“En de HEERE zag hem aan en zeide: Ga heen in deze uw macht, en gij zult Israël redden uit de hand der Midianieten; heb Ik u niet gezonden?” “Daarom zeide Hij: Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal u licht geven. Ziet dan toe, dat gij omzichtig wandelt, …Meer lezen

Meer Lezen

Hoofdstuk 4 En er was een zekere bedelaar, Lazarus genaamd, die vol zweren aan zijn poort lag, en verlangde gevoed te worden met de kruimels die van de tafel van de rijke man vielen; bovendien kwamen de honden en likten zijn zweren. De lezer heeft waarschijnlijk al herkend dat Lazarus symbool staat voor het WARE …Meer lezen

Meer Lezen

Hoofdstuk 3 Ging de rijke man naar een brandend hellevuur? …. Ook de rijke man stierf en werd begraven. En in de hel (HADES) sloeg hij zijn ogen op, terwijl hij in foltering was…. (Lucas 16:22, 23) Meestal wordt deze passage gebruikt om te “bewijzen” dat wanneer goddeloze mensen sterven, zij lijden onder de “vuren …Meer lezen

Meer Lezen

Hoofdstuk Twee Er was een zekere rijke man, die gekleed was in purper en fijn linnen, en die zich elke dag weelderig vermaakte: begon Hem te begroeten, Heil, Koning der Joden (Judeeërs). Om Jezus Christus te bespotten, deden de soldaten Hem een purperen gewaad aan om het koningschap voor te stellen, want purper is de …Meer lezen

Meer Lezen

Een reactie van de vertaler Ik(Sjouke) neem u mee in een studie wat bestaat uit 4 hoofdstukken. Ik ga al de 4 hoofdstukken in delen plaatsen zodat een ieder op zijn/haar eigen gemak dit kan lezen. Deze studie omvat schokkende stukken wat uw beeld drastisch kan veranderen. U zult merken dat uw geloof op de …Meer lezen

Meer Lezen

Een van de meest voorkomende leerstellingen van de Protestantse en Katholieke kerken over de “ziel” van de mens is dat deze bij de dood het lichaam verlaat en ofwel naar de hemel gaat, als de persoon “gered” is, ofwel naar de hel, waar de “niet geredden” voor eeuwig worden gekweld. Hoewel er tegenwoordig minder over …Meer lezen

Meer Lezen