• Home
 • Apartheid, wat zegt de Schrift?
7 december, 2022
Kolonel G.J. van Loon

We lezen in de Bijbel deze uiterst belangrijke tekst: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis…” (Hosea 4:6). Wij leven in een tijd van verwarring zoals nog nooit tevoren. Machtige stromingen slepen ons mee, de één in de ene en de ander in de andere richting. De schrijver is diep in zijn hart ervan overtuigd, dat dit niet zo behoort te zijn, maar dat er voor ons een stem klinkt die zegt: “…Dit is de weg, wandelt daarop” (Jesaja 30:21).

Wij geloven dat de Bijbel letterlijk het Woord van God is, betrouwbaar en echt, vanaf Genesis tot Openbaring. Dat is voor ons het finale hof waarop wij ons op beroepen. De Bijbel is de openbaring van de Wil en het Plan van God. God heeft niet alleen Zijn Wil voor ons bekendgemaakt wat het hiernamaals betreft, maar stelt ook uiterst belang in ons dagelijks leven, hoe we eten, ons aankleden, enzovoorts.

Er zal dus voor ons een zeer duidelijke leiding zijn in de Heilige Schrift aangaande de uiterst belangrijke vraag, van kleur over de gehele wereld en vooral in ons eigen land. God heeft alles geschapen en per slot van rekening heerst en regeert Hij over alles. De Bijbel zegt: “Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten…” (Jesaja 66:1). Wij moeten daartoe de leiding erkennen en dienovereenkomstig ons standpunt innemen.

De Here heeft met alles een doel, zo ook met het verschil in huidskleur. Door de gehele Bijbel heen wordt dit zeer gauw duidelijk, dat er één Centrale Persoon in het Plan van God op voorgrond treed en Hij is Jezus Christus, dat er een Centraal Thema is en dat er een Herstel en Wederoprichting is van alle dingen (Handelingen 3:21).

Tussen Genesis en Openbaring lezen we het verhaal van hoe het Paradijs verloren is gegaan en hoe dit herwonnen gaat worden. Een groot deel van dit Plan is reeds vervuld, een ander deel is nu bezig om in vervulling te gaan. Wij bevinden onszelf op het ogenblik in het spannendste en meest uitdagende tijdstip aller tijden.

In dit verhaal is het zeer duidelijk, dat God de mens een vennoot heeft gemaakt, in deze grote onderneming van reconstructie en de herwinning van dat wat verloren was. In het bijzonder vinden we dat daar één ras is, wat zeer prominent in dit vennootschap op de voorgrond treed en dat is Israël.

Na de dood van Salomo is dit ras in twee huizen verdeeld, het Huis van Juda met de twee stammen Juda en Benjamin en het Huis van Israël met de overige Tien Stammen van de Twaalf Stammen van Israël. Nergens in de Bijbel lezen we dat die twee huizen ooit weer herenigd zijn. Integendeel, als we Ezechiël 37 lezen, dat praat van de herstel en herleving van Israël in de laatste dagen, zien we duidelijk dat die twee nog afzonderlijk van elkaar en elkeen met zijn eigen identiteit in de wereld moeten zijn, tot aan het einde, met de wedekomst van Christus.

Nadat de joden, die gedeeltelijk afkomstig zijn van het Huis van Juda, Christus verworpen hadden, heeft de Here hun aandeel in het Plan van Herstel van hen afgenomen en voortaan zou alleen de Tien Stammen door God gebruikt worden om Zijn Werk te doen. Luister, de Here Jezus heeft tegen de Joden gezegd: “Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt” (Mattheüs 21:43). Wij geloven dat dit volk de Tien Stammen zijn, wat vroeg na de Kruising van Jezus, het Evangelie is te beginnen aannemen en Christenen geworden zijn. Dat moet zo zijn, want de genadegaven en de roeping van God is onberouwelijk (Romeinen 11:29). God heeft dat aan Abraham en zijn nageslacht met een onvoorwaardelijke eed beloofd en als dit dan van de joden afgenomen is (Mattheüs 21:43), dan moet dit noodgedwongen naar de het andere deel van Israël, de Tien Stammen, gaan. In deze Tien Stammen geloven wij, dat z’n nakomelingen vandaag de dag, de Anglo-Saksische- Keltische en aanverwante naties zijn, waar wij blanken in Zuid-Afrika een deel van zijn.

Laten we nu eens gaan kijken naar de wonderbaarlijke beloftes, die God aan Abraham en z’n nageslacht en aan niemand anders gegeven heeft, hoe God hen streng bevolen heeft om hun ras zuiver te houden en waarom: “De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden” (Genesis 12:1-3). Let daarbij op dat de Here onvoorwaardelijk aan Abraham belooft heeft, dat door Hem al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden.

De beloftes aan Abraham gaan verder voort: “Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht” (Genesis 17:2,7,19). Het is hier zeer duidelijk dat het verbond met Abraham en zijn nageslacht is, dat is een eeuwig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk verbond en dus vandaag nog steeds geldig. Zie ook Romeinen 11:29. God veranderd niet. Zelfs de Wet, die vierhonderd en dertig jaar later gekomen is en door Christus vervuld is, heeft in deze eeuwige, onveranderbare, belofte geen verschil gemaakt (Galaten 3:17).

