• Home
  • Beschouwingen over de Opname der Gemeente- Deel 2
28 december, 2022
Arnold Kennedy

“ONTMOETEN”

Een populair idee is dat christenen zullen opstijgen naar “de hemel” om Jezus te ontmoeten, en later met Hem naar de aarde terugkeren. Het woord “apantesis” betekent “ontmoeten”, net als vandaag. Maar wat is het tijdstip waarop zij die “leven en blijven” deze ontmoeting hebben? Wat gebeurt er eerst? Laten we kijken naar de volgorde zoals gegeven in 1 Thess 4:13-18..

1. De Heer zelf zal neerdalen. -[Eerst, en eenmalig]. 2.De schreeuw. -[Keleuma, een uniek woord].

3.De stem van de aartsengel. -[Stem is ‘geluid’]. 4.De bazuin van God. -[De laatste bazuin].

5. De doden in Christus staan op. -[Opstanding].

Het ‘dan’ van vers 17 komt hier tussenin, dus het volgende hebben we in volgorde:

6. De ‘inhaalslag’ samen. -[De levenden plus de opgestane].

7. De ontmoeting in de lucht en dan voor altijd bij de Heer zijn. -[Er staat niet waar…”in de lucht” is geen plaats]. Zelfs als men “lucht” zou gebruiken als “atmosfeer”, is dit niet buiten de luchtgordel van de aarde.

Ons wordt hier niet duidelijk verteld of de eerste vijf gebeurtenissen al dan niet gelijktijdig plaatsvinden, maar in 1 Kor. 15:50-54 wordt ons verteld dat het tijdsbestek “in een oogwenk” is en dat wanneer de bazuin klinkt de doden zullen worden opgewekt. Dit is een passage die bevestigt dat deze tijd die is van de laatste bazuin aan het einde van de beproevingen. Dan wordt ons gezegd: “En wij zullen veranderd worden”, onkreukbaarheid aandoen. Vers 17 komt tussen [5] en [6] hierboven. Het vers begint met “dan”, wat aangeeft dat de bovenstaande vijf gebeurtenissen eerst plaatsvinden. “Dan” is eipeita, wat vertaald is als “daarna”, “daarop”, en heeft betrekking op tijd of volgorde. De context waarin het woord in de Schrift voorkomt geeft aan “onmiddellijk daarna, maar in dezelfde tijdsperiode”. In deze passage beantwoordt Paulus zorgen over de christenen die reeds gestorven zijn. Hij vertelt hen dat de doden in Christus zullen worden opgewekt, en dat Jezus hen zal meenemen als Hij neerdaalt. Hij vertelt deze bezorgde christenen dat zij dan voor altijd samen zullen zijn met de opgestane doden. Dit feit wordt genoemd als een troost voor christenen -[1 Thess.5:11]. In dit vers wordt christenen opgedragen elkaar met deze woorden op te bouwen. In plaats van dit te doen wordt de “opname”-leer onderwezen; deze vernietigt door losheid aan te moedigen, in plaats van op te bouwen in “goddelijke opbouw” -[1 Tim. 1:4].

In het “zo zullen wij altijd bij de Heer zijn” waarmee de passage besluit, staat helemaal niets over of dit op of buiten de aarde zal zijn. De veronderstelling dat bij de Heer zijn betekent dat je van de aarde af bent, komt voort uit de veronderstelling van wat “hemel” in deze passage betekent. Aangezien de Derde Hemel op aarde is, kunnen we er zeker van zijn dat het betekent dat de Heer op aarde is. Het is niet zo dat de Heer terugkeert om ons te brengen waar de opgestane doden zijn, maar het is zo dat de Heer de opgestane doden brengt waar wij [“zij die leven en blijven”] zijn. Het heeft geen zin om de opgestane doden terug te brengen naar de aarde en ze dan onmiddellijk weer weg te nemen, zoals sommigen suggereren. [Maar, het zal letterlijk “hemel op aarde” zijn als we voor altijd bij de Heer zijn].

Om na te gaan of “voor altijd bij de Heer zijn” betekent op of buiten de aarde zijn, moeten we dit bevestigen met profetie die zou voorspellen waar dit zal zijn. Aangezien er geen profetie is die het weggenomen worden van de aarde ondersteunt, moet de populaire opvatting ondersteund worden door “typen”. Bijvoorbeeld, “Henoch wandelde met God, en hij was niet want God nam hem” wordt gezegd als een type van opname. De Bijbel zegt nergens dat Henoch werd opgenomen [harpazo], maar dat hij werd vertaald [metatithemi]. Als iemand wil zeggen dat deze twee Griekse woorden hetzelfde zijn, is hij oneerlijk bezig. Hieraan voegen zij als type het verhaal toe over Elia die in een wagen van vuur omhoog werd gedragen. Elia werd omhoog gedragen naar de “hemel” of naar “shamayim” wat de plaats is waar vogels vliegen -[Ezechiël 31:13]. Als Elia in de populaire opvatting was opgenomen, dan is hij misschien niet erg hoog gegaan! Als we onze toevlucht wilden nemen tot “typen” om een punt te bewijzen, zouden we kunnen spreken over Mozes die van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Toch werd Mozes begraven, begraven op aarde! -[Deut.34:6], dus waar was hij een type van?.

