• Home
  • Christus overwon de duivel
8 juni, 2023
Sieuwerd Isachastra

De vorst van deze wereld

In tegenstelling tot wat kerkelijke geestelijken hun gemeenten eeuwenlang hebben voorgehouden, is er niet één vers in de Schrift dat de leer ondersteunt dat er ooit een letterlijke persoonlijke “geestwezen” Satan heeft bestaan. Dat wil niet zeggen dat er geen satan in de Bijbel staat. Die is er zeker — en het woord satan wordt in verschillende verzen genoemd. Maar Gods Woord beschrijft die tegenstander duidelijk als twee dingen. 1) De zonde in ons vlees. 2) Slechte mensen die zich verzetten tegen Gods rechtvaardige regering.

Zoals de fabel gaat, was “de duivel” ooit een hoge engel in de hemel, maar hij rebelleerde tegen God en werd neergeworpen op de planeet Aarde. De waarheid is dat deze doctrine al eeuwenlang wordt gebruikt om mensen bang te maken zodat ze de institutionele kerken en hun priesters gehoorzamen — “per slot van rekening”, wordt ons verteld, “zijn het alleen de priesters of dominees die ons kunnen leren hoe we beschermd kunnen worden tegen Satans intrigerende geestkracht”. Voor deze beweerde gids voor spirituele bescherming hebben generaties nietsvermoedende mensen hun geld gegeven, hun leven gewijd en hun bezittingen aan de kerken verpand. De doctrine van een persoonlijke duivel en “zijn demonen” is bijgeloof dat geworteld is in de rooms-katholieke en judaïstische onwetendheid van Gods Woord, en toch is het doorgegeven en wordt het nog steeds gepromoot door de protestantse kerken.

Het woord “bijgeloof” wordt maar één keer gebruikt in de Schriftteksten, in Handelingen 25:19. Het is wanneer Paulus in gevecht is met de overpriesters en oudsten van de Joden, en die corrupte priesters Paulus ondervroegen over “bepaalde vragen tegen hem van hun eigen bijgeloof –” (zie verzen 2,5,15,25) In overeenstemming met Gods waarheid die door Paulus wordt onderwezen, is dat woord dat we hier als bijgeloof zien het Griekse woord Dice-ee-daheee-mon-ee-ah, Strong’s Greek dictionary reference # 1174, 1175 dat specifiek “angst voor demonen” betekent (op 1169, 1142). [Bijgelovig” wordt ook maar één keer gebruikt, Handelingen 17:22, van dezelfde Griekse stamwoorden op # 1169 (bang) of #1142 (demonen)]. Moeten we dan in die joodse doctrine geloven? En waarom verwijst Gods Woord in de oorspronkelijke tekst naar het geloof in “kwade geestwezens en hun krachten” als bijgeloof?

Voor de waarheid zoekende christen schuilt er een groot geestelijk gevaar in het toegeven aan deze valse judaïsche/papale leer. Dat gevaar is een subtiele maar effectieve sabotage in iemands hart van de ware reden waarom Christus in het vlees kwam en van het kennen van het doel van Zijn verlossing voor ons. Gods Woord vertelt ons herhaaldelijk dat Jezus Christus kwam om de ZONDE, die in ons vlees heerste, te vernietigen; en niet om een denkbeeldige “Duivel” te vernietigen, zoals veel geestelijken beweren.

In dit geestelijke feit van verlossing van zonde rust onze verlossing veilig. Wanneer we dit ontvangen, gaat ook de deur open om Christus’ zeer reële tegenstanders te verslaan die Zijn regering haten. Zoals de Schrift leert, heeft Jezus vijanden die feitelijk levende wezens zijn, maar dit zijn sterfelijke mensen met goddeloze neigingen die op gepaste wijze met wettige middelen kunnen worden aangepakt. Het zijn geen geesten met mysterieuze krachten.