God in z’n Soevereine, Alwijze Raad, heeft het volk van Israël speciaal uitverkoren voor het doel om de wereld door hen te laten zegenen. Luister: “Omdat Hij uw vaderen heeft liefgehad en hun nakroost heeft uitverkoren, heeft Hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid” (Deuteronomium 4:37). “Alleen aan uw vaderen heeft de Here Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is” (Deuteronomium 10:15). “Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte” (Deuteronomium 7:6-8).

Omdat deze beloftes door de eed van God gegeven zijn, zal Hij Israël nooit verwerpen: “Want de Here zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten” (Psalm 94:14). “Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten Dat Hij met Abraham sloot, en aan zijn eed aan Isaak; Ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond” (Psalm 105:8-10). “Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, Gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad” (Jesaja 41:8,9). “Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden” (Jesaja 43:1,2).

Het uiteindelijke doel met deze uitverkiezing van Israël was dat God een volk wilde hebben, dat Zijn Lof op aarde zou verkondigen en door wie Hij Zichzelf aan het mensdom kon openbaren om zodoende de wereld terug winnen voor Zichzelf. Luister, wat zegt de Schrift: “Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God. Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen” (Jesaja 43:10-12,21). “Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren heb. Zo zegt de Here, uw Maker en van de moeder-schoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb. Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen” (Jesaja 44:1,2,8).

Zo kunnen we dwarsdoor de Schriften gaan en wij zullen dan vinden dat er een Volk is, dat door God speciaal uitgezocht en uitverkoren is met het uiteindelijke doel om Zijn Lof te verkondigen en God zou haar nooit vergeten of verlaten: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet” (Jesaja 49:15). “U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk…”(Amos 3:2). “Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vast-gesteld naar het aantal der zonen van Israël. Want des Heren deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel” (Deuteronomium 32:8,9). Voordat we met ons thema verder gaan, laten we de volgende stelling maken, zodat u dit zelf kunt zien met wat reeds eerder gezegd is en dat ook duidelijk in gedachten kunt houden bij wat er gaat volgen: Het is volkomen onjuist om te zeggen, dat volgens de Bijbel, alle mensen gelijk zijn voor God. Dat is beslist niet zo, volgens de Schriften waarna wij tot dusver gekeken hebben en er is nog veel meer wat wij hier kunnen uithalen.

Christus zelf heeft dat niet zo geregeld, Hij heeft ook een onderscheid gemaakt. Luister: “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Mattheüs 10:5,6). “…Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Mattheüs 15:24). De Zendbrieven bevestigen dit ook zeer duidelijk, maar wij zullen hier nog op terugkomen.

Het leven van de mensen bestaat uit twee tijdperken: het huidige leven en het leven in het hiernamaals. Mijn keuze in het huidige leven, zal beslissend zijn voor mijn toestand in het hiernamaals. Zover dat het eeuwige leven (of verdoemenis) betreft, zijn alle mensen gelijk voor God. God wil hebben dat alle mensen gered worden en in de eeuwigheid is er geen verschil, geen ras en geen kleur. Iedereen die Jezus aanneemt als zijn Persoonlijke Zaligmaker, zal gewassen zijn in het Bloed van de Lam en zal gekleed zijn in wit, het kleed van gerechtigheid.

Maar in het huidige leven, aan deze kant van het graf, is er een verschil zoals wij gezien hebben, om wat voor reden dan ook. De uitverkoren natie (Israël) is juist door God gekozen, zodat zij het instrument in Gods hand zou zijn, om alle natiën naar hem te brengen, om het eeuwige leven te beërven en zodoende uiteindelijk de gevolgen van de zonde te vernietigen. De zonde was de oorzaak van verschil in kleur.

God werkt altijd door middel van een voorbeeld of demonstratie. Tegen de individualist zegt Hij: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheüs 5:16). Onthoud dat ook dit uitsluitend het doel was, waarvoor Israël gekozen was, zoals u zult zien als u de Schriften die reeds aangehaald zijn, nauwkeurig nagaat. Door haar wou God de wereld terug winnen voor Zichzelf. Lees zelf Deuteronomium 4:5-8 als een verdere bevestiging.

Denkt u voor één moment, dat God van dit doel en plan afgezien heeft? Geenszins! Wat Hij begint, zal Hij volmaakt beëindigen. “Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd” (Maleachi 3:6). Dit thema blijft hetzelfde, dwars door de Schriften heen. Dat was zo in het verleden zoals wij reeds gezien hebben. Dat zal zo zijn in de toekomst zoals wij zien in deze Schriften: “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg (dat is koninkrijk) van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen (ander koninkrijk), en hij zal verheven zijn boven de heuvelen (kleinere koninkrijken). En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren” (Jesaja 2:2-5). Dit wordt herhaald in Micha 4:1-4. Dat is nog steeds ten tonele op deze aarde en Israël is nog steeds in het middelpunt.

We zien dus dat het Plan van God voor de toekomst, net zo is zoals in het verleden, om de wereld door middel van Jakob en zijn nageslacht te zegenen. Is het dan niet logisch om aan te nemen dat ditzelfde Plan ook in onze Bedeling, de Christelijke Dispensatie (ontheffing, vrijstelling van een gebod of voorschrift), geld? Wanneer wij zonder vooroordeel of enige vooraf opgezette zienswijze, hierover nadenken, zullen we vinden dat dit beslist het geval is.

