• Home
  • Assepoester: Israël in vermomming – Assepoester Verdwijnt
8 december, 2022
Sheldon Emry

Van wat we kunnen zien, vertegenwoordigt het bal zelf de Reformatie, Assepoester- Israëls vreugdevolle ontmoeting met het Woord. Assepoester had een geweldige tijd op het bal, maar haar twee boze stiefzussen en de boze stiefmoeder werden aan de kant geschoven.

De prins van het rijk, symbool van Jezus Christus, haar Heer, had alleen oog voor haar. (De Reformatie was alleen in de Angelsaksische, Keltische, Germaanse en Scandinavische landen – de verblijfplaats van de verstrooide en verloren schapen van het huis van Israël).

En toen werd het middernacht. De witte vogel had Assepoester gewaarschuwd dat ze voor 12 uur moest vertrekken; en ze haalde het net, een klein muiltje achterlatend, de enige

aanwijzing voor haar identiteit. Assepoester-Israël verscheen. Zij ging terug naar haar slavernij, opnieuw onderworpen aan het Mysterie, Babylon de Grote, Moeder van de Hoeren en de gruwelen der aarde. De boze dochters, die de corrupte wereldkerk en het boze schuld-geld systeem vertegenwoordigen, begonnen opnieuw met hun vervolging en verdrukking van Assepoester-Israël.

In Europa, na de Reformatie, begonnen corrupte en slechte mensen de kerk opnieuw te infiltreren, en verdraaiden haar ambten en documenten om in hun eigen ontwerp voor macht te passen. De geldschieters namen, door ondermijning, chantage en oorlog, de Bank van Engeland, Frankrijk en andere landen over en begonnen specie en krediet uit te geven als schuld tegen de regering, en daardoor tegen het volk. Koningen en naties werden door schulden aan hen gebonden. Oorlog volgde op oorlog met zijn persoonlijke pijn, materiële vernietiging, morele vernedering, en verpletterende belastingen.

In de jaren 1600 leidde de wanhoop in de Oude Wereld (Europa) vele gelovigen naar de Nieuwe Wereld (Amerika) om zowel godsdienstvrijheid als bevrijding van economische slavernij te zoeken. Het was alsof de wachters in Israël hadden geroepen: “Staat op en laat ons optrekken naar Sion tot de Here, onze God.” (Jeremia 31:6). Zij kwamen zingend naar Sion (Amerika), en de wildernis en de eenzame plaats was blij voor hen en de woestijn bloosde als de roos.” (Jesaja 35). God vestigde Amerika met gelovige Israëlieten om Zijn belofte te vervullen: “En Ik zal u nemen uit een stad, en twee uit een gezin, en u brengen naar SION; en Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen voeden met kennis en verstand.” Jeremia 3:14

GODS kinderen zijn als sterren, die het helderst schijnen in de donkerste hemelen; als de kamille, die, hoe meer zij vertreden wordt, hoe sneller zij zich verspreidt en groeit.

“De glorie van het christendom in Engeland is terug te vinden in het lijden van belijders en martelaren in de zestiende en zeventiende eeuw; en het was onder invloed van christelijke principes, opgedaan in deze periode, dat de Mayflower de groep Pilgrims naar Plymouth bracht. . . . We mogen nooit vergeten dat de gevangenis, het schavot en de brandstapel etappes waren in de mars naar burgerlijke en religieuze vrijheid, die onze voorvaderen moesten afleggen, opdat wij onze huidige vrijheid zouden bereiken. . .

“Voordat onze kinderen hun religieuze banden verbreken. … voordat zij de oude paden van Gods Woord verlaten. … voordat zij hun geboorterecht ruilen voor een hoopje pot- tage – laten wij hun deze kroniek van de glorieuze dagen van de lijdende Kerken in handen geven, en laten zij weten dat zij de zonen zijn van de mannen ‘van wie de wereld het niet waard was’, en wier lijden ter wille van het geweten hier monu- mentaal wordt opgetekend.”

