• Home
  • De andere jezus, een ander evangelie en een ander geest
13 januari, 2024
Sieuwerd Isachastra

Voorwoord

Wat omvat eigenlijk de woorden “een andere jezus, een ander evangelie en een andere geest”? Deze woorden moeten in breder perspectief worden bekeken. Het ene kan niet zonder het andere. Het nieuwe testament kan niet zonder het oude testament en het oude testament kan niet zonder het nieuwe testament. Deze beide boeken zijn met elkaar verweven zoals natuurwetten met elkaar verweven zijn. Wat gebeurd er als je de natuurwetten overtreed? Dan krijg je te maken met misvorming en verstoring in het gehele eco-systeem. Mensen beseffen al niet eens wat het is om natuurwetten te overtreden, laat staan dat zij helemaal niet beseffen hoe ernstig het is als je het oude testament weg laat bij het nieuwe testament.

In deze studie wil ik jullie meenemen in een wereld waarin een andere jezus word voorgesteld en een andere evangelie word verkondigd. Dit word op brede schaal gedaan door alle kerken en niemand uitgezonderd. Zelfs vele Israëlgroepen beseffen niet dat zij een andere jezus aanhangen en zelfs een ander evangelie voorschotelen. Dit gaat misschien niet altijd doelbewust, met name in de Israëlgroepen gebeurd dit niet doelbewust. Kerken daarentegen doen dit wel doelbewust en volgen zo hun eigen visie.

Wat ontzettend belangrijk is om te weten is dat vele betekenissen en woorden in de Bijbel door kerken doelbewust worden verdraait zodat deze beter past binnen hun eigen visie. Vele Israëlgroepen, die geloven letterlijke afstammelingen te zijn van Israël, zijn zich vaak niet bewust dat zij een andere jezus volgen. Ik ga in deze studie uitleggen hoe dit allemaal zit.

Let wel op! Ik ben een nuchtere Fries, dit betekend dat ik nergens geen doekjes om heen windt. Ik leg de dingen uit die ik door onderzoek en studie in de Bijbel heb ontdekt. Dit betekend dat ik hard kan zijn in mijn uitspraken. Want wat ik geleerd heb is dat zachte heel meesters stinkende wonden maken en daar wil ik geen deel van uit maken. De waarheid heeft een schel geluid en is niet bestemd voor hen die geen oor hebben voor de nuchtere waarheid.

Om deze studie zo scherp mogelijk in beeld te brengen gebruik ik graag bronteksten, lexicons en natuurlijk mijn Griekse Septuagint. Helaas zijn onze huidige bijbelvertalingen gigantisch verdraait en zijn betekenissen van bepaalde woorden uit hun verband gerukt. De vele hoaxes die wij tegenwoordig in kerken, maar ook in Israëlgroepen horen, hebben wij te danken aan moderne bijbelvertalingen. Jezus baseert Zijn woorden op de geschriften van wat wij kennen als het oude testament. Jezus onderwees vanuit Mozes en de profeten. Tegenwoordig doen kerken het tegenovergestelde.

Wie is die andere jezus?

Laten we maar gelijk beginnen over wie die andere jezus is. Ik gebruik geen hoofdletters over de andere jezus, want dat is de andere jezus niet waard. We beginnen in 2 Corinthiërs:

2 Corinthiërs 11:4 “Want indien de eerste de beste een andere jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Als eerste richt ik mij op de woorden “een andere jezus”. Want hierin zitten belangrijke elementen die niet over hoofd gezien mag worden. Bij het woord “andere” lezen we het volgende: αλλος ‘allos; en deze woorden staan voor anders: d.w.z. niet van dezelfde aard, vorm, soort, verschillend. Het gaat hier dus duidelijk om een andere jezus. Het gaat hier niet om de jezus waarover Mozes en de profeten geprofeteerd hadden, want Paulus geeft duidelijk aan dat het gaat om een jezus die hij en de andere apostelen nog nooit hebben gepredikt.

