• Home
  • Balaam’s leer – De leer van balaam is de normale leer
9 december, 2022
Arnold Kennedy

Het is pijnlijk duidelijk dat de leer van Balaam de standaardleer is in onze kerken, bijbelscholen en seminaries. Het wordt bepleit op de christelijke radio, televisie en in de pers. Men hoort de valse profeet Balaam pleiten voor rassenvermenging, voor multiculturalisme en voor één multiraciale wereldkerk. We hebben Promise Keepers en andere goed gefinancierde organisaties die pleiten voor het “afbreken van de barrières” tussen de rassen, in die zin dat er wat God betreft geen verschillen tussen de rassen bestaan. Zoals in de tijd van Balaam, zo ook in onze tijd; Moabieten en Ammonieten vallen Israël nog steeds aan met hun valse leer. De Kanaäniet is ook nog steeds in het huis van God, maar als Jezus terugkomt zal er geen Kanaäniet meer te vinden zijn in het huis van de Heer (Zach 14:21). Het woord uit die tijd geldt nog steeds:

2 Kron 20:20 Gelooft in de Here, uw God, zo zult gij gevestigd worden; gelooft zijn profeten, zo zult gij voorspoedig zijn.

Maar, wie zal vandaag geloven? Wie wil voorspoed hebben in God? Het lijkt erop dat de meesten liever hebben dat Jezus iets tegen hen heeft.

HARDE UITSPRAKEN?

Het hele onderwerp ras is een probleem voor de meeste christenen. De meesten proberen het probleem te omzeilen door één van de volgende methoden te gebruiken:

  • De leer onderwijzen, en actief promoten.
  • Er gewoon in meegaan.
  • Het weg spiritualiseren door te zeggen dat alle gelovigen van alle rassen het volk Israël zijn.
  • Geloven/onderwijzen dat Israël niet meer bestaat.
  • Zeggen dat er zowel een natuurlijk als een geestelijk Israël is – respectievelijk een natie en een kerk.

Velen zullen toegeven dat zij zich niet op hun gemak voelen bij een huwelijk tussen gemengde rassen, maar zij zijn bang om die ongerustheid te uiten, zelfs als zij zien dat huwelijken tussen rassen niet goed uitpakken. Vandaag, in deze Bijbelse tijd, wordt racisme als een zonde van grote proporties beschouwd. Als racist bestempeld worden wordt verondersteld een slecht etiket te zijn; alles wat racistisch is wordt verondersteld verkeerd te zijn. De racist zelf wordt als slecht beschouwd. Alleen al het feit dat dit de leer is van de antichristelijke wereldregering geeft aan dat deze leer anti-God moet zijn. Deze houding wordt in de kerken gebracht. Het is een platform van de Wereldraad van Kerken en degenen die een sociaal humanistisch geuniversaliseerd evangelie prediken.

In het Oude Testament wordt God voorgesteld als absoluut racistisch en raciaal selectief. God droeg Israël op hele volkeren te vernietigen, mannen, vrouwen, kinderen en hun dieren uit te roeien. Dat Israël als natie dat niet deed is de reden dat veel van deze problemen vandaag de dag nog steeds bestaan. De vraag is gesteld: “Is de onveranderlijke God veranderd?” Hij kan toch niet veranderen? God wordt in het Oude Testament getoond als volkomen racistisch. Wat Hij heeft gezegd zal zeker uitkomen, ook al denken sommige kerkgangers dat Hij veranderd is en dat Zijn Woord niet uitkomt. Wij kunnen niet langer de leer van Balaam aanhangen en door God gezegend worden. Jezus houdt dit tegen de kerken, zodat we kunnen zien dat het Nieuwe Testament net zo racistisch is als het Oude Testament.

GOD IN TWIJFEL TREKKEN.

De mode van vandaag is, zoals altijd, om God in twijfel te trekken. Verkiezing is waar Romeinen hoofdstuk 9 over gaat. We zouden ook kunnen zeggen dat er ongerechtigheid is bij God [vers 14-18] als God zegt dat Hij “Zich zal ontfermen over wie Hij wil en … en wie Hij wil verhardt Hij”. Waarom zouden wij ons dan verzetten tegen Gods wil? Waarom zouden de kerken zich tegen God verzetten?

Rom 9:20,21 Neen maar, o mens, wie zijt gij, die tegen God twist. Zal het gevormde ding zeggen tot hem die het gevormd heeft: Waarom hebt Gij mij zo gemaakt? Heeft de pottenbakker geen macht over de klei, om uit dezelfde massa het ene vat tot eer en het andere tot oneer te maken?

Paulus laat verder zien dat er inderdaad vaten (mensen) zijn “geschikt voor het verderf” en dat er ook vaten van barmhartigheid zijn, die Hij “tevoren bereid had tot heerlijkheid”. Dit hoofdstuk van Romeinen bevestigt het oudtestamentische gevoel van ras, niet van geloof van individuen. De hele context isoleert Israël nog steeds van andere rassen. We moeten ons afvragen of er vandaag de dag wel of niet sprake is van deze rassenverschillen. Zo niet, dan kan de leer van Balaam vandaag niet van toepassing zijn. De opkomende vloed van rassenstrijd in de wereld laat zien dat deze verschillen er wel zijn. De pogingen van wereldleiders om de rassen te vermengen werken niet en kunnen niet werken. We zien antidiscriminatiewetgeving die multiculturele concepten probeert af te dwingen. Daarbij zien we groeiende anti-(zogenaamd “rechtse”)-christelijke sentimenten bij humanistische regeringen.

