• Home
  • De anti-Paulus Theorie

Het Israëlitische Inzicht is de terugkeer naar God door zijn Volk dat Gods Vrucht is, zijn Tiendvolk, die uitverkoren zijn om het Lichaam van hun Koning te zijn, en als het al mogelijk zou zijn, zullen deze, de uitverkorenen (verkozenen) bedrogen worden. Dit Lichaam van Eerstelingen is een bedreiging voor de Identiteitsdieven die het Koninkrijk met geweld hebben overgenomen… en de laatste 2000 jaar is een bloedige strijd om het geboorterecht geweest.

Het grootste deel van de Saksons is overwonnen, maar de Overwinnaars zijn het doelwit van vele judaïserende theorieën. Het zuurdesem wil de hele klomp zuurdesemen. Maar het is de tarwedeegklomp die het zuurdesemt, maar het kan het gerstendeeg niet zuurdesemen. Kiest gij dus deze dag, en gij zult dit doen door gemakkelijk gezuurd te worden, en door dit te doen, zult gij zien of gij Koren of Gerst zijt.

In dit artikel zal ik laten zien dat de Anti-Paulus theorie een zuurdesem is, een zuurdesem van de Farizeeën.

Laten we dus eerst eens kijken naar wat het nageslacht van de Farizeeën over Paulus zegt, wat deze bende van bedriegers zegt om hem een bedrieger te laten lijken… maar wie zijn de bedriegers in deze wereld? De Joodse Encyclopedie en andere Joodse geschriften maken duidelijk dat één van de grootste vijanden van het Jodendom Paulus is. Net als bij Jezus spuwen de joden haat over Paulus:

“Het behoeft geen betoog dat de Joden bezwaar maakten tegen Paulus, … die zij zagen als de ergste ketter. Inderdaad, vanwege de Joodse klachten tegen hem, werd Paulus gearresteerd door de Romeinse autoriteiten, een tijdlang onder huisarrest gehouden en uiteindelijk geëxecuteerd in of rond 67 CE (het jaar van het begin van de Grote Opstand tegen Rome in Israël).” Rabbijn Ken Spiro

“Joden houden niet van de apostel Paulus. … Paulus was de verdraaier en kan niet vergeven worden. “Jezus, ja; Paulus, nooit!” zoals een Joodse biograaf van Paulus het zegt. Als een ijverige bekeerling die de Torah gelijkstelde aan de dood, wordt Paulus beschouwd als de vader van het anti-judaïsme (theologische kritiek op het jodendom als religie), de grootvader van het antisemitisme (de haat tegen joden als volk) en de uitvinder van de kruistheologie (een excuus voor vele massamoorden op joden). Zelfs Friedrich Nietzsche, geen vriend van de Joden, zei dat Paulus “de geschiedenis van Israël vervalste om het te laten lijken als een proloog op zijn missie” en dat hij “het genie was in haat, in het standpunt van haat en in de meedogenloze logica van haat”. JUDITH SHULEVITZ

Wow, dat is nog eens machtige haat! Maar wat een biografie! Klinkt als een goede kerel door de woorden die onze dodelijke vijanden over hem zeggen! Ze vinden hem erger dan Jezus, ook al zeiden ze over Jezus dat hij ook een verdraaier was! De Rabbijnse verhalen zijn zo gek… in één verhaal zeggen ze dat Jezus een tovenaar was die probeerde te bewijzen hoe goed hij was door over de menigte heen te vliegen, dit maakte de Rabbijnen zo boos dat ze opstegen en over hem heen vlogen, en over hem heen plasten (ja, ik verzin het niet) waardoor hij op aarde neerstortte! Dit was ongetwijfeld de inspiratie voor het joodse ‘kunstwerk’ dat Piss-Christ heet. (Ik was begonnen aan mijn eigen kunstwerk genaamd Piss Rabbi… ik vraag me af of het op een wereldtournee zal belanden….hmmmmm?)

De Joden hebben beweerd dat het OT van hen is en niet van ons.

De Joden hebben ons het OT ontnomen door te zeggen dat het voor Joden is, maar…maar… wij kunnen genieten van ‘hun’ boek, het OT, maar het moet het boek zijn dat zij ons hebben gegeven… en het is een vod. Het is het Masoretische OT uit 1000 na Christus. Ze hebben ook de Apocriefen weggehaald door te zeggen dat ze niet geïnspireerd zijn, vervolgens is Openbaring zogenaamd ‘antisemitisch’, nu zijn de boeken van Paulus ‘niet goed’… denk hier eens over na als over de boeken van Paulus die weggehaald moeten worden… Petrus sprak goed over Paulus…dus wat dan? Moeten we ons ook ontdoen van de geschriften van Petrus omdat Petrus dit te zeggen heeft over Paulus…?