Paulus maakte zich zorgen dat degenen die hij onderwees zouden afdwalen, dit lezen we in de eerderen teksten van hoofdstuk 11. Vervolgens komt hij met de waarschuwing omtrent die andere jezus. Er was des tijds al vele dwalingen waarbij vele valse predikers de wereld in gingen om een andere jezus en een ander evangelie te verkondigen. Het is dus niet van de laatste tijd dat er een andere jezus en een andere evangelie word verkondigd.

Deze andere jezus is dus de jezus van het moderne judeo-christendom! Het is de universele Jezus van de kerken. Het begon bij de Rooms Katholieken en daalde ook neer bij de protestanten. Vervolgens namen andere kerken deze jezus ook over. Hij wordt ook wel de lieve jezus genoemd die je als haarlemmerolie overal voor kunt gebruiken, althans dat is hoe de kerken ermee om gaan.

De andere jezus heeft meer genot voor het vlees dan de ontwikkeling van onze kennis van Gods woord. Het is een jezus die meer gericht is op genot. Zoals de joden de ware Jezus hebben verworpen, zo hebben de kerken de ware Jezus ook verworpen. In plaats van de ware jezus hebben zij zo hun eigen jezus ontwikkeld die meer gericht is op het vlees, het gevoel. Kom maar een kerk binnen en je zult merken dat er meer psychologie bij komt kijken dan ooit het geval was. Dit wordt gedaan met behulp van muziek en een emotionele prediking. Mensen worden gedoopt en de emoties lopen hoog op. Dat zijn typische kenmerken van een andere jezus.

Omdat de andere jezus meer te maken heeft met ons vleselijk gevoel en eigenlijk niets te maken heeft met wat waarheid is en wat niet, was het toch apostel Paulus die hiervoor waarschuwde tegen Timotheus. Hij zegt het volgende tegen Timotheus:

2 Timotheüs 4:3 “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen”

Een andere jezus wat verkondigd wordt past goed bij de begeertes van mensen, het bevredigd namelijk hun gehoor. Dit is ook waarom grote massa’s mensen mega kerken bezoeken omdat dezen meer rekening houden met het vleselijke genot dan met Gods waarheid want daar wordt al eerder voor gewaarschuwd in Timotheus:

2 Timotheüs 3:4 “verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God”

Wij denken misschien dat dit te maken heeft met het genieten van het leven. Maar dat is niet wat deze tekst precies zegt. Want je mag immers genieten van de natuur. Je mag heus wel gaan vissen, dat is pure genot. Waar het hier om gaat is het genot voor de leugenaars die Gods heilige Schriften negeren en doen alsof Gods wetten aan het kruis zijn gespijkerd. Dat zijn de mensen die meer genot hebben voor hun feel-good jezus dan voor de ware Jezus die staat voor gerechtigheid. Want de Jezus van de Schrift doet wat de Vader zegt en wat de Vader doet staat omschreven in Mozes en de profeten.

Een andere geest

Een andere geest heeft in werkelijkheid niets te maken met een bovennatuurlijke spookgeest. Het heeft te maken met onze denkwijze. Geest wordt in het Engels vertaald met Mind. Dit is ook wat wij in de Griekse lexicons kunnen terugvinden.

Een andere geest heeft dus gewoon te maken met een andere gedachte(Mind), of nog duidelijker gezegd; een andere denkwijze. En hoe gemakkelijk is het om een andere denkwijze te vormen? Zie maar naar de mensen die naar kerken gaan. Hun denkwijze is helemaal omgevormd naar de vorm van hun jezus, de andere jezus. Apostel Paulus waarschuwde hier ook voor in Romeien 12:

Romeinen 12:2 “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Ons denken moet dus worden vernieuwd! In Efeziërs zegt hij het nog mooier:

Efeziërs 4:23 “dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,”

Het heeft dus te maken met de geest van ons denken, het gaat hier niet om een spookgeest, maar ons denkvermogen!

