament die parallel lopen met de passages in het Oude Testament over de doden die slapen in het graf. Gemakkelijk te vinden zijn bijvoorbeeld Petrus’ preek op de Pinksterdag in Handelingen 2, waar hij zegt: “David ligt nog in zijn graf.”

De meeste kerkgenootschappen leren tegenwoordig dat alle heiligen, die vóór Christus gestorven zijn, na Zijn opstanding door Christus naar de hemel zijn gebracht. Maar in Handelingen 2 houdt Petrus zijn preek vijftig dagen na Christus’ opstanding, en tien dagen nadat Jezus door een wolk uit hun zicht was weggenomen. Petrus zegt dat David zowel dood als begraven is, en dat David niet is opgevaren naar de hemel. Mijn christelijke vrienden, Petrus sprak de waarheid! David is niet in de hemel. Noch is enige andere heilige van de Allerhoogste God. Zij die nu niet leven, zijn in de slaap des doods. Zij zullen zo blijven tot de opstandingsdag. Die waarheid wordt geverifieerd in honderd passages in Gods Heilige Woord.

Als de christenen de waarheid kenden dat de doden slapen en niet in de hemel zijn, zouden zij niet zo gemakkelijk misleid zijn door deze vreemde leer dat alle christenen in een oogwenk naar de hemel zullen vliegen in een zogenaamde opname.(Noch zouden zij misleid zijn door hen die beweren ‘contact te hebben met de doden’, geesten die niet in leven zijn, enz.)

Aangezien de onjuiste interpretatie van Jezus gelijkenis van de rijke man en Lazarus aan de basis ligt van hun leer, dat mensen in de hemel leven of in een martelende hel zijn, denk ik dat u mijn boekje, “De rijke man en Lazarus”, moet lezen. Als u werkelijk de waarheid wilt weten van dat vreemde verhaal met de bedelaar, de poort, de honden, enz. dan zal dit boekje u dat vertellen. Ik verzeker u, dat velen van u, vooral uit fundamentalistische kerken, nogal verbaasd zullen zijn over al de profetische symboliek in dat verhaal. Symboliek die u nooit eerder zag, omdat u verteld is dat het een eenvoudig verhaal was over hemel en hel. Vergeet niet dat de orthodoxe leer over dit verhaal in tegenspraak is met hun eigen leer.

Eerst leren ze dat niemand naar de hemel is opgestegen tot na Jezus’ verrijzenis. Dan houden diezelfde predikanten vol dat dit verhaal van de rijke man en Lazarus een echt verhaal is over iets dat al had plaatsgevonden; een verhaal verteld door Jezus vóór Zijn opstanding. Hun interpretatie is in tegenspraak met hun eigen doctrine over de doden. Toch beseffen maar weinig mensen dit.

Als je de waarheid van dit verhaal hoort, zul je zien dat er geen tegenstrijdigheden in zitten. Het past allemaal prachtig. U zult zien dat de rijke man met zijn purper en fijn linnen een profetische figuur is, niet een echte man. Net zoals Lazarus, of de bedelaar in het verhaal, profetisch geïdentificeerd kan worden.

Lazarus is een symbolische figuur die staat voor het hele huis van Israël. Abrahams boezem is natuurlijk het Koninkrijk der hemelen op aarde; de stad waar Abraham naar uitkeek en waarvan God de Bouwer en Maker was. De rijke man staat voor een volk dat Mozes en de profeten heeft, maar dat NOOIT in het Koninkrijk van Christus zal komen.

U moet weten wat Jezus onderwees, en de verdorvenheden van u afwerpen die onderwezen worden door mensen die Bijbelse waarheden voor u verbergen door Jezus’ eigen woorden valselijk te interpreteren.

Wij hebben alle Bijbelstudies op deze website geplaatst zodat u deze op elk moment, op uw gemak, kunt lezen. 

>