  • John Overton Choules, 12 augustus 1843 – Voorwoord bij de herdruk in 1844 van Neal’s “Geschiedenis van de Puriteinen”, 1731

Predikanten prediken tot Israël

De schrijver van Assepoester vertelde met zijn geïnspireerde pen over haar beproevingen en straffen door toedoen van de zusters en de moeder. Maar hij vertelde ook dat de prins, na het bal, boodschappers door het hele koninkrijk stuurde op zoek naar Assepoester. Ze gingen van stad naar dorp naar boerderij en vertelden iedereen dat de prins haar als bruid zocht. Ze droegen het muiltje bij zich, de enige echte identificatie van Assepoester. De boodschappers waren natuurlijk de christelijke predikanten, die Gods Heilige Woord naar heel Europa en Amerika brachten en uit de Bijbel het verhaal van Israël predikten en het komende huwelijk van het Lam (Openbaring 19:7), dat zou worden voltrokken nadat Hij Zijn bruid had gevonden. Het muiltje was de bijbelse identiteit van het ware Israël. Het zou ALLEEN passen bij de toekomstige bruid van de Prins van het Koninkrijk.

Het oude “Babylon” probeert de boodschappers te misleiden

Toen de oude vrouw en haar dochters zich realiseerden dat, uiteindelijk, Assepoester gevonden zou worden, begonnen zij manieren te bedenken om de boodschappers te misleiden door hen te laten denken dat één van hen de bruid was die de prins zocht. Dan, zo redeneerden ze, zouden zij, en niet de ware bruid, in het paleis trekken en over het koninkrijk heersen. Toen de boodschappers van de prins kwamen, werd de oudste – die wij hebben geïdentificeerd als kerkelijk Babylon, de corrupte wereldkerk – voorgesteld als de bruid die werd gezocht. Eeuwenlang hebben wij haar horen prediken en op honderd verschillende manieren gezegd dat zij “de ware kerk, de bruid van Christus” is. De boodschappers luisterden en geloofden bijna; maar toen zij het muiltje tevoorschijn haalden, dat de Schriftuurlijke en profetische beschrijving voorstelde die alleen Assepoester-Israël kon passen, paste het niet.

Op dit punt kwam de oude moeder, Mysterie, Babylon de Grote, binnen en zei de oudere zus te zeggen dat de jongste de ware was. En wat hebben we gehoord van de georganiseerde kerk in de laatste tien jaar? “De Joden zijn Israël, de Joden zijn Gods uitverkoren volk, Christus zal komen en de Joden bekeren en zij zullen met Hem regeren in Zijn aardse koninkrijk, etc, etc.”

In het verhaal van Assepoester vertelt de profetische schrijver ons dat de oude moeder, die inzag dat het muiltje de verkeerde maat had, zelfs de tenen van de voet van het jongere zusje afsneed; en alle drie spanden zij zich in, om de bloederige voet te dwingen het muiltje te passen. In de 20e eeuw worden we overspoeld met propaganda over hoe “de Joden altijd zijn vervolgd” en hoe “Hitler 6 miljoen Joden heeft vermoord”. Hoewel het nog steeds een raadsel is hoe hij aan die 6 miljoen komt, want er waren er maar 550.000 in Duitsland in de jaren ’30 en slechts 5,5 miljoen in heel Europa in 1938. Maar, valse doods- en vervolgingsverhalen worden gebruikt door zowel predikant als Jood, die zowel het Jodendom als de Schrift verdraaien en verdraaien, waarbij ze wanhopig proberen ons te laten geloven dat het een bij het ander past!

Assepoester Gevonden – Israël Geïdentificeerd

Tot hiertoe heeft de oude Saksische schrijver ons naar de twintigste eeuw gebracht. Wat we al hebben verteld is geschiedenis, en de rest van het fascinerende verhaal is profetie. Uiteindelijk keerden de bood- schappers van de koning zich van beide dochters af, zeiden dat het duidelijk was dat hun voeten niet in het muiltje pasten, en vroegen of er nog andere jonge vrouwen in huis waren. De oude moeder hield vol van niet, maar de bodes zagen Assepoester in zak en as haar dienstbodeswerk doen en eisten dat zij naar buiten werd gebracht. De twee zusters probeerden hen tegen te houden, maar slaagden daar niet in. Assepoester werd in een stoel gezet en het muiltje gepast. Het paste paste perfect. Assepoester, de bruid van de prins, was gevonden!