De Schrift leert dat de echte bekering van een gelovige (en zijn loskomen van de wegen van de wereld) is dat hij levend wordt gemaakt om de verlossing van Christus te begrijpen. Dit betekent dat we met een oprechte zekerheid precies weten wat het was dat Christus vernietigde, zodat we gered kunnen worden tot het eeuwige leven! Schriftuurlijk berouw is iemands geest veranderen om toe te geven dat we onszelf niet kunnen redden door onze werken, maar gered worden door Gods genadegave. (Ef.2:8,9; Joh.5:24). De vrucht die voortkomt uit dit ware berouw is gehoorzaamheid aan God door geestelijke liefde. (Joh.14:15; I Joh.5:3). Bekering is niet besluiten om te vechten tegen een “kosmische duivel en zijn demonen” in een of andere verwoede “spiritistische strijd” waarvan Paulus wist dat het bijgeloof was (Dice-ee-daheee-mon-ee-ah).

Geloven dat Christus kwam om een persoonlijke vijand van het Duivelse Wezen te vernietigen en dat onze primaire en huidige strijd tegen de vermeende kwade kracht van dit wezen is, is een ontkenning van de verlossing die door onze God is bewerkt. Waarom? Juist omdat de Schrift uitlegt dat de echte Duivel die Christus kwam overwinnen de ZONDE in ons sterfelijke vlees is, onze grootste vijand volgens God. De secundaire betekenis van een “satan” is dat dit woord gebruikt wordt om louter sterfelijke mensen te beschrijven die tegenstanders zijn van de eeuwig levende God en Zijn wetten. [Satan” betekent alleen maar “tegenstander”, Strong’s Hebrew #7853, 7854. Het waren de vertalers van de kerken die een hoofdletter “S” toevoegden aan dit gewone zelfstandig naamwoord in de Engelse Bijbels, waardoor de persoonlijke “Satan” Duivel werd gepromoot als een doctrine].

De verlossingswaarheid. De Schrift legt het kort en bondig uit:

Een zeer kort overzicht van welke “duivel” het precies was die Christus vernietigde door Zijn kruisiging aan het kruis, is als volgt: (dit is zeker geen volledige studie)

Hebreeën 2:14 “Want gelijk ook de kinderen deel hebben aan vlees en bloed, zo heeft Hij (Jezus) ook zelf deel aan hetzelve gehad, opdat Hij door de dood zou verdelgen, die de macht des doods had, namelijk de duivel;”.

Romeinen 6:6 “Dit wetende, dat onze oude mens met Hem (Jezus) gekruisigd is, opdat het lichaam der ZONDE VERWIJDERD zou worden, en wij voortaan de zonde niet meer zouden dienen.”

Bovendien, wat leert de Bijbel over datgene wat de oorzaak van de dood is, de “macht van de dood”, die in de wereld is gekomen? Een gevallen duivelse engel of misschien een kosmische New Age Galactische Duivelse kracht? Niet waar.

Het is niemand anders dan de zonde:

Romeinen 5:12 “Daarom, gelijk door één mens (Adam) de ZONDE in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood over alle mensen heengegaan, omdat allen gezondigd hebben.”

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Meester.”

Het is duidelijk, zoals we hierboven zien, dat ZONDE (niet een onzichtbare duivel) de oorzaak en de kracht van de dood is.

Maar “wacht even” zou je kunnen zeggen, “mijn prediker zegt dat de duivel de vorst van deze wereld is”.

En wat is de “vorst van deze wereld” die heerst in het kwaad van de harten van de mensen? Is deze prins een letterlijke duivel die Satan wordt genoemd, zoals sommigen onderwijzen? Nogmaals, nee. Gods Woord zelf legt zijn eigen symboliek uit. Het is de zonde die “de vorst is die heerst” over de wereld:

Johannes 12:27 (Jezus zei) “Nu is mijn ziel verontrust; en wat zal ik zeggen? Vader, verlos Mij van deze ure; maar om deze oorzaak ben Ik tot deze ure gekomen.