We kunnen allemaal weer lezen over Jezus die wordt “opgenomen” en een wolk die Hem uit hun zicht opneemt. Hier is “opgenomen” “analambano” in vers 2 van het eerste hoofdstuk van Handelingen, terwijl het “epairo” is in vers 9, en dus moeten de liefhebbers van de opname beslissen op welk woord zij doelen, als zij dit als “type” willen gebruiken. Geen van beide heeft de betekenis van “harparzo”.

De liefhebbers van de opname der gemeente gebruiken ook graag Openbaring 7:14 om te zeggen dat “zij die uit de grote verdrukking kwamen” werden opgenomen. “Kwamen uit” is hier “erchomai” wat nauwelijks past omdat het te maken heeft met verwanten die aankomen. [niet verlaten].

Om te zeggen dat degenen die het Lam volgen “duidelijk de opname van 144.000 Joodse evangelisten beschrijven” gaat echt te ver in de verbeelding. Afgezien van het eigenaardige, maar ten onrechte gebruikelijke gebruik van “Joods” voor “Israëliet”, is “volgen” hier “akoloutheo”, wat de betekenis heeft van “vergezellen als een discipel, zich standvastig vastklampen aan, of degene volgen die voorgaat”. Het heeft niets te maken met iemand die “weggenomen” wordt.

Van de “twee getuigen” uit Openbaring 11:3-12 staat geschreven dat zij “ten hemel opstijgen in een wolk”, en hier is “opstijgen” “anabaino”, wat te maken heeft met traplopen, dus dit kan moeilijk in verband worden gebracht met alle religieuze opvattingen over “de opname der gemeente”, hoe veel pogingen ook worden gedaan om het als type “passend” te maken.

WIE WORDEN MEEGENOMEN EN WIE BLIJVEN OVER?

Een belangrijk punt is, wie wordt er genomen en wie blijft er achter? Een andere overweging is of degenen die worden weggenomen, afkomstig zijn uit allen op aarde of alleen uit Gods volk. De populaire gangbare leer is dat uit alle volkeren op aarde de goeden worden weggenomen en de slechten worden achtergelaten. Zo stelt Jezus het niet. [Het tegenovergestelde van wat Jezus zegt maakt de opnameleer tot een slechte leer].

Matt.13:39 “Zo zal het zijn aan het einde van de wereld [tijdperk]. De engelen zullen komen en de goddelozen van de rechtvaardigen scheiden”.

Evenzo zien we deze zelfde volgorde in de verslagen:

1. -Van het net en de vissen worden de slechten weggeworpen en de goeden verzameld.

2. -Van het onkruid en het koren … de slechte worden EERST verbrand en dan worden de goede verzameld – [Matt.13:30].

3. -Over de man zonder bruiloftskleed die gebonden werd en in de buitenste duisternis geworpen…hij werd uitgeworpen voordat het feest begon -[Matt.22:11].

4. -Van de Edomitische leiders van het Jodendom die uit het Koninkrijk worden gestoten voordat de uitverkorenen in het Koninkrijk van God gaan zitten -[Lucas 13:28].

5. -Over de dagen van Noach, die verbonden zijn met het feit dat de één genomen en de ander gelaten wordt in de gelijkenis van de twee die in het veld zijn, en ook de gelijkenis van de twee vrouwen die aan de molen malen. Jezus spreekt hier over het einde van dit tijdperk. Hij zegt dat het zal zijn “als de dagen van Noach”. Het slechte zal worden weggenomen in de dood zoals in de dagen van Noach. De voornaamwoorden in dit gedeelte bevatten zowel “zij” als “gij”. Het zijn de “hen” die “genomen” en “meegenomen” worden -[Matt. 24:37-42]. Ons wordt verteld dat de zondvloed kwam en “hen” allen “meenam” in de dood.

DE ZIEKTE

Het populaire beeld is dat Gods volk van de aarde wordt weggenomen en alle anderen achterlaat in de verdrukking. Jezus zegt dat het de “goddelozen” zijn die worden weggenomen. De “goddelozen” zijn niet alle anderen dan christenen, of onbekeerden. Het zijn de “poneros” die een kwade invloed hebben in Gods Koninkrijk. Poneros is niet harmartolos, het laatste betekent eigenlijk zondig of “het doel missen”. Alle christenen zijn zondig, maar ze zijn niet allemaal slecht. Dit is een onderscheid dat niet algemeen wordt gemaakt, maar er kan geen begrip zijn, of juiste leer, tenzij het Woord juist verdeeld is.