En zo vinden wij haar vandaag. Onafhankelijke Koninkrijks-predikanten kunnen, gebruikmakend van de beschrijving van Israël in de Heilige Schrift, prediken dat “Israël, de bruid van Christus, is gevonden”. De historische en profetische beschrijving van Israël past ALLEEN bij de Angelsaksische, Keltische, Germaanse, Scandinavische en aanverwante christelijke naties. Terwijl de georganiseerde kerkgenootschappen blijven protesteren dat de jongere dochter van Babylon, het Jodendom, het ware Israël is, zit Assepoester-Israël stil, met zak en as (berouw en verootmoediging) voor haar Heer. Het muiltje (Schriftbewijs van haar identiteit) past.

Zakkenvel en as – Wanneer?

Aan hen die het Witte, Christelijke Westen niet in zak en as zien, kan de auteur alleen maar aanraden nog een paar jaar geduld te hebben. Het Christelijke Westen wordt aangevallen door krachten die ver buiten haar macht liggen om weerstand te bieden. Mysterie Babylon heeft de vernietiging van Israël gepland; maar voordat zij die kan voltooien, zullen de boodschappers van de Vorst Gods ware Israël erkennen. En in haar extremiteit zal zij in zak en as zijn.

Hosea schreef Gods belofte aan Israël: “En het zal te dien dage zijn, spreekt de HEERE, dat gij Mij zult noemen Ishi, (Man) en Mij niet meer zult noemen Baali (Heer) . . en Ik zal de boog en het zwaard en de strijd van de aarde breken en hen veilig doen neerliggen, en Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig; ja, Ik zal u Mij zelfs tot bruid werven in gerechtigheid, en in recht, en in vriendelijkheid, en in goedertierenheid. Ik zal u Mij zelfs in trouw ten huwelijk geven: en gij zult den HEERE kennen.” Zij die ogen hebben, kunnen zien, en zij die oren hebben, kunnen horen.

Jezus onderwees in gelijkenissen

De meesten van u weten dat Jezus Christus gebruik maakte van wat Hij gelijkenissen noemde om Zijn discipelen de Mysteriën van het Koninkrijk te leren. Nadat Hij een van deze verhalen aan de menigte had verteld, lazen wij in Mattheüs 13:10: “En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde en zeide tot hen: Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.”

In vers 13 legt Hij uit waarom Hij de koninkrijkswaarheden voor de schare verborgen hield in deze schijnbaar eenvoudige verhalen. “Daarom spreek Ik tot hen in parafrasen, want ziende zien zij niet, horende horen zij niet, noch verstaan zij. En in hen is vervuld de profetie van Ezaias, die zegt: Van horen zult gij horen, maar niet verstaan, en zien zult gij zien, maar niet bemerken: Want het hart van dit volk is verkurkt, hun oren zijn doof voor het gehoor en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen, en zich bekeren, en Ik hen genees.”

Christus predikte dus in gelijkenissen, zodat Zijn discipelen het zouden begrijpen, maar zij die niet volledig aan Christus waren toegewijd, zouden het niet begrijpen. U vraagt zich af waarom vandaag zo weinigen het komende Koninkrijkstijdperk en de Israëlische waarheid zien? Wel, het is omdat hun oren afgestompt zijn, en zij hun ogen gesloten hebben voor het Woord van God. Zij begrijpen nog steeds de mysteries van de koning-dom van de hemel niet begrijpen.

Gezegend zijn uw ogen

Ik citeerde uit Mattheüs 13 om te laten zien waarom Jezus de verborgenheden van de koning verborgen hield voor de menigte in gelijkenissen. Je hebt een gelijkenis gehoord in “Assepoester.” En in vers 16, nog steeds sprekend tot Zijn discipelen, zei Jezus: “Maar gezegend zijn uw ogen, want zij zien, en uw oren, want zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u, dat vele profeten en rechtschapen mensen begeerd hebben die dingen te zien, die gij ziet, en ze niet gezien hebt; en die dingen te horen, die gij hoort, en ze niet gehoord hebt.”