Dat zijn de Christelijke natiën van het Westen, die al die kenmerken van het Israël van de Schriften dragen en NIET de joden, behalve in zoverre laatsgenoemden zich bekeren en Jezus Christus als Messias en als Persoonlijke Zaligmaker aannemen. Laten we in het kort een paar van deze kenmerken nader bekijken en zelf besluiten bij wat voor volken zij vandaag de dag passen.

(a) Volgens Psalm 89:37, Jeremia 31:36, 33:17 en andere aanverwante Schriften, moet Israël een Eeuwigdurend Koninkrijk zijn. De joden hebben geen koning en was geen koninkrijk, de afgelopen 2500 jaar. De zogenaamde Israëlische Staat van vandaag, is een Republiek! Kijken we echter naar de Westerse Natiën, dan vinden we dat de meeste van hen koninkrijken zijn, met hun koninklijke families, die teruggevonden kunnen worden tot aan koning David, aan wie een eeuwigdurend koningshuis beloofd is.

(b) God heeft onder eed aan Abraham, Izaak en Jakob beloofd dat hun nageslacht een zegen voor de hele wereld zou zijn, zoals we in de voorafgaande Schriften gezien hebben. De Westerse Natiën waren zo gezegend, doordat zij het Evangelie en de beschaving voor de achterlijke volkeren van de wereld weggenomen hebben.

(c) In de volgende Schriften lezen we dat Israël de eilanden en kustlanden zal bewonen: Jesaja 11:11, 41:1,5, 42:4,10,12, 51:5, Jeremia 31:10. De Britse Natie en de Natiën van Noordwest en West Europa (verwante natiën) vervullen deze Schriften en niet de joden. De Blanken in Zuid-Afrika stammen grotendeels van de eerstgenoemde af.

(d) We lezen in Deuteronomium 33:19, Psalm 89:26, dat Israël een zeevarend volk zou zijn, wederom vervuld in de Anglo-Saksische-Keltische en verwante Natiën, meer als in enig ander volk ter wereld en zeker niet in de joden. De Heer heeft aan Abraham met een eed onvoorwaardelijk beloofd dat: “Zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt” (Genesis 22:17,18). De poort van een stad heeft in de geschiedenis een belangrijke plaats in genomen. Omdat de steden door dikke hoge muren omringd waren, was de poort de enigste toegang tot de stad en om die reden werd deze dan ook streng bewaakt. De macht die de poort bezat, beheerd de toegang tot de stad.

Net zo kunnen al die strategische punten van de wereld, zoals Gibraltar, Malta, Aden, Kaap de Goede Hoop, Singapore, Panamakanaal, enzovoorts, als de poorten tot de wereld beschouwd worden. Al deze plaatsen zijn al voor vele jaren in het bezit van Groot-Brittannië, de USA en verwante natiën. (Sedert het boek geschreven is in 1956, hebben sommige van deze plaatsen hun onafhankelijkheid verkregen en andere zijn zelfs in handen van de Russen gevallen. Dit moet echter onthouden worden, dat we reeds de eerste fase van Armageddon bereikt hebben, zoals ik in mijn twee boeken: Het Boek van de Openbaring en Het Boek van Daniël heb verduidelijkt. Volgens de Profeten zou het “Heilige Volk”, dat is het ware Israël, hun kracht verliezen. Dat zal dan juist de aansporing voor haar vijanden zijn, om toe te slaan en hun helpende hand te zijn naar wereldoverheersing. Dit is precies de toestand op het huidig ogenblik, augustus 1980. We staan op de drempel van de vlammen van de derde wereldoorlog, waarvan ik verderop in dit boekje gewaarschuwd heb. Het zal alleen de Wederkomst van Christus zijn, die deze vlammen kunnen blussen, lees Mattheüs 24:22).

(e) Volgens Hosea 1:10 zou Israël de zonen van de levende God genoemd worden, wat alleen kon geschieden door de Here Jezus aan te nemen, volgens Johannes 1:12, met andere woorden: door Christenen te worden. Dat hebben de Joden niet gedaan, want zij hebben de Here Jezus verworpen, met het gevolg dat Christus hun verworpen heeft voor het doel van Zijn Koninkrijk, volgens Mattheüs 21:43. Daarom weereens, ook in dit verband, hoe onvolmaakt dan ook, dragen de Blanke Christelijke Natiën van West en Noordwest Europa en hun afstammelingen de stempel van het ware Israël in de Laatste Dagen en niet de joden.

In al die grote oorlogen van de afgelopen eeuwen, zijn deze Westerse Natiën als groep nog nooit ter land of zee verslagen. Al die natiën die tegen hun in opstand gekomen zijn, hebben zichzelf tegen de Anglo-Saksische-Keltische en verwante natiën te pletter gelopen. Denk maar aan een Philip van Spanje, Napoleon, Hitler, Mussolini, Japan. Dat is in overeenstemming met Jesaja 54:17: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten…”. Micha 5:8: “Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid”. De joden daarin tegen zijn herhaalde malen verslagen en onder de natiën verstrooid geraakt.