28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Toen kwam er een stem uit de hemel, zeggende: Ik heb hem verheerlijkt, en zal hem wederom verheerlijken.

29 Het volk dan, dat erbij stond en het hoorde, zeide, dat het donderde; anderen zeiden: Een engel sprak tot hem.

30 Jezus antwoordde en zeide: Deze stem kwam niet om mij, maar om uwe wil.

31 Nu is het oordeel over deze wereld; nu zal de vorst van deze wereld worden uitgeworpen.”

God zij geprezen, de Schrift leert ons dat Christus kwam om deze “heersende vorst” uit te drijven, maar deze “vorst” is hetzelfde wat we zojuist lazen in de verzen hierboven waar Christus de “duivel” vernietigde, namelijk de ZONDE bij de kruisiging.

Romeinen 5:21 “Opdat, gelijk de ZONDE tot de dood toe regeerde, alzo ook de genade door gerechtigheid tot het eeuwige leven regeere door Jezus Christus, onze Meester”.

Romeinen 6:16 “Weet gij niet, dat, aan wie gij u dienstknechten geeft om te gehoorzamen, ZIJ ZIJN dienstknechten, aan wie gij gehoorzaamt; hetzij van zonde tot de dood, hetzij van gehoorzaamheid tot gerechtigheid?”(een heel goed voorbeeld hier van hoe de Bijbel zonde personifieert als een heerser, een regerende vorst, en een “zijn”).

Bovendien leggen de Schriftteksten verder uit dat deze “Duivel” die werd veroordeeld door het kruis van Jezus Christus, door welk kruis die “Duivel” werd vernietigd en van “zijn” heerschappij werd ontdaan, eigenlijk de zonde zelf is. Dit is de verlossing van het offer van Jezus — Zijn overwinning op de zonde, verpersoonlijkt door de term die wij kennen als “de Duivel”. Christus veroordeelde en vernietigde geen “geestelijke duivel”, maar Hij veroordeelde en versloeg de zonde voor ons.

Romeinen 8:3 “Want wat de wet niet kon doen, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God door zijn eigen Zoon te zenden, in de gelijkenis van zondig vlees, en voor de zonde, de zonde in het vlees veroordeeld.”

1 Johannes 3:5 “En gij weet, dat Hij geopenbaard is, om onze zonden weg te nemen; en in Hem is geen zonde.”

Ja, lieve christelijke broeders en zusters, Jezus Christus werd in het vlees geopenbaard met het doel om Zijn bloedverwanten de grootste verlossing te geven – de vernietiging van de zonde in ons vlees (de “duivel”) – door welke vernietiging we rein worden gemaakt tot eeuwig leven in de ogen van onze liefhebbende hemelse Vader. In die ware verlossing heeft Christus voor ons de ZONDE (de vorst van deze wereld) overwonnen, door welke overwinning Hij nu Zijn dienaren heeft vrijgemaakt om Zijn Koninkrijksregering op aarde met overwinning te onderwijzen.

Vervalste doctrines over “satan” en het verspillen van kostbare tijd aan het bestrijden van een denkbeeldige “hem/het” zijn hindernissen bij het handhaven van Gods Koninkrijkswetten. De gelovigen in Christus hebben in deze tijd van de geschiedenis veel te doen en hoeven niet verstrikt te raken in verkeerde invloeden van geïnstitutionaliseerde kerkenraden, maar “spreekt gij de dingen die een gezonde leer zijn” (Titus 2:1). Zoals de Schrift ons vertelt, heeft Christus de doodsgreep van de zonde op ons vernietigd, zoals Hij de zonde zelf (“de duivelse vorst die heerste”) aan Zijn kruis heeft vernietigd voor allen die Hij heeft uitverkoren. Het is nu onze taak om het Koninkrijk te onderwijzen, Gods regering voor het gezin en de natie.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>