2 Petrus 3:15-16 – “…ook onze geliefde broeder Paulus heeft, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven; zoals ook in al zijn brieven, daarin sprekende over deze dingen; waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de ongeleerden en onstandvastigen doorworstelen, zoals zij ook doen met de andere Schriften, tot hun eigen verderf.”

Lees dat nog eens… Heb je dat gedaan? Want een deel van het anti-Paulus argument is dat hij “moeilijk te begrijpen” was, maar door wie?

Nou, Petrus antwoordt door wie… “Zij die ONVERSTAANBAAR en onwrikbaar zijn”. Nou, als het de lezer stoort wat Petrus net zei… schrap dan ook wat Petrus heeft geschreven. Dus alles wat we overhouden zijn Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. En ik weet zeker dat iemand hier iets fouts in zal vinden. Nou laat me hen helpen die zich willen ontdoen van ‘ONZE’ heilige boeken; Lucas was een reisgenoot van Paulus…dus Lucas mocht Paulus…en dat betekent; vogels van een veer…. Yep, Lucas was dus verrot…geweldig…de geschriften van Lucas kunnen ook de prullenbak in…. Iemand zin om skeletten te vinden in de kasten van Mattheus en Marcus als we toch bezig zijn?

De anti-Paulus menigte argumenteert onder andere dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat dankzij de boeken van Paulus die erin staan, namelijk 27 voor het NT en 39 voor het OT , dus in totaal… 66 boeken.

Hun logica is dus dat dit slechte getal op de een of andere manier bewijst dat het boek van Paulus niet in de Bijbel zou moeten staan. Het is een soort ‘code’ of bewijs in je gezicht als het ware, dat Paulus niet in de Bijbel zou moeten staan, steunend op de ‘kracht’ van dit argument.

Toch is dat standpunt bijna alsof het rechtstreeks uit de pen van een Koserdale (Hollywood) scriptschrijver komt.

Onthoud wat Petrus zei, het zijn de ONGELeerden die worstelen met kwesties van de Bijbel en van Paulus… en ik zal Petrus’ punt nu zo duidelijk maken over de beweringen van de ongeleerden door nu ware getallen en ware maar eenvoudige numerieke feiten te gebruiken. Ja, de Bijbel bestaat uit slechts 66 boeken…ALS men de Protestantse Bijbel gebruikt! Maar de katholieke Bijbel heeft 73 boeken. Oh maar wat weten de katholieken er dan van? Nou, oké… maar dan hebben we de Oosters Orthodoxe Bijbel en die bestaat uit 78 boeken! Zeggen we dan, wat weten zij?

Dus wie heeft er gelijk? Maak je keuze…66, 73, 78 boeken…maar er is zelfs een vierde getal!

Daarom, voordat je de een als katholiek of de ander als oosters-orthodox afdoet, denk aan het volgende…

Elk heeft 27 boeken voor het NT (protestants, katholiek en orthodox). Dus op de een of andere manier, in de gedachten van de Anti-Paulus theoretici, is 66 zogenaamd een slecht getal omdat er twee 6’en in staan, maar het Bijbelse ‘slechte’ getal bestaat in feite uit drie 6’en, en de Bijbel met of zonder de boeken van Paulus telt niet op tot 666 boeken. Sterker nog, de Bijbel ten tijde van Christus was de LXX die uit 54 boeken bestaat, dus plus de 27 en we hebben geen 66… We hebben 81 boeken! Dus hun numerologie is geen ‘verstand’ (wetenschap) of goede wiskunde of een goede studie van numerologie.

Laten we nu de getallen nog eens op een rij zetten: 66, 73, 78 en 81. Dus met of zonder de geschriften van Paulus, de numerologie van 66 boeken is geen wondermiddel om hem neer te schieten.

Dit argument dat de anti-Paulus theoretici geven bewijst in feite maar één ding, dat achter de Ongeleerde van zo’n Sakson een judahizer schuilgaat. Als men moet kijken naar het vuur waar de rook vandaan komt, dan leidt de rook naar een joodse aard van de wortels van de beweging… en ik zal dat staven met de volgende rookbom…

Naast het anti-Paulus standpunt van de Joden, zoals hierboven aangegeven, is het anti-Paulus argument ook Joods omdat het de Masoritische Tekst als het ware OT ondersteunt. Hoe dat zo?