Grote rijkdom is aan Israël beloofd in Deuteronomium 33:15-19. Op landbouwkundig gebied zou Israël net zo rijk zijn, Deuteronomium 33:13,14. We weten dat de Verenigde Staten van Amerika alleen al vele natiën buiten haar grenzen in het leven gehouden hebben door de afgelopen jaren en zelfs nu nog met een groot overschot aan voedsel zitten. Nog nooit was het voor de Westerse Naties nodig om bij de Oosterse en Afrikaanse naties te gaan vragen voor voedsel. De levensstandaard in de Westerse Naties zijn oneindig hoger dan in de andere landen van de wereld. Ongetwijfeld zijn deze beloftes bewaarheid in de Westerse Naties en in niemand anders. Alles wat de Oosterse en Afrikaanse naties bezitten aan technische vaardigheden en wetenschappelijke kennis, de voordelen van de beschaving, hebben zij van het Westen ontvangen.

Al deze voordelen en voorrechten heeft het voor de Westerse Naties mogelijk gemaakt om het Evangelie over de aarde te verspreiden. Een zeer positief bewijs van hoe onmogelijk dit zou zijn geweest om het Evangelie te verkondigen zonder de militaire macht en invloed, om dit te kunnen beschermen, vinden we in China, Zuidoost Azië en de Kongo. Het werk van tientallen jaren van zendingswerk is in China vernietigd toen de communisten daar de macht hebben overgenomen, alleen omdat de militaire macht van het Westen er niet meer was om de zendelingen te beschermen. Velen zijn vermoord en anderen zijn wreed gemarteld. Alleen een paar zijn op het nippertje ontsnapt en konden zodoende aan ons het droevige verhaal vertellen van wat er gebeurd in gebieden waar het Westen zijn macht en invloed verloor en waar de Oosterse en de niet blanken de overhand kregen. Hetzelfde verschijnsel heeft letterlijk zijn kop in Zuid-Afrika op gestoken (onthoud de Kongo). Waar ook de eerbied voor de blanke man verdwijnt en hij z’n invloed verloor, daar moest het Evangelie en z’n drager, de zendeling, dat altijd als eerste ontgelden. (Sedert deze brochure in 1956 geschreven is, hebben de gebeurtenissen van de afgelopen 24 jaar mijn stelling alleen maar meer bevestigd, FWC Neser).

Waarom denkt u, vinden we de Christelijke naties alleen onder de Westerse naties? (de blanke natiën). Niet één van de zwarte, donkere of gele natiën is een Christelijke natie. U kunt dat onmogelijk als toeval beschouwen. Is dat niet wonderbaarlijk, dat toen Paulus in z’n zendingsreizen onder de heidenen naar het Oosten wilde gaan, de Heilige Geest hem naar het Westen heeft geroepen? De hand van God was hierin zeer duidelijk te bespeuren. De geschiedenis bewijst ons zeer duidelijk dat dit in deze werelddelen was, waar Paulus gewerkt heeft, waar we het laatste van de zogenaamde Verloren Tien Stammen van Israël horen en dat dit juist op dezelfde plaats is, waar u de geboorteplaats van de Anglo-Saksische en verwante natiën vind. Met andere woorden, Paulus was geroepen om te werken onder de voorvaders van de Blanke Westerse Natiën, die als heidenen beschouwd en ook zo genoemd werden. Zij hebben zo alleen maar hun identiteit verloren, zonder dat zij zich daar bewust van waren. God heeft hun gestraft voor hun zonden en hun tijdelijk als Zijn Volk verworpen. Maar Hij heeft beloofd dat dit alleen voor een tijdje zou zijn en daarna zouden zij de zonen van de levende God genoemd worden, dat wil zeggen: zij zouden Christenen worden. Een Mens kan alleen een zoon van God worden door geloof in Jezus de Christus (Johannes 1:12). Deze beloftes waren door de Profeet Hosea gegeven, die alleen aan de Tien Stammen geschreven heeft. Lees bijvoorbeeld Hosea 1:10, 2:15,18,19,22, 6:1-3, 14:6,7, Romeinen 11:25,26, 1 Petrus 1:1,2, 2:9,10.

Niet alleen Paulus, maar ook Petrus heeft onder de Tien Stammen, als ook onder de Joden gewerkt. Jakobus heeft aan alle Twaalf Stammen geschreven. Josephus, de joodse Geschiedschrijver, die in die tijd geleefd heeft en dus in een positie was om het te weten, heeft als volgt geschreven: “…Er zijn dus maar alleen twee stammen in Azië en Europa die aan de Romeinen onderdanig zijn, namelijk Juda en Benjamin, terwijl de Tien Stammen tegenover de Eufraat zijn tot nu toe en er is een ontelbare menigte” (Antiq. XI, V.2).

Josephus schrijft ook als volgt over de term jood: “Jood is dus de naam waarmee zij genaamd zijn vanaf de dag dat zij uit Babylon gekomen zijn; dat is een aftakking van Juda, de stam die als eerste naar deze plaats gekomen is en zodoende hebben beiden, zij en het land deze naam gekregen” (Antiq. Of the Jews, Bk. 11 Ch5). De Jewish Encyclopaedia (Vol. 12, p. 249) schrijft als volgt: “Indien de Tien Stammen verdwenen zijn, zal de letterlijke vervulling van de Profetie onmogelijk zijn. Als zij niet verdwenen zijn, moeten zij onder een andere naam verder bestaan”. Dr. Herz, een vorige Hoofd Rabbi van het Britse Rijk, heeft op 18 November 1918 het volgende geschreven: “De mensen die thans als joden bekend zijn, zijn afstammelingen van Juda en Benjamin, met een aantal nakomelingen van Levi. Zover bekend is, is er geen vermenging met enige van de andere Stammen”.