De andere geest waarover gesproken word, word door kerken erkend als de Heilige Geest. Maar deze geest wordt omschreven als een spookgeest door deze groep. Om te begrijpen wat de woorden “Heilige Geest” betekend moeten we eerst gaan kijken wat deze beide woorden betekenen.

Zonet gaf ik al aan dat geest staat voor mind, het kan ook staan voor mindset, een gedachte dus, ofwel een denkwijze! Zoals wij al in de bijbelteksten hebben mogen lezen is dat ons denken moet veranderen. Heilig betekend apart, afgezonderd, apart gezet. Als we Heilige Geest nu in de oorspronkelijke taal uitspreken krijg je dit: Apart/Afgezonderd denkwijze. Het gaat hier dus om een ander soort denkwijze wat NIET in overeenstemming is met de Schrift.

Een andere geest is dus een denkwijze wat meer van toepassing is van deze wereld. Dat is ook waarvoor Paulus in Romeinen 12 vers 2 immers waarschuwt. Ons denken moet namelijk niet gelijkvormig worden aan deze wereld(kosmos).

Een ander evangelie

Een ander evangelie is gebaseerd op een verderfelijke denkwijze. Want wat zeggen kerken? Zij beweren dat de wetten van God aan het kruis zijn genageld. Dit noemen we een verderfelijke denkwijze.

De andere evangelie is gebaseerd op een universele evangelie wat ooit begon bij de Rooms Katholieken. Maar ook andere kerken namen dit idee over in hun kerken. Ook in galaten wordt er weer gesproken over een ander evangelie:

Galaten 1:6 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,”

Wat maakt de andere evangelie zo anders? Heel simpel! Zij hebben Gods wetten verworpen! Zij die de andere evangelie aanhangen beweren dat Gods wetten, van wat wij kennen als Mozes en de profeten, aan het kruis zijn genageld terwijl Jezus ZELF verwijst naar Mozes en de profeten!

Lukas 24:44 “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.”

Handelingen 28:23 “En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.”

Jezus heeft nooit de wetten van Mozes en de profeten terzijde geschoven. Sterker nog; wie Gods wetten wel terzijde schuift staat een waarschuwing in het NIEUWE TESTAMENT!

Hebreeën 10:28 “Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.”

Ik kan nog onnoemelijk meer teksten gaan opnoemen om te laten zien dat Gods wetten nooit zijn gekruisigd, maar daarvoor wordt dit betoog wat te lang. En ik richt mij nu niet zo zeer op de wet. Wat ik wel wil aanduiden is dat de andere evangelie los staat van Gods wetten! En dat is waarom de evangelie van de kerken een ander evangelie wordt genoemd! Wie de brieven van het nieuwe testament loskoppelt van Mozes en de profeten verkondigd een vervalste evangelie wat geen evangelie is. Want een vals geldbriefje is immers ook geen wettige betaalmiddel en dus is geen betaalmiddel!

Dit zijn de gevolgen wanneer er een ander evangelie wordt verkondigd. Een evangelie zonder Godswetten, een evangelie wat meer rekening houdt met onze vleselijke, menselijke gevoelens. Het wordt ook wel de humanistische prediking genoemd. Want dat is wat humanisme in kerken doet! Het houdt rekening met de gevoelens van mensen maar niet met Gods grote waarheid!

Dan verdraagt gij dat zeer wel

Zoals ik al vlak hierboven heb vermeld is dat humanisme momenteel hoogtij viert in kerken. Ik heb een geweldige studie, door Arnold Kennedy, genaamd Humanisme in moderne kerken. Deze studie beschrijft in een korte overdenking waarom kerken doordrenkt zijn met humanisme. Kerken zijn meer bezig gaan houden met menselijke gevoelens dan bezig te zijn met het verkondigen van Gods waarheid!