Babylon Vernietigd

Ik wil dit Assepoester-verhaal eindigen zoals het op een dag in de niet al te verre toekomst zal eindigen. Het volksverhaal vertelt dat de boze stiefmoeder en haar dochters werden verdreven, waarna Assepoester naar het kasteel werd gebracht en een witte bruidsjurk kreeg aangemeten. Mijn Bijbel vertelt in Openbaring 17 en 18 over de vernietiging van het Mysterie, Babylon De Grote, Moeder van de Hoeren en de gruwelen der aarde. “En een machtige engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp die in zee, zeggende: Alzo zal met geweld die grote stad Babylon nedergeworpen worden, en zij zal in het geheel niet meer gevonden worden.” (Openb. 18:21)

Dat Babylon nooit meer iets te maken zal hebben met de prins en zijn Assepoesterbruid wordt voorzegd in vers 23: “En de stem van de bruidegom en van de bruid zal in u in het geheel niet meer gehoord worden. De misdaden van die grote stad zullen bekend worden in het gehele Koninkrijk, want uw kooplieden waren de groten want door uw tovenarijen werden alle naties misleid. En in haar werd gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en van allen, die op de aarde gedood waren.” (Vs. 23-24) Assepoester- Israëls bedriegers en kwelgeesten zullen niet meer zijn!

Israël gehuwd

Dan komt het huwelijk in Openbaring 19:7: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem eer bewijzen, want de bruiloft des Lams is gekomen, en de vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar werd vergund, dat zij gekleed zou gaan in fijn linnen, schoon en wit: En hij zeide tot mij: Schrijf op: Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tegen mij: Dit zijn de ware woorden van God.”

De oude Saksische schrijver eindigde zijn profetisch verhaal met twee witte duiven die voor de prins en Assepoester zongen terwijl ze wegreden: “Draai en kijk, draai en kijk; Er zit geen bloed op de schoen. Het schoentje is niet te klein voor haar, de ware bruid rijdt met je mee.” Het verhaal eindigt als het ware met een noot die ons vertelt dat de hele parabel ging over de lange, en uiteindelijk succesvolle, poging om de ware bruid van de prins te identificeren.

Want van de juiste identiteit van de bruid van Christus hangt AL HET BEWUSTZIJN VAN DE PROPHETISCHE SCHRIFTEN af.

De Schrift zegt duidelijk dat Israël de bruid is

Voor hen wier predikanten nog steeds prediken dat de Joden Israël zijn en de kerk het koninkrijk, of dat de kerk de bruid is, laten we Openbaring 21:2 lezen, “En 1 Johannes zag de heilige stad, NIEUW JERUZALEM,

nederdalende van God uit de hemel, geprepareerd als een bruid, die voor haar man versierd is (cursivering toegevoegd). En om er zeker van te zijn dat u begrijpt wie de ware bruid is – dat het niet de kerk is, zoals zovelen prediken – laten we Openbaring 21:9-12 lezen: “En er kwam een van de zeven engelen tot mij, die de zeven fiolen vol van de zeven laatste plagen hadden, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hierheen, ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, hebbende de heerlijkheid Gods; en haar licht was als een zeer kostbare steen, ja als Jaspis, helder als kristal; en had een muur, groot en hoog, en had twaalf poorten, en aan de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van De Twaalf Stammen der Kinderen Israëls.” (nadruk toegevoegd). Israël is de Bruid. Zij is het Israël van de verstrooiing, “de verloren schapen van het huis Israëls” (Mattheüs 10:6) in wie de Heilige Geest heeft gewoond en gewerkt sinds Pinksteren! – Een Israël gereinigd van al haar zonden en ongerechtigheid, zich wendend tot Jezus Christus en Zijn Woord. Zij is Israël tot wie God zei: “Opnieuw zal Ik u bouwen, en gij zult gebouwd worden, o maagd Israëls.” (Jeremia 31:4) Israël is de maagdelijke bruid van Christus! Assepoester is gevonden!