[NB: Als iemand deze verschillen wil doornemen, kan hij beginnen met 1 Tim.1:9-10, waar we ook de categorieën vinden van wettelozen, ongehoorzamen, goddelozen, zondaars, onheiligen, profanen, moordenaars, mensenmishandelaars, hoerenlopers, homoseksuelen, leugenaars, meineed plegers, en alles wat in strijd is met de gezonde leer].

Beide Testamenten vertellen hetzelfde verhaal over het einde van de “goddelozen”. Zij moeten worden “afgesneden” of “weggenomen”. Er zijn vele definities van wie “goddelozen” zijn in de Schrift, en veel kerkgangers zijn goddeloos en weten het niet, [b.v. Psalm 10:2-15, “De goddeloze. God is niet in AL zijn gedachten”]. De goddelozen zijn zij die weten wat goed is, maar weigeren te doen wat goed is. Zij zijn teruggekeerd naar hun braaksel. De onbekeerden weten niet alles wat goed voor hen is, maar de goddelozen weten wat God wil dat zij doen, en ook wat God niet wil dat zij doen. Toch gaan de goddelozen door en doen wat God niet wil dat ze doen. 2 Petrus 2:15 zegt dat zij de rechte weg hebben verlaten en dat het beter is de weg der gerechtigheid niet te kennen dan deze te kennen en zich ervan af te keren. Met andere woorden, de “goddelozen” zijn zij die zich van de waarheid hebben afgekeerd. Zij verkeren in een slechtere toestand dan de onbekeerden!

– Zij zijn als Esau en zijn nakomelingen [Edom] waarvan God zegt dat hij ze haat – [Rom. 9:13]. Ezau werd verworpen en kon geen plaats van berouw vinden – [Heb.12:17].

– Zij worden verworpen zoals koning Saul die weigerde God te gehoorzamen –[1 Sam: 15:23]-God verwierp koning Saul.

– Zij zijn degenen die de verordening van God weerstaan, en ontvangen voor zichzelf verdoemenis -[Rom.14:2].

-Zij eten en drinken verdoemenis voor zichzelf, niet onderscheidend het lichaam van de Heer -[1Kor.11:29].

-Zij hebben “verdoemenis omdat zij hun eerste geloof hebben afgeworpen” -[1 Tim. 5:2].

-Zij worden verworpen omdat zij doornen voortbrengen en verbrand zullen worden -[Hebr.6:8].

-Zij kijken achterom en zijn niet geschikt voor het Koninkrijk van God -[Lucas 9:62].

-Zij zijn degenen die hun talenten niet gebruiken: “En werpt de onrendabele dienstknecht in de buitenste duisternis; daar zal geween en tandengeknars zijn”.

Zelfs in dit tijdperk is het een vereiste dat goddeloze mensen uit de christelijke vergadering worden gezet -[1 Kor. 5:13- “Daarom, doe die goddeloze van u weg”]. In plaats van deze excommunicatie toe te passen en te onderwijzen wie de goddelozen zijn, verandert de populaire leer dit en zegt dat de goddelozen de onbekeerden zijn. De onbekeerden zijn “onbekeerden”, niet “goddelozen”. Er zijn drie hoofdgroepen, de onbekeerden, de bekeerden en de goddelozen. Vanwege de leer over “eens gered, voor altijd gered” kunnen er volgens deze leer geen “goddelozen” zijn. Daarom is hun idee dat er alleen geredden en ongeredden zijn, waarbij de “geredden” worden opgenomen en de ongeredden op aarde achterblijven. De waarheid is omgekeerd en veranderd! Als er een woord zou bestaan als “opname der gemeente” dan zou het van toepassing zijn op de “opname van de goddelozen”. Deze “opname” is niet zaligmakend; het is een oordeel! God neemt de goddelozen niet op in het Koninkrijk van God. Wat Jezus zegt over deze beledigende goddelozen is:

Matt.13:41-42 “De zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat overtreedt, en hen die ongerechtigheid doen, en zij zullen hen in een oven van vuur werpen; daar zal geween en tandengeknars zijn. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader”.

Dan zegt Jezus: “Wie oren heeft, die hore”. Laten we dit goed horen! De goddelozen worden UITgenomen, en dit betekent dat zij die overblijven NIET de goddelozen zijn.

LEERSTELLIGE SCHIZOFRENIE

Twee populaire maar tegengestelde overtuigingen worden tegenwoordig tegelijkertijd onderwezen;

[a] Dat Christus naar de aarde zal terugkeren met Zijn heiligen en over alle volken zal heersen met een ijzeren staf-[Openb.2:26-27].