Er wordt een verdraagzame jezus verkondigd, een verdraagzame evangelie verkondigd en een denkwijze verkondigd die NIET in overeenstemming is met Gods Heilige Schriften! Al deze anti christelijke bewegingen zorgen ervoor dat ons volk niet meer bezig is met wat waarheid is en wat niet. Sterker nog; zij kennen het verschil niet eens meer tussen goed en kwaad. Zij keuren homoseksualiteit goed, zij keuren elke vorm van verslaving goed, zij keuren overspel goed als zijnde het normaalste zaak van de wereld.

De andere jezus en de andere evangelie wordt beter verdragen door kerkmensen omdat deze gebaseerd is op humanisme. Humanisme is een vorm van “een god zoeken in jezelf”. Humanisme in kerken zorgt ervoor dat er een aangepast verhaaltje(prediking) wordt vertelt wat het gevoel van mensen zeker niet mag kwetsen. In kerken bestaat er ook een soort van code of reglementen waarin eisen staan waar een prediking aan moet voldoen.

Een dominee van een grote gemeente moet goedkeuring krijgen van oudsten en andere mensen die om hem heen staan. Een prediking wordt in sommige kerken zelfs wel getoetst aan kerkelijke dogma om te zien of deze wel past binnen hun visie. Er zijn kerken die bepaalde predikanten ook de deur wel eens hebben gewezen omdat zij iets zeiden wat hun niet beviel. Ik heb dit meerdere malen gezien.

Kerken zijn niet afgesteld op Gods waarheid. Kerken zijn afgesteld op de behoeftes van mensen en dat is ook weer waarvoor Paulus waarschuwde tegen Timotheus. Nogmaals deze tekstgedeelte weer:

2 Timotheüs 4:3 “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen”

Bij de kerk waar ik jaren geleden eens bij zat, werd er een keertje enquête gehouden. Zo werden er een soort van flyers uitgedeeld in het centrum, vlakbij waar de kerk zich bevond. Er werden vragen gesteld op de flyer. Ik som enkele van deze vragen hier op:

1. Wat is de reden dat u niet in een kerk komt?
2. Als u naar een kerk zou gaan, wat zou er dan nodig zijn volgens u om u toch in de kerk te kunnen krijgen?
3. Wat mist u in een kerk? En wat zou u graag wat meer willen zien binnen een kerk?

Ik heb hier 3 van de vragen opgenoemd, het waren wel meer vragen, maar ik noem nu de belangrijkste punten.

Deze drie punten laten zien waar de kerk duidelijk mee bezig is. Het vermaken van publiek! Het ging er niet om of iemand de waarheid zocht of niet. Het ging er om hoe je kerkgangers het beste kunt vermaken. Dit leer je overigens ook in de theologische opleiding. Je moet namelijk leren hoe jij jouw kerkgangers kunt blijven vermaken. Psychologie speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat duidelijk naar voren komt uit deze 3 punten is dat deze kerk niet bezig was met de waarheid. Zij waren druk bezig met marketing en hoe zij geld in het laatje konden krijgen. Deze kerk, waar ik ooit bij zat, lijkt steeds meer op een theater. De zoektocht naar Gods waarheid is daar niet belangrijk. Nee, integendeel; zij waren druk bezig hoe zij de oortjes konden verwennen. Hoe meer je de oren verwend hoe meer aanhang je krijgt. Hoe meer je de waarheid spreekt, hoe minder aanhang je hebt. Dat is wat Gods waarheid en prediking werkelijk inhoudt. Je maakt geen vrienden met de waarheid. Je maakt geen vrienden als je spreekt over Gods heilige wetten. Je maakt eerder vijanden!

De andere jezus is een verdraagzame jezus wat rekening houdt met alles en iedereen. En dan komen we ook op het punt van wat afgoderij nu precies betekend.

Afgoderij in kerken

Je gaat naar een kerk en ze spreken allemaal over Jezus, zelfs de rooms katholieke kerk. Je zou bijna gaan denken dat iedereen het eens is met elkaar, namelijk dat al deze kerken dezelfde God aanbidden. Maar niets is minder waar! Zij aanbidden misschien dezelfde kerkelijke god, maar niet de God van Abraham, Isaac en Jakob.