Dit is onder deze Tien Stammen, wat door de wereld alleen als heidenen beschouwd worden, dat Paulus en de andere Apostelen gewerkt hebben. Paulus schrijft als volgt aan de Korinthiërs in 1 Korinthiërs 10:1,2: “Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee”. De Korinthiërs worden als “heidenen” beschouwd, maar toch zegt Paulus aan hen, dat hun vaders door de zee gegaan zijn, enzovoorts. Maar wij weten dat dit de Israëlieten waren, die door de zee gegaan zijn, daarom moesten de voorvaders van deze Korinthiërs, Israëlieten geweest zijn. Een nauwkeurige studie van de andere Zendbrieven zal deze zelfde waarheid aan het licht brengen. Dit is dan het grote en verbazingwekkende feit, dat de Blanke Protestantse Natiën van het Westen, de hedendaagse afstammelingen van de zogenaamde Verloren Tien Stammen van Israël zijn. Wij hebben hun verbond en beloftes geërfd en hebben hun opdracht. Wij staan nog onder het Eeuwige Verbond van de Almachtige God. Wij hebben een grote en machtige roeping. (lees ook de studie over de Verloren Tien Stammen van Israël).

Wanneer we komen bij het grote vraagstuk aangaande APARTHEID wat ons eigen land betreft, dan wil ik bij wat tot dusverre gezegd is, uw aandacht op dit grote feit in onze geschiedenis vestigen: God heeft het Room van de Hervorming in de personen Geus en Hugenoot (menigeen van de Franse Protestanten die in de 17e eeuw om hun geloof uit Frankrijk moesten vluchtten en waarvan er een aantal zich omstreeks 1688-1690 in Zuid-Afrika hebben gevestigd), naar de Zuidpunt van Donker Afrika gestuurd. Zij zijn later aangevuld door de eeuwige vrome 1820 Britse emigranten. Dat waren verwante groeperingen en allemaal afkomstig van de Anglo-Saksische-Keltische en verwante groeperingen, waarvan onweerlegbare bewijzen bestaan, dat zij de nakomelingen zijn van de zogenaamde Verloren Tien Stammen van Israël, dus het Verbondsvolk van God, wie z’n roeping het was om de weg te zijn, door wie God Zichzelf aan de wereld zou openbaren. Wij zijn dus Gods uitverkoren volk, niet om voor getrokken te worden, maar voor Godsdienst en voor de zegen van de wereld. (lees weer Genesis 12:1-3, 17:2,7,19, enzovoorts en al die Schriften die dit aangeven).

In deze uitspatting van de blanken naar Zuidelijk Afrika, zien we dus weer, dat Israël bezig is met haar, door God opgelegde roeping (onbewust van zichzelf) om het Evangelie van Jezus Christus aan de donkere natiën (in vel en geest) te brengen. Dat is per slot van rekening het enigste doel van God, met de uitverkiezing van Israël. In alle gevallen in het verleden, waar Israël niet deze opdrachten van God uitgevoerd heeft, heeft God juist deze naties, aan wie zij het licht moesten brengen, gebruikt om haar (Israël) te straffen. Zo zal dat ook in ons eigen land zijn, indien wij ons niet bekeren en waarlijk als natie voor de inboorlingen, het Licht van het Evangelie in woord en voorbeeld brengen. Bloed, ons bloed zal vloeien, tenzij wij onmiddellijk als volk ons tot de Here bekeren en het werk doen waarvoor Hij ons hierheen gestuurd heeft. In deze bedeling hebben wij geen andere opdracht en dus geen reden om te bestaan, tenzij we dit uitvoeren.

Maar om onze roeping te vervullen, moeten wij ZUIVER blijven en dus onze IDENTITEIT bewaren. Wij moeten ons bloed zuiver houden. In de zuiverheid van ons bloed steekt veel meer als alleen onze huidskleur, er sluimeren nog eigenschappen van onze voorvaderen Abraham, Izaak en Jakob in onze aderen. Deze hoedanigheid, dat God bewogen heeft om hun en hun nageslacht, alleen boven al de natiën van de aarde te kiezen, om de dragers te zijn van Zijn Boodschap van Verlossing en Wedergeboorte aan alle geslachten van de aarde! God zou toezien dat dit ras een pad zuiver doorkruist door de eeuwen heen.

Denkt u, dat is puur toeval, dat wij alleen van dit ras zijn en in geen ander ras, de namen aantreffen van zulke mannen van God zoals: Abraham, Izaak, Jakob, Mozes, Elia, Johannes, Petrus, Paulus, Martin Luther, Calvyn, Finney, Moodie, Spurgeon, Andrew Murray, Billy Graham, enzovoorts? Is het toeval, dat 90 procent van de Christenen in de wereld, zich onder de Westerse natiën bevinden, wat minder als 10 procent van de wereldbevolking uitmaakt? Dit kleine percentage van mensen, stuurt over de andere 90 procent van de wereld z’n Bijbels, Christelijke lectuur, zendelingen en elke mogelijke Christelijke poging uit. Denk een beetje vriendelijk, denk: er moet een reden zijn, er moet een doel zijn.