Heel eenvoudig, de beweging houdt vast aan het zogenaamde ‘feit’ dat er 66 boeken zijn.

Maar zoals hierboven is aangetoond, is de enige Bijbel die uit 66 boeken bestaat, de Bijbel die de Masoritische Tekst gebruikt die de protestanten omkocht om te accepteren als de zogenaamde ‘echte Hebreeuwse’ tekst. Maar de Masoritische Tekst (MT) is een Farizeese, Rabbijnse, Joodse, Edomitische tekst die meer dan 900 jaar na Christus werd geschreven. Deze Masorieten waren een gespuisde sekte uit Babylonië die het echte OT in een Rabbijns dialect (ten onrechte Hebreeuws genoemd) samenvoegden en verbasterden met behulp van een Assyrisch alfabet, de zogenaamde vierkante Hebreeuwse letters (die de echte Hebreeërs NOOIT gebruikten). Dat zou alarmbellen moeten doen rinkelen bij elke Israëlitische gelovige (en als dat niet zo is, word dan boeddhist of wat dan ook).

De Bijbel die Jezus gebruikte was de LXX, dus het ware aantal Bijbelse boeken is eerder 81 dan 66.

66 is alleen haalbaar door het Rabbijnse vod genaamd de Masoritische Tekst te gebruiken in combinatie met de 27 NT-boeken. Iedereen die het 66 boeken argument gebruikt, gebruikt een joods argument.

Er zijn andere zwakke argumenten, zoals Paulus die verwant is aan de familie Herodianen. Ik heb het onderstaande toegevoegd om de andere argumenten te behandelen.

EEN PAAR AANTEKENINGEN OVER DE ANTI-PAULUS DOCTRINE

Door Pastor George Southwick

Wij moeten met jaloerse zorg waken over “het geloof dat eens voor altijd aan de heiligen is overgeleverd”. Er zijn onder ons (ANGLO-KELTISCHE-SAXON ISRAËL Indentiteiten) mensen die de Canon van de Schrift onteren door hun kritiek erop, de integriteit ervan is ontkend en de autoriteit ervan aangevochten. De Heilige Geest is daardoor bedroefd en heeft Zijn daden van ons teruggetrokken. Trots van intellect en hart is verantwoordelijk voor dit alles. Zeker, “een vijand heeft dit gedaan!”

Voor elke Bijbelse waarheidsleraar-prediker om Paulus’ apostelschap te ontkennen als vals, door hem een “valse apostel” te noemen, een “afperser”, etc., en ook om te beweren dat Paulus verwant is aan de Herodiaanse familie Romeinen 16:11, (zie: Art. ARISTOBULUS Hastings Dict. of the Bible Vol. 1 Page 148.) Daarom is Paulus’ afstamming deels een EDOMIETISCHE afstamming. Voor elke zogenaamde Anglo Keltisch-Saksische leraar-prediker om het idee naar voren te brengen dat Paulus’ strijd met “vlees” en “geest” tussen zijn EDOMITISCHE VLEES en zijn ISRAELITISCHE VLEES was, is de zwaarste afkeuring waard. Nergens zegt Paulus dat hij Edomiet is – integendeel. Filippenzen 3:1-7. Pas op voor hen die Paulus tegenspreken en hem een Edomiet noemen. Dit is een dwaling!

Want elke Bijbelse waarheidsleraar-prediker die beweert dat Jezus in Johannes 5:43 profeteerde over de komst van Saulus van Tarsus “in zijn eigen naam” … en zo een bombastische egoïst wordt omdat Paulus zo vaak de term “ik” gebruikte, is een hoogst belachelijke theologische positie – MAAR ZEER GEVAARLIJK. In Johannes 5:17 betekent het woord “hen” Joden die Jezus wilden doden. De hele passage is tot hen gericht … DE JODEN HEBBEN PAULUS NOOIT OP DEZE DAG GEACCEPTEERD. Het zijn de ISRAELIETEN die Jezus EN Paulus hebben ontvangen, want hij schreef: …. “Weest gij navolgers van Mij, gelijk ook ik van Christus ben” – I Korinthiërs 11:1; Joden hebben Christus noch Paulus gevolgd!

Het feit dat een Bijbelse waarheidsleraar-prediker de tweede Petrus als “vals” en “twijfelachtig” in diskrediet brengt vanwege Hoofdstuk 3:15-16 toont een onwil om de feiten van de Canon onder ogen te zien. Want 2 Petrus 1:16 erkent Gods Woord als foutloos. Let op de openingsparagraaf van Robert Young in zijn LITERALE VERTALING VAN DE BIJBEL “Voorwoord bij de herziene editie”. Hij stelt onder andere … “Er kan geen redelijke grond zijn voor het ontkennen van de inspiratie van het N.T. door iemand die die van het Oude aanhoudt, of die bereid is om de gewone ongenuanceerde betekenis van Gods Woord aan te nemen met betrekking tot één van beide.”