[b] Dat christenen zullen worden weggenomen van de aarde naar de hemel.

Om te proberen de twee geloven met elkaar te verbinden is het nodig geweest mechanismen te bedenken om dit te bedekken. Deze variëren in wat vaak wordt aangeduid als voor de verdrukking, midden in de verdrukking en na de verdrukking posities. De voor de grote verdrukking en de midden in de verdrukking moeten de profetische geschriften opnieuw bewerken om te proberen de profetie hiermee in overeenstemming te brengen. Het wordt allemaal zo ingewikkeld dat de gemiddelde mens het niet kan begrijpen. Deze standpunten staan ver af van het oorspronkelijke “na het millennium” standpunt. Het is de verrukkingsleer die chaos onder christenen heeft veroorzaakt. Het onzekere geluid dat hierdoor in de profetie is ontstaan, heeft menigte vernietigd en vergaderingen en gezinnen gesplitst. Dat is het gevaar van deze “opname”-leer, en daarom kan dit niet worden behandeld als een minder belangrijke leer.

Het is niet de bedoeling van dit document om de drie voornaamste profetische standpunten te bespreken, noch om Futurisme..v..Historische, of Dispensatieleer te bespreken. Er zijn standpunten over zinsneden als Jezus die komt “voor zijn heiligen” en “met zijn heiligen” die sommigen ter discussie stellen. Zij proberen met deze uitdrukkingen te zeggen dat er twee wederkomsten van Jezus zijn, maar dit zijn geen geldige vergelijkingen en ze hebben geen betekenis, want “heiligen” omvat zowel de levenden die “blijven” als de opgestanen. Dus “voor” en “met” verwijzen naar dezelfde tijdsperiode. We hebben gezien dat deze beiden de Heer op hetzelfde moment “samen” ontmoeten. En natuurlijk is er geen profetische stroom over de twee komsten van Jezus. Dispensationalisten praten over nieuwtestamentische openbaring van mysteries om hun positie te bepalen, en negeren de verklaring dat God niets zou doen zonder door zijn profeten te spreken-[Amos 3:7].

Een van de onbegrijpelijke dingen van degenen die futurisme en enige vorm van dispensatietheologie aanhangen, is hoe zij Daniël 9:27 kunnen aanhalen over “het midden van de week” en dan zeggen dat de tweede helft van diezelfde week ergens in de toekomst ligt. Om dat te doen moeten zij dingen zeggen zonder profetische of bijbelse basis zoals, “Gods profetische klok is gestopt met tikken”! De “grote vervolging tegen de Kerk”-[Handelingen 8:1]- of de verdrukkingsperiode vanaf “het midden van de week” tot aan de steniging van Stefanus, duurde drie en een half jaar [de tweede helft van dezelfde week van jaren]. Aan het einde van deze periode was de vroege kerk “in het buitenland verstrooid”.

Het is populair bij misleidende leraren om te gaan spreken over het klaarstaan voor de ontmoeting met Jezus die “voor het einde van deze samenkomst zou kunnen komen”. Bij de uitleg van 1 Thess.4:13-15 zullen zij zeggen dat er een opstanding is voordat men “wordt opgenomen”. Het is de vraag wat zij zouden antwoorden als iemand hun zou vragen naar de opstanding tijdens de samenkomst! Waarschijnlijk zouden velen een grote schrik krijgen om de doden in Christus onder hen te zien opstaan [staan = anistemi]. De timing wordt niet genoemd.

In 1 Korintiërs 15 lezen we dat Jezus regeert “totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd”, totdat uiteindelijk de dood zelf is vernietigd. Is de Ruiter op het witte paard in de hemel of op aarde? Zijn deze vijanden in de hemel of op aarde?

MAKEN GODS MENSEN BEPROEVINGEN MEE?

Misschien ligt de grootste onderbouwing van de juiste leer eenvoudigweg in de veelheid van verslagen en verklaringen dat God zijn volk door beproevingen voert, in plaats van ervan weg te gaan. Er zijn verzen als: “En om te wachten op zijn zoon uit de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons heeft verlost van de komende toorn” – [1 Thess. 1:10] die bedrieglijk worden gebruikt om de valse opnameleer te ondersteunen. Een onderzoek van “verlost” door het Nieuwe Testament van het gebruik van “rhuomai” = “redden of verlossen” zal snel aantonen dat deze verlossing niet is door Zijn volk weg te halen uit de problemen, maar dat het eerder is door verlossing van ongerechtigheid en goddeloosheid. De komende toorn is “tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid houden” – [Rom. 1:8]. Nogmaals, de toorn van God is tegen de “goddelozen”. Het zijn altijd de goddelozen die verwijderd en geoordeeld moeten worden.