De Twaalf Stammen van Israël waren het enigste volk voor wie God zeer streng bevolen heeft om hun bloed zuiver te houden en alleen met hun eigen mensen te trouwen. Luister:”Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren“ (Leviticus 20:26).

“Toen nam Sekanja, de zoon van Jechiel, uit de zonen van Elam, het woord en zeide tot Ezra: Wij zijn ontrouw geweest jegens onze God, doordat wij vreemde vrouwen uit de volken des lands hebben gehuwd; desondanks is er nog hoop voor Israël. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn heer en van hen die beven voor het gebod van onze God; en laat er gehandeld worden volgens de wet” (Ezra 10:2,3).

“Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des Heren tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen…Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn” (Deuteronomium 7:3,4,6).

De Heer keurt vermenging zeer sterk af: “Gij zult uw wijngaard niet met tweeerlei zaad bezaaien, opdat niet de gehele oogst van het zaad dat gij gezaaid hebt, en de opbrengst van de wijngaard aan het heiligdom vervalt. Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen. Gij zult u niet kleden met een kleed van tweeerlei stof, wol en linnen tezamen” (Deuteronomium 22:9-11).
Lees Genesis 24, zie zelf hoe streng Abraham zekerheid gemaakt heeft, dat Izaak een vrouw uit z’n eigen natie zou krijgen. Izaak heeft dat onthouden en weer op zijn beurt gewaakt dat Jakob binnen z’n ras zou trouwen: “Toen riep Isaak Jakob en zegende hem, en hij gebood hem en zeide tot hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän. Maak u gereed, ga naar Paddanaram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder” (Genesis 28:1,2). Abraham en Izaak waren ervan bewust, dat zij de dragers waren van het Zaad dat aan Eva in het Paradijs beloofd was en dat zij dat zuiver moesten houden. In onze tijd is het Zaad (Jezus) de Messias, al een geruime tijd gekomen, maar wij die het nazaat van de aartsvaders zijn, moeten nog zuiver blijven, om het Zaad zuiver te zaaien onder de heidense natiën, onder wie wij ons bevinden. Het is nogal treffend hoe bijzonder deze verantwoordelijkheid op ons blanken in Zuid-Afrika rust. Niet alleen zijn wij blanken, de afstammelingen van Israël aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn de inboorlingen onder wie wij ons bevinden, de afstammelingen van deze laatste Kanaänieten van die dagen. (onthoud: Kanaän was de zoon van Gam).

Dat zal dus zelfmoord zijn, voor ons ras betekend dat: om met de gekleurde rassen te trouwen. De gekleurde natiën beschouwen dat als een grote eer om blank bloed in hun aderen te krijgen. Er wordt beweerd dat de donkere Tartaren en Mongolen, hun daarop toeleggen om blanke vrouwen in handen te krijgen, zij zullen zelfs de blanke man vermoorden om zijn blanke vrouw in handen te krijgen. Valdemars Korsts, een vluchteling vanuit één van de Russische bezette Oostzee-staten, Estland, Letland en Litouwen, verteld hoe er na de bezetting van deze ongelukkige landen, duizenden van deze burgers naar de concentratiekampen ontvoerd of vermoord zijn en Mongolen in plaats ervan gebracht zijn, om hun plaatsen als de hoofden van hun families in te nemen. De dagen van Jenghiz Khan zijn weer tot ons.
Geen wonder dat de Bijbel zegt, dat in de laatste dagen, wanneer de hordes van het Noorden en het Oosten (Rusland, China en bondgenoten) tegen Israël (het Christelijke Westen) optrekken, dan zullen de huizen geplunderd en de vrouwen onteerd worden. Wordt wakker mensen, het is te laat als u dan denkt: dit is de tijd om de Heer zoeken. Er schijnt een helse drang te zijn om het bloed van de blanke man te vertroebelen. Zij weten dat als het bloed vermengd wordt, verdwijnt de verhevene, gezamenlijke en geestelijke eigenschappen van een mens, het intellect en streven die van de blanken, leiders gemaakt hebben. Dan verloor de blanke man z’n bijzondere vatbaarheid van het verhevenste van alle invloeden, namelijk het Evangelie. Dat zal moeten erkend worden, dat de blanke mensen van de Anglo-Saksische en verwante oorsprong een grotere vatbaarheid voor het Evangelie van Jezus Christus getoond hebben, als geen ander natie ter wereld. Het feit dat onze enige Christendom hoegenaamd het vandaag al is, is het niet zo krachtig zoals in de dagen van de Apostelen, hebben wij, naast God, aan de blanke man te danken. Dat is uiterst betekenisvol en wij zijn verplicht om daarover na te denken.

Het wordt zeer duidelijk in de Bijbel voorspeld, dat de donkere natiën van het Oosten in de laatste dagen zullen oprukken tegen de blanke natiën van het Westen. Het doel is om het Christelijke Geloof uit te roeien. Overal voor zoverre zij al gekomen zijn (want de opmars is reeds begonnen of wij dat nu willen weten of niet), hebben zij dat reeds gedaan. Net zoals in de dagen van Jenghiz Khan, is het getij van de Mongool van het Oosten bezig om vinnig te stijgen met het doel om het Westen te overstromen. De vijanden van Christus en het Blanke Christelijke Westen, heeft reeds hun bondgenoten en voorspelde strijdmakkers in Zwart Afrika gevonden. Met de onafhankelijkheidwording van Angola en Mozambique, zijn deze twee voormalige Portugese kolonies onder Russisch beheer gekomen. Het is duidelijk dat Rusland zichzelf gereed maakt om heel Zuidelijk Afrika over te nemen. China heeft vanaf dat ogenblik schijnbaar z’n invloed in Afrika verloren, maar zal volgens de Schrift, een groot aandeel in de laatste aanslag tegen het Christendom hebben.