Wat moeten we doen met die leraren die de waarachtigheid en autoriteit van de brieven van Paulus ontkennen, maar die wel veel waarde hechten aan het boek Lucas, waarvan toegegeven wordt dat het een product is van de reisgenoot van Paulus? Dit maakt zo’n leraar zeker dwaas!

Drie keer spreekt Paulus over “MIJN Evangelie” in zijn brieven, Romeinen 2:16; 16:25, 2 Timoteüs 2:8. We vinden dat Origenes, EUSEBIUS en JEROME geloofden dat Paulus met deze uitdrukking het Evangelie volgens Lucas bedoelde. Terwijl IRENAEUS eerder schreef: “Lucas, de metgezel van Paulus, schreef het evangelie op dat door de laatste werd verkondigd. Lucas schreef TWEE boeken, onderzoek van het Evangelie van Lucas onthult dat de Griekse bewoordingen en doctrinaire inhoud sterk Paulinisch van karakter zijn. Een man is zeker bekend door het gezelschap dat hij heeft!

OPMERKING: De resultaten van dit ANTI-Paulus standpunt kunnen catastrofaal worden voor alles wat ons spiritueel dierbaar is. Als we naar een ANTI-PAULUS leraar luisteren en dit standpunt accepteren: wat moeten we dan doen met het klassieke boek van William Pascoe Goard over Romeinen?

Ikzelf zal het werk en het geloof van nobele mensen in Israël niet buiten beschouwing laten. Ik moet trouw blijven aan het getuigenis van de grote schare Identiteitsleiders. Zij verwierpen dwaling, vooral als het ging om de waarachtigheid van de Canon, de openbaring van Gods Woord van Genesis tot en met het Boek Openbaring. Ik volg hun voetsporen – ik verwerp deze afschuwelijke Anti Paulus theorie! Het zal je hart en leven in de werkelijkheid van de Nieuwe Schepping verwoesten en de stroom van de Heilige Geest onder Gods Volk Israël afsnijden.

1. Anti-Paulus zijn is het levende hart uit het Nieuwe Testament scheuren. Paulus is een Tweede Mozes voor het Israëlitische volk; hij geeft geweldige uitleg over het Nieuwe Verbond van Jeremia dat aan zowel Israël als Juda is gegeven. Paulus verdedigt de WET … hij doet er niet aan af, zoals dispensatieleraren beweren.

2. Anti-Paulus zijn laat een machtige leegte achter in de menselijke en geestelijke geschiedenis. Want Augustinus, Luther en Wesley markeren allemaal hun bekeringservaring op woorden geschreven door de apostel Paulus. En wat zullen we verder zeggen van de tien belangrijkste mannen van de Protestantse Reformatie? Zullen we al deze mensen uit de menselijke geschiedenis wegstrepen als “valse” of “misleide” mensen? Zullen we hen kleineren als het volgen van een valse leraar? PAULUS.

Het idee is schandalig!

3. Anti Paulus opent een doos van Pandora onder de mensen over wat er in de Bijbel staat en wat niet. De Canon is een heilige Ark, de ongeheiligde handen van de mens mogen die niet aanraken. Komt er dan nooit een einde aan deze dwaasheid? GODS WOORD IN TWIJFEL TREKKEN WIJST OP ONGELOOF!

4. Anti-Paulus zijn stelt die persoon bloot aan de volle kracht van Rationalisme, Modernisme en “twijfel” die veel erger is dan welke NEO-ORTHODOXIE dan ook!

5. Anti-Paulus zijn is een regelrechte ontkenning van de Voorzienigheid van God in het regelen en rangschikken van de Canon van de Schrift zoals wij die kennen. Op deze Schrift is de God van Israël het meest jaloers! De hele kwestie is: MENSENMOND tegenover GODS WOORD!

6. Anti-Paulus zijn en beweren dat hij geen bevestigende getuigen heeft van zijn “bekering” en dat het vandaag de dag niet stand zou houden in een rechtbank, is slechts een hoogstaand vermoeden. Mozes had geen bevestigende getuige toen hij de brandende struik zag! Als we het ene uitsluiten … waarom de andere dan niet? Dit is inconsistentie ten top!