Hoe zit het dan met de andere rassen? Kunnen we nog steeds verklaren dat alle rassen door God op dezelfde manier worden behandeld? In Romeinen 9 wordt melding gemaakt van Farao, een niet-Israëliet, die door God met een doel werd opgewekt, opdat door Gods kracht Gods naam op de hele aarde bekend zou worden. God heeft dus verschillende doelen voor de verschillende rassen. Wie zijn wij om nog met God te redetwisten? Paulus’ uitspraken zijn harde uitspraken. Toen Jezus enkele harde uitspraken deed [Johannes 6:60], gingen velen van Zijn discipelen niet meer met Hem om. Gaat u ook weg?

PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

We kunnen geloven dat God de leer van Balaam tegen ons zal houden, of we kunnen de leer van Balaam blijven volgen. De huidige multiculturele leer heeft geen basis in de Wet, de Psalmen en de Profeten. In de kerken is het gebaseerd op:

  • De populaire interpretatie van Galaten 3:26-29 die voorbijgaat aan het feit dat dit boek is geschreven aan Israëlieten die onder de Wet waren geweest. Dit is behandeld in het hoofdstuk “Galaten en Israël exclusief” in “De exclusiviteit van Israël”.
  • De populaire betekenis van het woord “niet-Jood” [zie het hoofdstuk “Dat ongelukkige woord “niet-Jood” in “De exclusiviteit van Israël”].
  • De populaire verkeerde toepassing van “Zo lief heeft God de wereld gehad” en “Gaat heen in de gehele wereld”, waarbij de context “wereld van Israël” wordt uitgebreid om te proberen alle rassen te omvatten.

De ongelovigen proberen zich achter elk soort argument te verschuilen. De meerderheid vergeestelijkt het onderwerp door te zeggen dat de beloften niet golden voor het genetische zaad van Abraham, maar voor het geestelijke zaad van Abraham. De grote fout hierin is dat er geen profetische grondslag is voor deze opvatting. Het heeft geen fundament in de Wet, de Psalmen en de profeten; daarom is het niet geldig. De populaire gedachte is om de hele zaak te vergeestelijken en er een zaak van bekering en niet-bekering van te maken.

Wat moeten we nu praktisch gezien doen? Wat moeten we doen als we het eens zijn met Jezus en doorgaan in de leer van de apostelen?- [Handelingen 2:42]. Is het niet duidelijk? Huwelijken van gemengde rassen komen steeds vaker voor in onze kerken. Velen hebben de rassenmenging in hun directe familie. Dit is niet gemakkelijk om mee om te gaan in het licht van het niet toestaan van de leer van Balaam. De antwoorden komen voort uit weten wie we zijn, en uit het niet in discussie gaan met God. De boodschap van het Nieuwe Testament is Jezus te geloven en God te gehoorzamen. Dit zijn acties die door individuen moeten worden ondernomen en daarom moeten wij als individuen reageren. Iedereen in Israël krijgt op een bepaald moment de gelegenheid om te horen en te reageren op de dingen van de geest. Als, zoals Esau, de beslissing is om zich af te keren – het zij zo voor die persoon. Als, zoals Abraham, de beslissing is om te geloven en dat te bewijzen door de daden van zijn leven – zo zij het voor die persoon. Eén ding is zeker: voor iedereen die ervoor kiest te geloven, zullen in de loop van het leven struikelblokken en moeilijkheden opdoemen. Het begrijpen van onze rol als individu, het begrijpen van onze maatschappij en de krachten die haar teisteren, samen met het succesvol vasthouden aan de waarheid is de uitdaging voor hen die in Openbaring worden aangeduid als overwinnaars. De beloningen gaan naar de overwinnaars. Om het botweg in het moderne idioom te zeggen: zij die God verwerpen, zullen het loodje leggen!

Openb. 21:7-8 Wie overwint, zal alle dingen beërven; en Ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn zoon zijn. Maar de angstigen, en de ongelovigen, en de gruwelijken, en de moordenaars, en de hoereerders, en de tovenaars, en de afgodendienaars, en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in de poel, die brandt van vuur en zwavel; dat is de tweede dood.

In dit vers is het woord vertaald als “hoereerders” het woord dat elders in het Nieuwe Testament ook vertaald is als “ontuchtplegers”.

TOT SLOT

Verdraagzaamheid wordt soms een christelijke deugd genoemd, maar de waarheid is totaal onverdraagzaam tegenover onwaarheid. Dit artikel heeft getracht duidelijk te maken wat de leer van Balaam is en dat het een leer is die Israëlitische christenen niet moeten tolereren. Toen Balaam profetisch sprak, staat genoteerd dat hij de woorden sprak die God in zijn mond legde; dit was niet hetzelfde als de raad die hij Balak gaf. In zijn profetie verankerde hij de zegen die gevestigd was op Israël dat geen betovering tegen zich had. Deze zegen was voor “de laatste dagen”, dat wil zeggen na de Eerste Advent. Bij het zegenen van Israël zei Balaam:

Numeri 23:9 Voorwaar, het volk zal alleen wonen en niet gerekend worden onder de volken.

Alleen betekent alleen in de zin van “een klasse apart”. Israël is nog steeds heel anders dan alle andere volken. Israël is eigenaardig en Israël blijft in het Woord van de Heer exclusief van de andere rassen. Het is Gods besluit dat Israël altijd zo zal blijven. Maar hoeveel Israëlieten zullen Jezus geloven en God gehoorzamen, zodat zij het eeuwige leven kunnen zien?

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>