Het hele beeld dat Gods volk vóór de verdrukking wordt weggenomen, is onjuist. Het eerste gebruik van het woord “verdrukking” in het Engels van de KJV is dit…het is al geciteerd:

[Deut.4:30]. “Wanneer gij in verdrukking zijt, en al deze dingen over u komen, zelfs in de laatste dagen, indien gij u tot de Here, de God, wendt, en zijn stem gehoorzaamt, [want de Here, uw God, is een genadige God], zal Hij u niet verderven, noch het verbond uwer vaderen vergeten, dat Hij u gezworen heeft”.

De plaats van vervulling van het verbond is op aarde. Dit kan niet waar zijn als christenen van de aarde worden “weggenomen”.

Voor degenen die meer geschriften willen hebben over Gods volk dat door verdrukking wordt gebracht, zal het volgende helpen:

2 Sam. 22:7 2 Kron. 15:4 Neh. 9:27 Psalm 4:1

Psalm 18:6 Psalm 27:12 Psalm 32:7 Psalm 59:16

Psalm. 102:2 Psalm 107:6 Psalm 108:12 Jesaja 26:16

Jesaja. 59:19 Jesaja. 63:9 Hosea 5:15

Matt. 24:9 “Zij zullen u overleveren om verdrukt te worden”.

Matt. 24:21 “Want dan zal er grote(lange langdurige) verdrukking zijn”. [de uitverkorenen zijn daarin].

Matt. 24:29 “Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen”. Jezus komt terug om zijn uitverkorenen te redden en te verzamelen uit de verdrukking.

Markus 13:19 “Want in die dagen zal verdrukking zijn, zoals sinds het begin van de schepping niet geweest is”. Johannes 16:33 “In de wereld zult gij verdrukking hebben. ”

Handelingen 14:22 “Wij moeten door veel verdrukking het Koninkrijk Gods binnengaan”.

Rom.5:3 “Wij roemen in verdrukking”.

Rom. 12:12 “Geduldig in verdrukking”.

Openb. 2:9 “Ik ken uw werken en verdrukking…”.

Openb. 7:14 “Dezen zijn het, die uit de grote(lange, langdurige) verdrukking gekomen zijn…”.

We kunnen er niet “uitkomen” zonder eerst “in” verdrukking te zijn. [OPMERKING: “Verdrukking” en “beproeving” zijn hetzelfde woord in het Grieks].

Er zijn mensen die leren dat christenen helemaal niet hoeven te lijden, omdat Jezus namens hen heeft geleden. Vervolgens zeggen zij dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over alle moeilijkheden die over de aarde komen, omdat “wij” van de aarde zullen worden weggenomen voordat het allemaal gebeurt. Deze leraren geloven niet: “Indien wij met hem lijden, zullen wij met hem heersen” – [2 Tim. 2:12], of het hierboven geciteerde “Wanneer gij in beproeving zijt”. Zij geloven Jezus niet als Hij zegt:

Matt. 24:22 “Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het begin der wereld, tot op heden, noch ooit zal zijn, en, tenzij die dagen verkort worden, zou er geen vlees behouden worden. Maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden”.

Het zou niet veel zin hebben de dagen te verkorten omwille van de uitverkorenen, als de uitverkorenen niet op aarde zijn. De “uitverkorenen” zijn nog steeds op aarde in deze verdrukking. In de passage waar Jezus spreekt over “onmiddellijk na de verdrukking van die dagen” [v29] is deze verdrukking vóór zijn terugkeer [v30]. Jezus begint dit gedeelte over zijn terugkeer met te zeggen: “Laat niemand u misleiden”. Hij zegt dat velen misleid zullen worden. Jezus wijst dan op de tien maagden, als waarschuwing! Maagd zijn is niet genoeg; ook een maagd moet een voorraad verse olie hebben, anders wordt ze buitengesloten!