7. Ontkenning van Paulus’ apostelschap is in overeenstemming met modern Rationalisme, Deïsme en de Vrijdenkersschool. ALLEN benaderen de Schrift met een MODERNE WETENSCHAP! Dit alles is in overeenstemming met de (door Joden gefinancierde) Duitse school van destructieve hogere kritiek op het Oude Testament. Dus nu wordt Anglo-Keltisch-Saksisch Israël binnengevallen met zogenaamde leraren die het werk van het “ongeloof” in Israël zullen afmaken door de brieven van Paulus te bewerken. Wat een “dwaasheid in Israël!” Dit alles staat haaks op de geestelijke Evangelische houding in Israël en komt veel meer overeen met de Liberale Modernisten van onze huidige tijd.

8. anti-Paulus zijn is een regelrechte ontkenning van het hart van het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen. Hier is de open deur waardoor Anglo-Keltisch-Saksische Israël Identiteit mensen de beschuldiging van “Cultus” binnengaan en door de neus worden geboord door de super Cultus, ” Jodendom “. En ik geloof dat de beschuldiging gerechtvaardigd zou zijn. Of je gelooft de Bijbel … of je verwerpt hem gedeeltelijk, of in zijn geheel – dat is de basisvraag. De ATHEIST is eervoller dan “bepaalde leraren die ongemerkt zijn binnengeslopen”. Atheïsten VERWIJDEREN de Bijbel volledig, niet gedeeltelijk!

9. Anti-Paulus zijn leidt tot de WRAAK van Fundamentalisten tegen de Koninkrijksonderwijzing. Het geeft hen een theologische atoombom om de Anglo Keltisch-Saksische boodschap aan diggelen te blazen. Deze doctrine speelt hen in de kaart.

10. Anti-Paulus zijn plaatst een persoon in overeenstemming met de moderne bekende Filosofen in het Jodendom die TEGEN PAULUS zijn. (Zie Joodse Enc. hierover). Anti-Paulus leraren schudden handen met onze ergste vijand!

11. De anti-Paulus leer is anti-bovennatuurlijk, niet alleen met betrekking tot de bekering van Paulus, maar tot ieders bekering en getuigenis. Als Paulus niet bekeerd was in het licht van het interne bewijs, dan is niemand bekeerd.

En nu komen we bij de kern van de zaak. Een Israëliet zijn die in deze wereld geboren is, is niet genoeg! Zo’n doctrine is in strijd met de hele Schrift van het Oude en Nieuwe Testament. Israël collectief en individueel worden opgeroepen om “zich te bekeren en het Evangelie te geloven”.

Dit zijn slechts enkele redenen

2 Tessalonicenzen 3:14 – “En indien iemand ons woord niet gehoorzaamt door deze zendbrief, [let op die man] en heb geen gezelschap met hem, opdat hij beschaamd wordt.”

2 Petrus 3:15-16 – “…ook onze geliefde broeder Paulus heeft, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven; zoals ook in al zijn brieven, daarin sprekende over deze dingen; waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de ongeleerden en onstandvastigen doorworstelen, zoals zij ook de andere Schriften doorworstelen, tot hun eigen verderf.”

Paulus schreef aan de gelovigen in Korinthe over de vele tegenstanders van zijn werk; in zijn schrijven aan de gelovigen in Filippi identificeerde hij velen als VIJANDEN VAN HET KRUIS; en aan de Romeinse gelovigen (Israëlieten) sprak hij over hen die VIJANDEN VAN HET Evangelie waren.

Apostel Petrus heeft in zijn tweede brief een opmerkelijke bespreking van valse profeten, 2:1-3, vgl. 1 Petrus 4:14. Het woord dat vertaald is met “kwaadspreken” is BLASPHEMEO. De ontkenning van Paulus en zijn brieven zou de toorn van Petrus op het hoofd van elke Bijbelse waarheidsleraar doen neerdalen als het onderwijzen van “VERNIETIGENDE HERVORMINGEN” in het licht van Petrus’ woorden over “onze geliefde broeder Paulus”.

Wat betreft Paulus’ afschuwelijke aanklacht tegen de Joden zou I Tessalonicenzen 2:15-16 ons moeten doen beseffen dat hij (Paulus) “meer bij de tijd” was dan de meeste Christelijke mensen vandaag de dag! Het is gewoonweg ongelooflijk dat zogenaamde Koninkrijk Israël leraar-predikers dit zouden ontkennen.

EN TOCH IS ER RUIMTE – VOOR MEER.

Conclusie; het zijn niet de boeken van Paulus die je moet weggooien, maar de boeken van de zwartgallige Rabbijnen…de Talmoed!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>