Nee vrienden, God heeft verscheidenheid geschapen. We vinden dat in de natuur onder de planten en dieren. Lees: “En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was” (Genesis 1:11,12,21,25). Koeien moeten dus koeien voortbrengen en geen paarden of ezels, watermeloenen moeten watermeloenen voortbrengen en geen pompoenen, waarom is het dan in eerste instantie een watermeloen? Nee, elkeen heeft zijn functie om te vervullen en moet dus z’n identiteit behouden. Waarom willen wij dan de Wet in het geval van de mensen verbreken en dat vooralsnog omdat er zo veel op het spel staat zoals hierboven is aangeduid?

We pikken niet zomaar iemand van de straat op en zeggen tegen hem om bijvoorbeeld onze blindedarm eruit te halen, of ik vraag niet aan de eerste de beste man die ik tegenkom om mijn advocaat te zijn. Nee, we zoeken naar de mensen met talent of vermogen om dat te doen, die een opleiding gehad hebben. Nu alleen zo is dat met ons, de afstammelingen van de zogenaamde Verloren Tien Stammen. Niet alleen heeft de Heer diep in de geest (bloed) van ons volk het vermogen gelegd om de dingen van God te snappen en te begrijpen, maar doordat Hij Zijn Woord aan onze voorvaders en aan niemand anders in het begin geven heeft, heeft Hij ons ook opgeleid. God heeft ons gezegend met het vermogen stoffelijk en geestelijk om de Boodschap van Verlossing te dragen. Wij mogen niet vertroebeld worden. Wij zijn Gods uitverkoren Volk, wanneer zullen wij wakker schrikken? Gekozen, niet om voorgetrokken te worden, niet voor onze eigen roem en eer, maar om de Boodschapper van de Allerhoogste te zijn, de dragers van goede tijding tot aan de uiterste einde van de aarde.

De Zondvloed is gekomen als gevolg van de vermenging van het zaad van de rechtvaardige Set met die van Kaïn (Genesis 4:1-26), die de vader van de donkere natiën was. Met de toren van Babel was dat hetzelfde (Genesis 11:1-9). Het moment toen al de natiën bij elkaar gekomen waren en overheerst waren door de donkere natiën (zij zijn altijd het grootst in getallen), toen kwamen zij in opstand tegen God. Dit is mijn diepe overtuiging, dat de huidige poging van onze moderne handelingen, namelijk: de Verenigde Volken Organisatie, om de volkeren van de wereld onder een wereldregering samen te voegen (zonder Christus) en te verbasteren, dit moet daaruit voort vloeien en van de blanken zijn er maar een handje vol! Dat zal leiden tot het tweede oordeel van God over deze wereld. Indien deze verbastering slaagt, zal de blanke bloedstroom verloren raken in de machtige rivier van niet-blank bloed en samen met dit zal het Christelijke Geloof verdwijnen. Dat zal leiden tot het oordeel door vuur.

We kunnen al die vlammen op gezichtsafstand rondom de wereld zien uitslaan. God laat zich niet bespotten en Hij laat ook nooit het Werk van Zijn Handen gaan.

De arsenalen (wapens) van de machtige natiën (ik kan hun niet “groot” noemen) zijn geladen met waterstof (hel) bommen. Zij zullen weldra ontploffen en de wereld in brand steken. Leest alstublieft 2 Petrus Hoofdstuk 3.

Politieke en sociale integratie moet tot rassen integratie leiden, dat zal pure huichelarij zijn om dit in een enig ander licht te beschouwen. We zijn aan het eind van de bedeling gekomen en bij de scheiding der wegen. Tot aan het eind van tijd is dit verordend, dat rassen hun verschillende rasseneigenschappen moeten behouden. God heeft dat zo bestemd en de mens kan dat niet veranderen. Indien hij dat zou proberen, zal hij dezelfde straf ontvangen, als wat van toepassing is voor enig ander van de basis wetten van de natuur. Het einde daarvan is de dood.

Laten we Gods duidelijke bevelen in de zaak eerbiedigen en het bloed van onze blanke natie zuiver houden. Maar meer nog, kom laten we onszelf voor onze Almachtige God vernederen en Jezus Christus aannemen en Hem als onze Heer en Zaligmaker erkennen. Kom dan en voer die grote opdracht uit, om het Licht van het Heerlijke Evangelie aan de heidenen rondom u te brengen. U zult dan uw roeping als de nakomeling van de Geuzen, de Hugenoten, de 1820 Britse emigranten en andere verwante natiën met hetzelfde Geloof uitvoeren.

Burum 20-05-1999

Inmiddels is de “apartheid” in Zuid-Afrika afgeschaft en zijn de zwarten, met alle gevolgen van dien, aan de macht. De blanke Zuid-Afrikanen hebben heden een schuldbelijdenis afgelegd, die hieronder in het Afrikaans is geplaatst.