VALSE COMFORT

De steun van de jezuïeten [rooms-katholieken] aan de “opname”-leer kan historisch worden gevolgd. De moeder der hoeren en gruwelen der aarde heeft de drie maten meel gezuurd, zoals Jezus zei dat zou gebeuren -[Matt.13:33], en Rome zal nog dronken worden met het bloed van de heiligen en de martelaren van Jezus -[Openb.17:6]. Dit zal inderdaad verdrukking zijn voor de heiligen van God! Dit zuurdesem van de “opname der gemeente” is doorgedrongen tot misschien wel 90% of meer van de huidige grote kerken. De meeste moderne Bijbelvertalingen [van rooms-katholieke minderheidsteksten] hebben alle verwijzingen naar “troost” verwijderd door vertalingen te veranderen of zinnen weg te laten. Vergelijk bijvoorbeeld Jesaja 61:1 met Lucas 4:18, waar de zin “Hij heeft mij gezonden om gebroken harten te verbinden” uit het Nieuwe Testament is weggelaten. [Ja, zelfs in de NIV. Kijk maar.] Het woord parakaleo, dat in I Thess 4:13 en 22 andere plaatsen in de KJV is vertaald als “troost”, komt 107 keer voor in het Nieuwe Testament. “Troost” verdwijnt snel in nieuwe vertalingen! Maar de lexiconbetekenissen van “troosten”, “smeken”, “aansporen”, “bemoedigen”, “troosten” zijn in feite niet verdwenen. Zelfs de “Trooster” is in de NIV veranderd in “Raadsman”, en in latere vertalingen in New Age woorden als “helper” die gebruikt worden voor geestenbegeleiders of demonen. Over deze “doctrines van duivels” in de laatste dagen wordt geprofeteerd in 1 Tim.1:4 en dit houdt verband met christenen die van het geloof afwijken en “hun geweten met een heet ijzer laten schroeien”. Vóór de “opname der gemeente” vermaant Paulus over de manier van leven die christenen moeten leiden. Na de passage waarschuwt Paulus voor het wandelen als “kinderen van het licht” en voor hen om te trachten de komende toorn te ontlopen. Het volgende hoofdstuk is een voortzetting van hetzelfde onderwerp en in 1 Thess.5:11 spreekt hij opnieuw over troost: “Daarom troost u samen en voedt elkaar op”, omdat de levenden en de opgestane “samen met hem moeten leven”.

Vandaag de dag is de aangeboden troost een valse troost. Parakaleo is in de KJV 43 keer vertaald als “smeken”, maar we vinden niets meer zo sterk als mensen smeken tot een totaal transparant leven of opmerken dat “als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is” de voorwaarde en manier is om te wandelen zodat het Bloed van Jezus ons kan reinigen van alle zonde -[1 Johannes 1:7]. In plaats daarvan vinden we de leer dat als iemand een belijdenis van verlossing heeft afgelegd, hij zich niet al te veel zorgen hoeft te maken omdat “Jezus het allemaal heeft gedaan” en hoe dan ook, ze zullen hoe dan ook worden weggenomen. Met andere woorden, er is geen juist onderwijs over wie de “goddelozen” zijn, of dat als iemand goddeloos wordt bevonden zonder het kleed der gerechtigheid, hij onder de “goddelozen” moet worden geteld en zal worden afgesneden. Zij zullen niet “verzameld” worden met de opgestanen. Zij zullen altijd in de buitenste duisternis zijn, niet “altijd bij de Heer”.

De verzen uit Jesaja 66 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in de paragraaf hieronder worden aangehaald, zijn helemaal te zwaar voor de kerkgangers van vandaag, maar dat hele hoofdstuk is gericht tot Gods volk! Daarin zegt God dat Hij hun waanideeën zal uitkiezen! “Daarom zal God hun een sterke waan zenden, dat zij een leugen geloven, opdat zij allen verdoemd worden, die de waarheid niet geloven, maar een lust hebben in ongerechtigheid” – [2 Thess.2:11]. Jesaja 66 vergelijkt hun aanbidding met het eten van varkensvlees, het drinken van varkensbloed en het doen van afschuwelijke dingen terwijl zij God proberen te aanbidden. Hij vertelt ons naar wie God op zoek is ; het is naar hen “die beven voor Mijn woord”! De mensen wordt niet langer geleerd te beven voor het woord van de Heer. Er is niet langer “vreze Gods voor hun ogen” – [Rom.3:18]. Er is niet langer “een zeker angstig uitzien naar het oordeel” voor moedwillige zonde – [Hebr.10:26-27]. Zoals Jezus zegt: “Smal is de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden”. “Smal” is thlibo wat betekent “verdrukking ondergaan”! Dit maakt de “opname”-leer duidelijk voor wat het is, namelijk een valse belofte van het ontsnappen aan de verdrukking.

De hele strekking van de Schrift staat haaks op de populaire “opname”-leer. Bedriegen, of proberen de verantwoordelijkheid voor je daden te ontlopen, vinden we twee dingen:

Het “bedrieglijk omgaan met het Woord van God” [2 Kor. 4:2].

De plaats van de Schrift en de Openbaring van God wordt in twijfel getrokken. Het “Heeft God het gezegd?” van Satan.

De leer is te heftig om te hanteren vanwege controverse en verwarring. Het negeren van de profetische geschriften -[2 Petrus 1:21].

Zeggen dat we alleen “de centrale doctrines van het Christelijk geloof” hoeven te onderwijzen, en negeren dat “de mens niet zal leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat voortkomt uit de mond van God” -[Deut. 8:3 en Matt.4:4]. En dan zeggen zij: “Wij raken niets controversieels aan, want dat brengt verdeeldheid in de kerk”.