Wat is dan afgoderij? In de eerste plaats denk je dat het te maken heeft met alleen gesneden beelden. Maar dat is het niet alleen. Wat is de god van deze wereld? Mannon! Het geld beheerst deze wereld, denk aan de Rotschilds die een vermogen hebben van meer dan 500 miljard euro. Natuurlijk kan afgoderij deels te maken hebben met gesneden beelden omdat dit ook wel in de Bijbel voorkomt. Maar afgoderij staat ook voor deelnemen aan mens gemaakte tradities. Ik denk dat ik daarover niets hoef te zeggen.

Maar ook het aanbidden van een god, waarvan kerken beweren dat het dezelfde god is van de Bijbel waarover Mozes en de profeten hebben gesproken, is een ernstige vorm van afgoderij. Deel nemen aan een andere evangelie is hetzelfde als afgoden offers eten. We weten dat de andere evangelie gebaseerd is op vleselijke behoeftes. Hoe noemt Paulus de vleselijke behoeftes? Kijk maar:

Colossenzen 3:5 “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij”

Ook waarschuwt Paulus voor een afgodische denkwijze en dat wij hier ver afstand van moeten nemen. Lees maar met mij mee:

1 Corintiërs 10:20-21 “Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.”

In de eerste plaats gaan kerkmensen ervan uit dat dit te maken heeft met spookgeesten. Maar Let goed op dat Paulus hier zegt “dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten”. Wat bedoeld Paulus hiermee? Letterlijke seks hebben met een geest? Natuurlijk niet! Nee! Paulus waarschuwt hier voor boze denkwijzen, ofwel slechte denkwijzen. Zoals wij al eerder hebben gezien is dat een geest in de Bijbel staat voor Mind; ofwel denkwijze. Het gaat hier dus om slechte gewoonten wat door een slechte denkwijze wordt bevorderd. Want ook dit heeft te maken met afgoderij. Wie een andere denkwijze navolgt doet afgoderij.

Lees 1 Corintiers 10:14:

“Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!”

Afgoderij kan dus in verband worden gebracht met de andere jezus en een ander evangelie. Zoals al eerder is gezegd is dat een andere geest in 2 Corintiërs 11:4 te maken heeft met een ander soort denkwijze, een anti christelijke denkwijze. Daarom waarschuwt Paulus in 1 Corintiërs 10:20-21 dat wij geen deel moeten hebben aan boze denkwijzen wat uiteindelijk resulteert in afgoderij.

Indien de eerste de beste een andere jezus predikt, een andere evangelie predikt en een andere geest, die de apostelen niet hebben gepredikt dan verdragen mensen dit juist omdat kerken bezig zijn met zieltjes te winnen voor hun kerk. Dit levert extra salaris op voor de dominee of voorganger. Want wat heerst er in kerken? Waarom proberen kerken leden te vergaren? Om het geld! Afgoderij dus! Zij willen hun baan als voorganger of dominee niet opgeven. Want geen leden betekend ook geen salaris.

De andere jezus en de andere evangelie past goed in het straatje van vooral mega kerken en daarom wordt er een aangepast evangelie verkondigd wat ook wel een humanistische evangelie wordt genoemd.

Toets elk soort denkwijze

1 Johannes 4:1 “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.”

Ook Johannes waarschuwt ons dat wij iedere geest moet beproeven. Johannes zegt gewoon dit in de oorspronkelijke taal: Toets elke denkwijze en zie of deze wel van God zijn. Iemand die de waarheid verkondigd vanuit Mozes en de profeten heeft een denkwijze wat van God is. Waarom hamert Paulus erop dat onze denkwijze moet veranderen? Heel simpel, wij moeten een Heilig denkwijze ontwikkelen, ofwel een apart gestelde denkwijze die niet gelijk is aan deze wereld.