AFRIKANER SKULDBELYDENIS

Saam met die N.G.Kerk wil ons Afrikaners wat nie lidmate is nie ook skulbelydenis aflê. Hiermee bely ons dan ons skuld teenoor alle gekleurdes en swartes in die R.S.A. ten opsigte van ons en ons voorouers se verfoeilike dade. Hierdie sondes word hieronder soos volg saamgevat en ons is opreg spyt daaroor.

 1. Ons het dokters en vry mediese dienste aan hulle verskaf sodat hulle onbeheersd kon aanteel en vermeerder.
 2. Ons het sendelinge onder hulle ingestuur om die blanke se God aan hulle te probeer bekendstel – tevergeefs.
 3. Ons het vir hulle geleer om te lees en te skryf en selfs hulle eie tale vir hulle opskrif gestel. Ons het hulle selfs geleer om elementêre rekenkunde te doen. Ons het vir hulle skole gebou en selfs herstel nadat hulle dit afgebrand het!
 4. Ons het fabrieke opgerig en hulle toegelaat om daar geld te verdien.
 5. Ons het hulle in ons huise opgeneem, kos gegee en selfs verpleeg.
 6. Ons het plase ontwikkel om kos te verbou om hulle te voed.
 7. Ons het hulle klere gegee sodat hulle nie soos voor Jan van Riebeek se tyd van koue gesterf het nie.
 8. Ons het die minerale ontgin wat hulle vir eeue lank met hulle swart skurwe voete vertrap het en hulle in die opbrengste laat deel. Derduisende van hulle werk op myne.
 9. Ons vroue het liefdadigheidsorganisasies gestig om die barmartigheidsdienste wat aan hulle vreemd is, te verskaf.
 10. Ons het ’n netwerk van paaie gebou waarop hulle ons vandag doodry en verongeluk.
 11. Ons het ’n netwerk van damme gebou sodat hulle water kosteloos kan misbruik.
 12. Ons spandeer 90% van ons inkomste aan hulle welsyn en behoeftes en ons doen meer vir hulle as wat enige ander nasie vir sy eie mense sou doen. Hiervoor verag die wereld ons en het ons alle selfrespek verloor.

Ons moes dit nie gedoen het me! Ons is skuldig! Ons is jammer!
Mag God genade vind om ons te vergewe!
Mag ons “swart broers” ons vergewe!
Asseblief, as dit moontijk is, vergewe ons tog!
Ons het dit uit onkunde gedoen en dit goed bedoel!

Hieronder volgt de Nederlandse vertaling:

Samen met de Neder-Duits Gereformeerde Kerk willen wij Afrikaners die geen lidmaat zijn, ook een schuldbelijdenis afleggen. Hiermee bekennen wij dan onze schuld tegenover alle gekleurden en zwarten in de Republiek Zuid-Afrika ten opzichte van ons en onze voorouders hun verafschuwde daden. Deze zonden worden hieronder als volgt samengevat en wij betuigen onze oprechte spijt daarvoor.

 1. Wij hebben dokters en vrij medische diensten aan hun verschaft, zodat zij onbeheerst konden aantelen en vermeerderen.
 2. Wij hebben zendelingen naar hen toegestuurd om de blanken hun God aan hun proberen te bekendstellen – tevergeefs.
 3. Wij hebben voor hun geleerd om te lezen en schrijven en zelfs hun eigen taal op schrift gezet. Wij hebben hun zelfs geleerd om de elementaire rekenkunde te leren. Wij hebben voor hun scholen gebouwd en zelfs hersteld nadat zij die afgebrand hebben!
 4. Wij hebben fabrieken opgericht en hun toegelaten om er geld te verdienen.
 5. Wij hebben ze in huis genomen, eten gegeven en zelfs verpleegt.
 6. Wij hebben boerderijen ontwikkeld om voedsel te verbouwen om ze te voeden.
 7. Wij hebben hun kleren gegeven zodat zij niet als voor Jan van Riebeek z’n tijd van de kou zijn gestorven.
 8. Wij hebben de mineralen ontgonnen die zij voor eeuwen lang met hun zwarte platpoten vertrapt hebben en hun in de opbrengst laten delen. Vele duizenden van hen werken in die mijnen.
 9. Onze vrouwen hebben liefdadigheidsorganisaties opgericht om de barmhartigheidsdiensten wat voor hun vreemd was, te verschaffen.
 10. Wij hebben een netwerk van wegen aangelegd waarop zij ons heden doodrijden en laten verongelukken.
 11. Wij hebben een netwerk van dammen gebouwd zodat zij het water kosteloos kunnen misbruiken.
 12. Wij spenderen 90% van onze inkomsten aan hun welzijn en behoeften en wij doen meer voor hun als wat enig ander natie voor zijn eigen mensen zou doen. Hiervoor veracht de wereld ons en wij hebben alle zelfrespect verloren.

Wij hadden dit niet moeten doen!
Wij zijn schuldig! Wij zijn bedroefd!
Moge God genade vinden om ons te vergeven!
Moge onze “zwarte broeders” ons vergeven!
Alstublieft, als het mogelijk is, vergeef ons toch!
Wij hebben dit uit onkunde gedaan en dit goed bedoeld!

Abonneer dan nu op onze nieuwsbrief

en ontvang deze in jouw mailbox!

Abonneer nu!

Meer informatie

>