Onderwijzen dat het oordeel “niet de aard van God is”, en daaruit afleiden dat de toorn van God niet “geopenbaard is tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid houden” – [Rom. 1:18]. De waarheid moet gekend zijn om haar te kunnen “vasthouden”. Het oordeel is gericht tegen gelovigen die niet “wandelen in het licht” dat ieder persoonlijk heeft ontvangen. Er zijn 194 verwijzingen naar “afgesneden” in de KJV. De betekenis is heel duidelijk!

DE AARDE

Het gebruikelijke uitgangspunt voor de leer van de “vervoering” is te beginnen met Johannes 14:1-3, waar wordt gezegd dat Jezus ons een plaats in de “hemel” bereidt. In Zijn woorden “Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u een plaats bereid heb, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijt, waar Ik ben”. Ten eerste wordt er in dit vers niet gesproken over de “hemel”, noch over waar de “plaats” is. Op het moment van spreken was Jezus OP AARDE, en Hij zei dat Hij terug zou komen OP AARDE, “opdat gij ook zijt waar Ik ben”. De enige “plaats” die genoemd wordt is “aarde”. Maar we moeten verder gaan om te zien wat “tropos” = “plaats” werkelijk betekent. We vinden acht verwijzingen en dit zijn de vertalingen in de KJV:

“Evenals” Matt.23:37.
“Zoals” Handelingen 1:11 en Judas 1:7.
“In alle opzichten” Rom. 3:2 en Fil. 1:18.
“Alle middelen” 2 Thess 2:3.
“Alle middelen” 2 Thess 3:16.
“Gesprek” Hebr. 13:5.

Hieruit kunnen we met zekerheid zeggen dat de simplistische betekenis die de opname aanhangers aan dit woord geven niet het juiste beeld is.

Het is niet de strekking hier veel te zeggen over de plaats waar het Koninkrijk der hemelen is waar Jezus het hier over heeft, maar Jezus zegt dat Hij naar de aarde zal terugkeren en Zijn Koninkrijk zal innemen -[Zie de gelijkenis van de wijngaard -Matt 21]. De “wijngaard” is een specifiek beperkt gebied op aarde met een haag eromheen -[Marcus 12:1].

De plaats waar Israël met God regeert is op aarde -[Openb.5:10-“En wij zullen heersen op de aarde”]. Gods wil wordt nu gedaan in de derde hemel, en het zal spoedig op aarde gedaan worden als Israël met God regeert. Dat is iets waarvoor wij gevraagd worden te bidden: “Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel”. Israël is daartoe Gods strijdbijl over de andere rassen -[Jer. 51:20]. Israël moet worden teruggebracht naar het land dat aan de vaderen van Israël is beloofd -[Ezech. 37:5 en vele andere plaatsen]. Moet men suggereren dat dit land waar Abraham overheen liep en dat aan zijn zaad beloofd was, niet op aarde ligt? In “en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn” betekent “altijd”= “pantote” “te allen tijde”, en heeft te maken met tijd, niet met plaats. Dat deze aarde gezuiverd en geoordeeld zal worden door vuur betekent niet dat zij zal ophouden te bestaan, net zo min als na de zondvloed.

“Nieuw” in “nieuwe aarde” is chadash in het Hebreeuws, wat komt van een woord dat herstellen of vernieuwen betekent. In het Grieks is dit kainos, wat Thayer geeft als “recentelijk superieur gemaakt aan wat het opvolgt” of “een nieuwe en betere toestand”, of “veel anders beginnen te zijn dan wat ze voorheen waren”.

Over de overgang die plaatsvindt in de tijd van de Derde Hemel lezen we:

Jesaja. 66:16 “want door vuur en door zijn zwaard zal de Heer pleiten bij alle vlees, en de slaven van de Heer zullen talrijk zijn”.

V24 “En zij zullen uitgaan, en de karkassen aanschouwen van de mensen die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, noch zal hun vuur gedoofd worden. en zij zullen een afgrijzen zijn voor alle vlees”.

– Van de “zij” die uitgaan wordt gezegd dat het Gods dienaren zijn. [Deze leven op aarde].
– De karkassen van de overtreders zijn niet “weggevoerd” van de aarde.
– Het toneel is nog steeds op aarde.

DE GROTE VERDUKKING

Dit is een toevoeging van de vertaler zelf. Omdat hier nog niet uitgebreid over werd gesproken wil ik dit even extra toelichten.

Zoals hierboven al werd aangegeven is de populaire “opname der gemeente”- leer in zoveel kerken gedrongen waardoor een realistische beeld niet meer mogelijk is. Al deze mensen leven nog steeds in veronderstelling dat zij voor een grote verdrukking worden weggehaald. Met andere woorden, deze mensen wachten op een soort van verdrukking die nog moet komen.