De misleiding is nog niet voorbij

De massale misleidingen die het Blanke Ras hebben verhinderd hun oorsprong in Israël te kennen, zullen voortduren. Oppositie tegen deze fundamentele Waarheid van Identiteit, zonder welke de Bijbel een mysterie blijft, komt niet alleen van de Roomse Kerk, de Nationale Raad van Kerken, en het Jodendom, maar ook, van “fundamentalistische” evangelisten en denominaties. Hun voortdurende oppositie tegen de Israël Waarheid dient om hen te markeren als vijanden van Israël, en als “dochters” van de onheilige moeder, MIJNSTERIE BABYLON. God waarschuwt Zijn volk: “Babylon is een gouden beker geweest in de hand des HEREN, die de gehele aarde dronken heeft gemaakt; de volken hebben van haar wijn gedronken; (leugens) daarom zijn de volken krankzinnig (misleid) …. Mijn volk, gaat uit het midden van haar, en verlost een ieder van zijn ziel van de woeste toorn des HEREN. . .” (Jeremia 51:7, 45; Openbaring 18:4).

Hun dag is voorbij

Dank God dat de dag van de MOEDER VAN HARLOTEN en haar boze dochters bijna voorbij is. De identiteit van de Angelsaksische en aanverwante volkeren als de Israëlieten wordt geopenbaard. Daarmee gepaard gaat het besef van onze grote zonde door ons af te keren van Jezus Christus en van Zijn heilige geboden. Met onze berouw zal onze bevrijding van onze vijanden komen, gevolgd door de bruiloft van het Lam en de grote Koninkrijks tijd.

Jezus heeft de prijs betaald, heeft Zijn bloed vergoten voor onze zonde, en heeft ons gekocht voor Zichzelf en voor Zijn Koninkrijk. Christus Zelf heeft gezegd: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” (Johannes 3:16,17)

De nieuwe dag is gekomen

De Heilige Geest van God is, en zal blijven worden, uitgestort over Zijn volk. Wanneer u begrijpt dat het bloed van Jezus Christus voldoende is voor allen, zelfs voor u die dood bent in overtredingen en zonde, en dat Jezus u oproept om u te bekeren en u af te keren van uw zonden, en tot geloof in en gehoorzaamheid aan Zijn geboden, dan zult u de werkelijke betekenis begrijpen van dat gebed: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel. Dat koninkrijk op aarde is in aantocht; bid met ons mee voor het openen van de ogen van de vele verloren schapen die nog in duisternis verkeren. En vertel je vrienden dat je nu weet dat Assepoester geen sprookje is; het is een waar gebeurd verhaal. Moge God allen zegenen die dit boekje hebben gelezen, in Jezus Christus.

Isaac Watts (1674-1748) wist dat het Angelsaksische ras Israël was. Hij schreef dit gedicht als een gebed.

Israël’s Gedicht

Moge God van kracht en genade nu de nederige roep van Zijn volk bijwonen; Jehovah hoort wanneer Israël bidt En brengt bevrijding van boven. De naam van Jakobs God verdedigt, beter dan schilden en koperen muren; Hij, vanuit Zijn heiligdom zendt Steun en kracht wanneer Sion roept. Welnu, Hij gedenkt al onze zuchten; Zijn liefde overtreft onze beste wensen; Zijn liefde aanvaardt het offer van nederig gekreun en gebroken harten.

In zijn redding ligt onze hoop. En in de naam van Israëls God;

Onze troepen zullen hun banieren omhoog hijsen, Onze marines verspreiden hun vlaggen in het buitenland. Sommigen vertrouwen op paarden getraind voor oorlog, en sommigen van strijdwagens maken hun trots; Onze zekerste verwachtingen zijn van U, de Heer der hemelse legerscharen. Red ons nu, Heer, van slaafse vrees; Laat onze hoop nu vast en sterk zijn; Tot Uw verlossing zal verschijnen, En vreugde en triomf het lied verheffen.

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>