Omdat er gigantisch veel valse doctrines zijn wat door Judeo-christenenen word verkondigd, moeten wij ze elke keer toetsen aan het woord van God. Wij houden ons vast aan Mozes en de profeten. Judeo-christenen houden zich vast aan humanistische doctrines. Dit is wat Johannes zegt over mensen die vast houden aan de geboden van God. Welke geboden? Die van Mozes en de profeten.

1 Johannes 3:24 “En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.”

“En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.” Wat voor geest? Een denkwijze! God heeft ons een geheel nieuwe denkwijze gegeven wat voortkomt uit Mozes en de profeten, ofwel de geboden. De denkwijze van Judeo-christendom is gebaseerd op een anti christelijke denkwijze die niet in overeenstemming is met de Bijbel en gebaseerd op humanisme.

Conclusie

De andere jezus, de andere evangelie en de andere geest heeft te maken met een anti christelijke denkwijze wat zorgt voor verkeerde gewoontes. Het gevolg van een ander evangelie is dat er een andere denkwijze word ontwikkeld. Daarmee ontwikkel je een vruchteloos leven dat een schijn van godsvrucht met zich meedraagt.

2 Timotheus 3:3 “die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.”

Je ziet mensen elke zondag weer naar de kerk gaan. Dit is vaak vanwege traditionele trouwheid aan de kerk. God heeft niets aan tradities. Want traditie wordt een plicht wat uiteindelijk met tegenzin wordt gedaan, daarom ook de zwarte gezichten van mensen als ze elke zondag naar de gereformeerde kerk gaan. Weer andere mensen gaan juist niet met tegenzin naar de kerk en verheugen zich erop. Waarom? Om te leren? Nee! Om weer vermaakt te worden door de kerk met hun muziek en emotionele prediking en natuurlijk de gezelligheid onderling.

Kwamen de apostelen samen met tegenzin? Kwamen de apostelen samen om het gezellig te hebben? Nee! Zij kwamen samen om te leren, dat is heel iets anders dan wat wij tegenwoordig zien in kerken. Mensen gaan niet naar de kerk om onderwezen te worden in Gods waarheid. De één gaat traditioneelgetrouw naar de kerk en de ander gaat er naar toe om hun vleselijke behoeftes te bevredigen.

De conclusie is heel duidelijk dat in tegenwoordige tijd geen ruimte meer is voor de zuivere waarheid van God. Een leugen is in de ogen van judeo-christenen de waarheid geworden en de waarheid is een leugen geworden in de ogen van het judeo-christendom. De rollen zijn omgedraaid en de waarheid is vervangen met de leugen. Dit is de tijd waarin wij leven. Dit is waarom er geen kennis meer is in kerken.

Hosea 4:6 “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

Al de voorgangers, die het judeo-christendom leugens verkondigen, worden uitgespuugd door God. God laat zelfs weten dat Hij ze niet eens heeft gekend en dat lezen we in het volgende tekstegedeelte:

Mattheüs 7:22-23 “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”

Waarom worden zij de werkers der wetteloosheid genoemd? Omdat zij Gods wetten ontkennen, omdat zij beweren dat God Zijn wetten aan het kruis heeft genageld, zie onze Bijbelstudie op de website of bestel het kleine boekje “Werd Gods wet aan het kruis genageld?”. Wat deden deze wetteloze werkers? Zij doen wat het judeo-christendom doet, beoefenen heidense bijgeloof wat in een christelijk jasje is verpakt.

Het judeo-christendom is de lauwe tijdperk waarin wij nu leven. Daarom zien wij tegenwoordig niets meer terug in onze tijd aangaande Gods wetten. Dit lezen we namelijk in de volgende tekstgedeelte:

Openbaring 3:16 “Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Ik hoop dat deze korte overdenking als een waarschuwing mocht zijn en tegelijkertijd ook als bemoediging. Mag de God van Israël jullie rijkelijk zegenen en houd vast aan de geboden van God, Mozes en de profeten en verwerp de geboden der mensen, amen!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>