Wat zegt de Griekse lexicon over het woord “Grote”? Het Griekse woord “megas”, wat staat voor “Grote” heeft meerdere betekenissen:

1a1) vooral, voor ruimte en de afmetingen ervan, wat betreft
1a1a) massa en gewicht: groot
1a1b) omvang: groot, ruim
1a1c) maat en hoogte: lang
1a1d) gestalte en leeftijd: groot, oud
1b) van aantal en hoeveelheid: talrijk, veel, overvloedig

Laten we vooral kijken naar het woord “lang”. Het woord “lang” komt van het Griekse woord “eniautos” en deze staat voor “periode van een jaar; in bredere zin: voor een vaststaande tijdsperiode”
Het is algemeen bekend dat 1 dag bij God voor ons duizend jaar is. God telt de dagen niet in onze huidige heidense jaartelling. God houdt de profetische jaartelling aan. Je ziet dus dat het woordje “Grote” niet werkelijk een plotselinge verdrukking betekend. Het gaat hier om een verdrukking dat veel langer duurt dan 3,5 jaar. En de Bijbel laat ook zien dat er wel eerder sprake is geweest van een grote(lange) verdrukking. Dit lezen we namelijk in de volgende tekst:

Handelingen 7:11 “En er kwam hongersnood over geheel Egypte en Kanaan en grote verdrukking, en onze vaderen vonden geen voedsel.”

Dus als er al eerder grote verdrukkingen zijn geweest, waarom is dan die zogenoemde Grote Verdrukking van de opname der gemeente aanhangers anders dan die van Egypte en Kanaan?

Wanneer is die verdrukking eigenlijk begonnen waarover Mattheus sprak? Daarvoor moet je gewoon kijken naar de geschiedenis van ons blanke volk Israël. In de tijd van apostel Johannes die op Patmos waren er al Nicoälieten(doet je dit niet denken aan de bekende sint nicolaas?). Johannes waarschuwde voor deze Nicoälieten.

Openbaring 2:6 “Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat.”

Openbaring 2:15 “Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaieten vasthouden.”

In deze periode was er al sprake van roomse katholieke leringen. En daar waarschuwde Johannes voor. De geschiedenis laat zien hoeveel trouwe gelovigen(Protestanten) werden gestraft door de roomse katholieke kerk. Zij werden op trekbanken gelegd of in de ijzeren maagd gezet. Daarnaast werden zij ook wel levend verbrand waarbij zij met pek werden besmeurd. Het aantal mensen die door de Roomse Inquisitie zijn vermoord wordt ongeveer geschat op tussen de 55 en 70 miljoen mensen, het aantal zou ook hoger kunnen zijn geweest, want de regeringsperiode van het Roomse rijk was 1260 jaar. De macht van de Rooms Katholieke kerk werd beëindigd toen Napoleon opkwam. Vanaf dat moment was de politieke macht van de roomse kerk verdwenen, niet de rooms katholieke kerk zelf.

Een periode van zo’n langdurige verdrukking waarbij mensen werden vermoord door de Rooms Katholieke kerk kun je niet negeren. Waarom denk je dat de Jezuïtische Priester, Ribera, de opdracht kreeg om een anti christ ver in de toekomst te plaatsen? Als men er achter zou komen wat de Rooms Katholieke Kerk had uitgespookt, zouden alle vingers wijzen naar de Hoerenkerk.

De Grote Verdrukking is niets anders dan een langdurige verdrukking. Wat betekend verdrukking?

Verdrukking komt van het woord “lachats” en betekend “oppression, affliction, onderdrukking. Wat zegt de Bijbel over Israël? Zij zouden onderdrukt worden door vreemde volkeren. We leven nu in de tijdperk waarin Eau’s nageslacht over ons heersen. Wat wil Esau met het nageslacht doen van Jakob? Jawel, onderdrukken. De protestanten werden onderdrukt omdat zij wisten wie de Rooms Katholieke was.

Wat omvat dus de “Grote Verdrukking”? Heel simpel! Het zijn al de dingen die Israël overkwam door de gehele geschiedenis heen. Daaraan kunnen we zien dat het om een langdurige verdrukking gaat. En nog steeds wordt ons blanke volk onderdrukt. Dit kabinet komt met allerlei regeltjes om ons dingen te verbieden waarbij vrij bewegen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Het is pure onderdrukking van Gods volk. Zijn we de coronahoax-crisis al vergeten? En let op, ook dit is nog niet het einde van de verdrukking van Israël.

Laat deze studie een duidelijke les zijn en hopelijk zal dit ervoor zorgen dat de schellen zullen verdwijnen van de ogen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>